logo
logo bip

Ogłoszenie 21-12-12

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

 II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych w miejscowości KÓRNIK OBRĘB BNIN, gmina KÓRNIK , przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00029434/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

294/13 o powierzchni 0,0706  ha
za cenę wywoławczą 83 223,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-trzy-tysiące-dwieście-dwadzieścia-trzy 00/100)

294/14 o powierzchni 0,0701  ha
za cenę wywoławczą 82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-dwa-tysiące-sześćset-trzydzieści-trzy  00/100)

294/16 o powierzchni 0,0716  ha
za cenę wywoławczą 84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-czterysta-dwa  00/100)

294/17 o powierzchni 0,0711  ha
za cenę wywoławczą 83 812,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-trzy-tysiące-osiemset-dwanaście  00/100)

294/18 o powierzchni 0,0701  ha
za cenę wywoławczą 82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-dwa-tysiące-sześćset-trzydzieści-trzy 00/100)

294/19 o powierzchni 0,0716  ha
za cenę wywoławczą 84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-czterysta-dwa  00/100)

294/20 o powierzchni 0,0721  ha
za cenę wywoławczą 84 991,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-dziewięćset-dziewięćdziesiąt-jeden  00/100)

294/21 o powierzchni 0,0701 ha
za cenę wywoławczą 82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-dwa-tysiące-sześćset-trzydzieści-trzy  00/100)

294/22 o powierzchni 0,0716  ha
za cenę wywoławczą 84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-czterysta-dwa  00/100)

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

294/23 o powierzchni 0,0710  ha
za cenę wywoławczą  83 694,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-trzy-tysiące-sześćset-dziewięćdziesiąt-cztery 00/100)

294/24 o powierzchni 0,0701  ha
za cenę wywoławczą 82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-dwa-tysiące-sześćset-trzydzieści-trzy  00/100)

294/25 o powierzchni 0,0716  ha
za cenę wywoławczą 84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-czterysta-dwa  00/100)

294/26 o powierzchni 0,0858 ha
za cenę wywoławczą 101 141,00 zł,
(słownie złotych: sto-jeden-tysięcy-sto-czterdzieści-jeden  00/100)


294/27 o powierzchni 0,0768  ha
za cenę wywoławczą  90 531,00 zł,
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-tysięcy-pięćset-trzydzieści-jeden 00/100)

294/28 o powierzchni 0,0651  ha
za cenę wywoławczą 76 739,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy-siedemset-trzydzieści-dziewięć  00/100)

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ  ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY NR  WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010R.

Przetarg odbędzie się w dniu  31 stycznia  2013 r. o godz.  9.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
-  Zgodnie z art. 38  ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  I przetarg odbył się dnia 26 października 2012 r.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno  w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
- za działkę numer  294/13 –   8 322,30 zł.
- za działkę numer  294/14 –   8 263,30 zł.
- za działkę numer  294/16 –   8 440,20 zł.
- za działkę numer  294/17 –   8 381,20 zł.
- za działkę numer  294/18  –   8 263,30 zł.
- za działkę numer  294/19 –   8 440,20 zł.
- za działkę numer  294/20 –   8 499,10 zł.
- za działkę numer  294/21 –   8 263,30 zł.
- za działkę numer  294/22 –   8 440,20 zł.
- za działkę numer  294/23 –   8 369,40 zł.
- za działkę numer  294/24 –   8 263,30 zł.
- za działkę numer  294/25 –   8 440,20 zł.
- za działkę numer  294/26 – 10 114,10 zł.
- za działkę numer  294/27 –   9 053,10 zł.
- za działkę numer  294/28 –   7 673,90 zł.


na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia  25 stycznia 2013 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.  Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 21 grudnia 2012 r. do dnia  21 stycznia 2013 r.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 81-70-411 wew. 675

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE  

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 grudnia 2012 r.
do dnia  31 grudnia  2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej  nieruchomości:

 Ø      najem lokalu użytkowego:znajdującego się  w  Kórniku przy ul. Ignacego Krasickiego 1  Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.
  

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 grudnia 2012 r.
do dnia  31  grudnia  2012 r., wywieszone zostały wykazy dotyczące oddania w dzierżawę oraz najem niżej wymienione nieruchomości:

 Ø      2 działki  nr 243/1 i 243/2  położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin

Ø       lokal użytkowy znajdujący się w Kórniku przy ul. Ignacego Krasickiego 1

  Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

  II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, położonej w miejscowości ROBAKOWO gmina KÓRNIK, przy ulicy Wiejskiej 20, zapisanej w księdze wieczystej  nr PO1D/00042273/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze: 
131/1 o powierzchni 0,0160  haza cenę wywoławczą 61 440,00 zł,(słownie złotych: sześćdziesiąt-jeden-tysięcy-czterysta-czterdzieści  00/100) 
 

               

    WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - SKLEP I PRZEZNACZONA POD TERENY ZAINWESTOWANE – O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 16.06.1998 R. (ZE ZMIANAMI)  
Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1
  Ä       Nieruchomość nie jest obciążona.    Ä       Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami I przetarg odbył się 10 października 2012 r.Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ä      Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o 40%.Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6 144,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 8 stycznia 2013 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 5 grudnia 2012  r. do dnia 5 stycznia 2013  r. Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

  II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych w miejscowości KAMIONKI gmina KÓRNIK , przy ulicy Platanowej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00027894/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze: 
44/83 o powierzchni 0,0494  haza cenę wywoławczą 60 000,00 zł,(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100) 44/84 o powierzchni 0,0380  haza cenę wywoławczą 42 000,00 zł,(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100) 44/85 o powierzchni 0,0380  haza cenę wywoławczą 42 000,00 zł,(słownie złotych: czterdzieści-dwa-tysiące  00/100) 44/86 o powierzchni 0,0494  haza cenę wywoławczą 60 000,00 zł,(słownie złotych: sześćdziesiąt-tysięcy  00/100) Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
 

               

     

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” W KAMIONKACH, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.06.1999 R.  NR XIII/114/99 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 56, POZ. 1188 Z DNIA 10.08.1999 R.) ORAZ ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” KAMIONKI, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.04.2008 R. NR XXIII/232/2008 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 117, POZ. 2155 Z DNIA 21.07.2008 R.) 
Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 12.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1
 Ä       Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   Ä        Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  I przetarg odbył się 9 października 2012 r.Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ä      Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o 40%.Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. - za działkę numer 44/83 – 6 000,00 zł- za działkę numer 44/84 – 4 200,00 zł- za działkę numer 44/85 – 4 200,00 zł- za działkę numer 44/86 – 6 000,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 8 stycznia 2013 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 5 grudnia 2012 r. do dnia 5 stycznia 2013 r. Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, położonej  w miejscowości KÓRNIK gmina KÓRNIK, przy Pl. Powstańców Wlkp. 13, zapisanej w księdze wieczystej  nr PO1D/00018933/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 526 o powierzchni 0,0367  haza cenę wywoławczą 150 000,00 zł,(słownie złotych: sto-pięćdziesiąt-tysięcy  00/100) 
 

               

    WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY Z  PODSTAWOWĄ FUNKCJĄ MIESZKANIOWĄ ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 16.06.1998 R. (ZE ZMIANAMI)ZGODNIE Z DECYZJĄ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO NR PINB-7356/10/118/07 Z DNIA 06.03.2009 R. BUDYNEK MIESZKALNY ZOSTAŁ WYŁĄCZONY  Z UŻYTKOWANIA. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 r. o godz. 12.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1
 Ä       Nieruchomość nie jest obciążona.    Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 15 000,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 7 stycznia 2013 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 5 grudnia 2012  r. do dnia 5 stycznia 2013  r. Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

  W dniu 26 października 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00029434/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:                                  

1. 294/6 o pow. 0,0987 ha   - cena wywoławcza 116 347,00 zł,(słownie złotych: sto szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem 00/100)               
2. 294/7 o pow.  0,1206   ha  - cena wywoławcza  142  163,00 zł,(słownie złotych: sto czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy 00/100)               
3. 294/9
o pow.  0,1403 ha  - cena wywoławcza 165 385,00 zł,
(słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć 00/100)               
  4. 294/10
o pow. 0,0767 ha - cena wywoławcza  90 413,00 zł,
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzynaście 00/100)              
5. 294/11  o  pow. 0,0745 ha - cena wywoławcza  87 820,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100)              
6. 294/12  o  pow. 0,0725 ha - cena wywoławcza  85 463,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt  pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy 00/100)               
7. 294/13  
o pow. 0,0706 ha   - cena wywoławcza  83 223,00 zł,
(słownie złotych:  osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy 00/100)               
8. 294/14
o pow.  0,0701   ha  - cena wywoławcza  82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy 00/100)               
9.   294/16
o pow.  0,0716 ha  - cena wywoławcza 84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa
00/100)
             
10. 294/17
o  pow. 0,0711 ha - cena wywoławcza  83 812,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście 00/100)              
11. 294/18 
o  pow. 0,0701 ha - cena wywoławcza  82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy 00/100)               
12. 294/19 
o  pow. 0,0716 ha - cena wywoławcza  84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa 00/100)              
13.  294/20 
o  pow. 0,0721 ha - cena wywoławcza  84 991,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 00/100)              
14. 294/21 
o  pow. 0,0701 ha - cena wywoławcza  82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy 00/100)              
 
15.    294/22  
o pow. 0,0716 ha   - cena wywoławcza  84 402,00 zł,
(słownie złotych:  osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa 00/100)              
16.   294/23
o pow.  0,0710   ha  - cena wywoławcza  83 694,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt       cztery 00/100)              
17. 294/24
o pow.  0,0701 ha  - cena wywoławcza 82 633,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy 00/100)               
18.  294/25
o  pow. 0,0716 ha - cena wywoławcza  84 402,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa 00/100)              
19.   294/26 
o  pow. 0,0858 ha - cena wywoławcza  101 141,00 zł,
(słownie złotych: sto jeden tysięcy sto czterdzieści jeden 00/100)              
20. 294/27 
o  pow. 0,0768 ha - cena wywoławcza  90 531,00 zł,
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden 00/100)              
21. 294/28 
o  pow. 0,0651 ha - cena wywoławcza  76 739,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt sześć  tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 00/100)
  Do udziału w przetargu zostały  zakwalifikowane następujące osoby fizyczne i osoba prawna, które wniosły w terminie wadium na niżej wymienione działki:- nr 294/6 – 1 osoba fizyczna i 1 osoba prawna- nr 294/7 – 2 osoby fizyczne i 1 osoba prawna- nr 294/9 – 1 osoba fizyczna i 1 osoba prawna- nr 294/10 – 1 osoba fizyczna i 1 osoba prawna- nr 294/11 – 2 osoby fizyczne i 1 osoba prawna- nr 294/12 – 1 osoba fizyczna i 1 osoba prawna  W wyniku przetargu nabywcą działek oznaczonych:
- nr 294/6  została Firma Grześkowiak, Spółka Jawna, za wymienioną działkę została zaoferowana cena  122 687,00 zł.,
- nr 294/7 została Firma Grześkowiak, Spółka Jawna, za wymienioną działkę została  zaoferowana cena  204 163,00 zł., 
-  nr 294/9 została Firma Grześkowiak, Spółka Jawna, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 169 385,00 zł.,
- nr 294/10 została Firma Grześkowiak, Spółka Jawna, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 117 413,00 zł.,
- nr 294/11 została Firma Grześkowiak, Spółka Jawna, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 120 820,00 zł.,
- nr 294/12 została Firma Grześkowiak, Spółka Jawna, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 121 463,00 zł. 
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

Informacja Burmistrza

INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

  W dniu 10 października 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - sklep położonej                      w Robakowie, przeznaczonej pod tereny zainwestowane o podstawowej funkcji mieszkaniowej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00042273/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o numerze:   131/1 o pow. 0,0160 ha za cenę wywoławczą 102 400,00 zł (słownie złotych: sto-dwa-tysiące-czterysta  00/100)            W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 10 240,00 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja Burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU 

  W dniu 9 października 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony                     na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamionkach gmina Kórnik, przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00027894/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze: 44/83 o pow. 0,0494 haza cenę wywoławczą 100 000,00 zł (słownie złotych: sto-tysięcy  00/100) 44/84 o pow. 0,0380 haza cenę wywoławczą 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt-tysięcy  00/100) 44/85 o pow. 0,0494 haza cenę wywoławczą 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt-tysięcy  00/100) 44/86 o pow. 0,0380 haza cenę wywoławczą 100 000,00 zł (słownie złotych: sto-tysięcy  00/100)  W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium za w/w nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 

wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości w Radzewie i Konarskiem

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 5 października 2012 r.
do dnia  29 października 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

 • część działki nr  373/5 położonej w miejscowości Radzewo
 • 2 działki nr 16 i 17 położone w miejscowości Konarskie

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675

Ogłoszenie Burmistrza

O G Ł O S Z E N I E  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zmianami)

  BURMISTRZ GMINY KÓRNIK odwołuje przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Robakowo, gmina Kórnik, przy ulicy Wiejskiej 17, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00038684/5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 61/1 o powierzchni 0,0592 ha., ustalony na dzień 10 października 2012 r. Odwołanie przetargu następuje z powodu błędnej informacji, że ww. działka jest niezabudowana oraz podania błędnej informacji o doliczeniu podatku VAT do ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku, podane w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Kórnik (www.kornik.pl).
  

Ogłoszenie Burmistrza

Burmistrz Gminy Kórnik

O g ł a s z a

  przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych w miejscowości Kórnik obręb Bnin,  gmina KÓRNIK, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00029434/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze: 

Ø  294/6 o powierzchni 0,0987  ha za cenę wywoławczą 116 347,00 zł,(słownie złotych: sto-szesnaście-tysięcy-trzysta-czterdzieści-siedem  00/100) 

Ø  294/7 o powierzchni 0,1206  ha za cenę wywoławczą 142 163,00 zł,(słownie złotych: sto-czterdzieści-dwa-tysiące-sto-sześćdziesiąt-trzy  00/100) 

Ø  294/9 o powierzchni 0,1403  ha za cenę wywoławczą  165 385,00 zł,(słownie złotych: sto-sześćdziesiąt-pięć-tysięcy-trzysta-osiemdziesiąt-pięć  00/100)

 Ø  294/10 o powierzchni 0,0767  ha za cenę wywoławczą 90 413,00 zł,(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-tysięcy-czterysta-trzynaście  00/100) 

Ø  294/11 o powierzchni 0,0745 ha za cenę wywoławczą 87 820,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-siedem-tysięcy-osiemset-dwadzieścia 00/100) 

Ø  294/12 o powierzchni 0,0725 ha za cenę wywoławczą 85 463,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-pięć-tysięcy-czterysta-sześćdziesiąt-trzy 00/100)

 Ø  294/13 o powierzchni 0,0706 haza cenę wywoławczą 83 223,00 zł,(słownie złotych:osiemdziesiąt-trzy-tysiące-dwieście-dwadzieścia-trzy 00/100) 

Ø  294/14 o powierzchni 0,0701  ha za cenę wywoławczą  82 633,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-dwa-tysiące-sześćset-trzydzieści-trzy  00/100)

Ø  294/16 o powierzchni 0,0716  ha za cenę wywoławczą  84 402,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-czterysta-dwa  00/100)

 Ø  294/17 o powierzchni 0,0711  ha za cenę wywoławczą  83 812,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-trzy-tysiące-osiemset-dwanaście  00/100) 

Ø  294/18 o powierzchni 0,0701  ha za cenę wywoławczą 82 633,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-dwa-tysiące-sześćset-trzydzieści-trzy  00/100) 

Ø  294/19 o powierzchni 0,0716 ha za cenę wywoławczą 84 402,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-czterysta-dwa 00/100) 

Ø  294/20 o powierzchni 0,0721 ha za cenę wywoławczą 84 991,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-cztery-tysiące-dziewięćset-dziewięćdziesiąt-jeden 00/100) 

Ø  294/21 o powierzchni 0,0701 ha za cenę wywoławczą 82 633,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-dwa-tysiące-sześćset-trzydzieści-trzy 00/100) 

Ø  294/22 o powierzchni 0,0716 ha za cenę wywoławczą 84 402,00 zł,(słownie złotych:osiemdziesiąt-cztery-tysiące-czterysta-dwa 00/100) 

Ø  294/23 o powierzchni 0,0710 ha za cenę wywoławczą 83 694,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-trzy-tysiące-sześćset-dziewięćdziesiąt-cztery 00/100) 

Ø  294/24 o powierzchni 0,0701 ha za cenę wywoławczą 82 633,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt-dwa-tysiące-sześćset-trzydzieści-trzy 00/100) 

Ø  294/25  o powierzchni 0,0716 ha za cenę wywoławczą 84 402,00 zł,(słownie złotych: osiemdziesiąt- cztery- tysiące –czterysta- dwa 00/100)

 Ø  294/26 o powierzchni 0,0858  ha za cenę wywoławczą  101 141,00 zł,(słownie złotych: sto-jeden-tysięcy-sto-czterdzieści-jeden  00/100) 

Ø  294/27 o powierzchni 0,0768  ha za cenę wywoławczą  90 531,00 zł,(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-tysięcy-pięćset-trzydzieści-jeden  00/100) 

Ø  294/28 o powierzchni 0,0651  ha za cenę wywoławczą  76 739,00 zł,(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy-siedemset-trzydzieści-dziewięć  00/100)

 Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ  

ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010R. 

Przetarg odbędzie się w dniu   26 października  2012 r.o godz.  9.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1 

Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

 - za działkę numer 294/6  - 11 634,70 zł

- za działkę numer 294/7  - 14 216,30 zł

za działkę numer 294/9  - 16 538,50 zł

- za działkę numer 294/10 -  9 041,30 zł

- za działkę numer 294/11 -  8 782,00 zł

- za działkę numer 294/12 -  8 546,30 zł

- za działkę numer 294/13 -  8 322,30 zł

- za działkę numer 294/14  - 8 263,30 zł

- za działkę numer 294/16 -  8 440,20 zł

- za działkę numer 294/17 -  8 381,20 zł

- za działkę numer 294/18 8 263,30 zł

- za działkę numer 294/19 -  8 440,20 zł

- za działkę numer 294/20 -  8 499,10 zł

- za działkę numer 294/21 -  8 263,30 zł

- za działkę numer 294/22 -  8 440,20 zł

- za działkę numer 294/23 -  8 369,40 zł

- za działkę numer 294/24 -  8 263,30 zł

- za działkę numer 294/25 -  8 440,20 zł

- za działkę numer 294/26 -10 114,10 zł

- za działkę numer 294/27 -  9 053,10 zł

- za działkę numer 294/28 -  7 673,90 zł

 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia  22 października 2012 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym.

 Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę. 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 21 września 2012r. do dnia 22 października 2012r. Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (61) 8170-411 wew. 675 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 września 2012 r.
do dnia  15 października 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

 Ø      część działki nr 629/2  położonej w miejscowości  Kórnik obręb Bnin Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675
  

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

  przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej                        w miejscowości ROBAKOWO gmina KÓRNIK, przy ulicy Wiejskiej 17 zapisanej w księdze wieczystej  nr PO1D/00038684/5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze: 
61/1 o powierzchni 0,0592  haza cenę wywoławczą 77 800,00 zł,(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy-osiemset  00/100) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
                 WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU                 Z DNIA 16.06.1998 R. (ZE ZMIANAMI) 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2012 r. o godz. 12.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1
 Ä       Nieruchomość nie jest obciążona.    Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7 780,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 5 października 2012 r. Za dokonanie wpłaty uważa                      się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.                    Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 4 września 2012  r. do dnia 4 października 2012  r. Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

  przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, położonej                        w miejscowości ROBAKOWO gmina KÓRNIK, przy ulicy Wiejskiej 20, zapisanej w księdze wieczystej  nr PO1D/00042273/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze: 
131/1 o powierzchni 0,0160  haza cenę wywoławczą 102 400,00 zł,(słownie złotych: sto-dwa-tysiące-czterystat  00/100) 
 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - SKLEP I PRZEZNACZONA POD TERENY ZAINWESTOWANE – O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 16.06.1998 R.                            (ZE ZMIANAMI) 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2012 r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1
 Ä       Nieruchomość nie jest obciążona.    Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 10 240,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 5 października 2012 r. Za dokonanie wpłaty uważa                      się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.                    Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 4 września 2012  r. do dnia 4 października 2012  r. Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

  przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych  w miejscowości KAMIONKI gmina KÓRNIK , przy ulicy Platanowej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00027894/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze: 
44/83 o powierzchni 0,0494  haza cenę wywoławczą 100 000,00 zł,(słownie złotych: sto-tysięcy  00/100) 44/84 o powierzchni 0,0380  haza cenę wywoławczą 70 000,00 zł,(słownie złotych: siedemdziesiąt-tysięcy  00/100) 44/85 o powierzchni 0,0380  haza cenę wywoławczą 70 000,00 zł,(słownie złotych: siedemdziesiąt-tysięcy  00/100) 44/86 o powierzchni 0,0494  haza cenę wywoławczą 100 000,00 zł,(słownie złotych: sto-tysięcy  00/100) Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
 

               

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” W KAMIONKACH, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.06.1999 R.  NR XIII/114/99 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 56, POZ. 1188 Z DNIA 10.08.1999 R.) ORAZ ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” KAMIONKI, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.04.2008 R. NR XXIII/232/2008 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 117, POZ. 2155 Z DNIA 21.07.2008 R.) 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2012 r. o godz. 12.00                    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku                                                 przy Placu Niepodległości 1
 

Ä       Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. - za działkę numer 44/83 – 10 000,00 zł- za działkę numer 44/84 – 7 000,00 zł- za działkę numer 44/85 – 7 000,00 zł- za działkę numer 44/86 – 10 000,00 zł

na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003  w terminie do dnia 5 października 2012 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 4 września 2012 r. do dnia 4 października 2012 r. Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 16 sierpnia 2012 r.
do dnia 6 września 2012 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Kórnik:

 Ø      działka nr 526 o powierzchni 0,0367 ha, położona w miejscowości Kórnik przy Pl. Powstańców Wlkp. 13. Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.
  

wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowych położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 sierpnia 2012 r.
do dnia 24 sierpnia 2012 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego

nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Kórnik, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

Ø  działka nr  294/6  o powierzchni   987 m2,

Ø  działka nr  294/7  o powierzchni  1206 m2,

Ø  działka nr  294/9  o powierzchni  1403 m2,

Ø  działka nr  294/10  o powierzchni  767 m2,

Ø  działka nr   294/11 o powierzchni  745 m2,

Ø  działka nr  294/12  o powierzchni  725 m2,

Ø  działka nr  294/13  o powierzchni  706 m2,

Ø  działka  nr  294/14 o powierzchni  701 m2,

Ø  działka nr  294/16  o powierzchni  716 m2,

Ø  działka nr  294/17  o powierzchni  711 m2,

Ø  działka nr  294/18  o powierzchni  701 m2,

Ø  działka nr  294/19  o powierzchni  716 m2,

Ø  działka nr  294/20  o powierzchni  721 m2,

Ø  działka nr  294/21  o powierzchni  701 m 2,

Ø  działka nr  294/22  o powierzchni  716 m2,

Ø  działka nr  294/23  o powierzchni  710 m2,

Ø  działka nr  294/24  o powierzchni  701 m2,

Ø  działka nr  294/25  o powierzchni  716 m2,

Ø  działka nr  294/26  o powierzchni  858 m2,

Ø  działka nr  294/27  o powierzchni  768 m2,

Ø  działka nr  294/28  o powierzchni  651 m2

 

położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin.

 Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJABURMISTRZA  GMINY KÓRNIKO WYNIKU PRZETARGU   W dniu  18 lipca 2012r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Kórnik:  
 Ø      działkę nr 856 o powierzchni 0,0199 hapołożoną w miejscowości Kórnik

numer księgi wieczystej KW 25 036

z przeznaczeniem na cele składu – zaplecze produkcyjne

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego

200,00 zł. netto miesięcznie(do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT)
  

W wyznaczonym terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu została złożona jedna oferta.

Oferta nr  1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1: 1.      Pan  Leszek  Orlewicz, ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik 

Za dzierżawę w/w nieruchomości została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości 210,00 zł. netto/ miesięcznie, tj. 258,30 brutto/ miesięcznie.

informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE  

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 lipca 2012 r. do dnia                   30 lipca 2012 r. wywieszone zostały niżej wymienione wykaz dotyczące sprzedaży nieruchomości:

-         4 działek o nr 44/83, 44/84, 44/85, 44/86 położonych w Kamionkach, gmina Kórnik

-         1 działki o nr 131/1 położonej w Robakowie,

-         1 działki o nr 61/1 położonej w Robakowie.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 674

informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 5 lipca 2012 r.
do dnia  27 lipca  2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:
 1)  nieruchomość przeznaczona na cele rolne:Ø       cz. dz. nr 13 położona w miejscowości RadzewoØ       1 dz. nr 269/2 położona w miejscowości Czmoń 2)  nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne i tereny zieleni:Ø       1 dz. nr 344/3 położona w miejscowości  BłażejewkoØ       1 dz. nr 785/2  położona w miejscowości Kórnik obręb BninØ       1 dz. nr 629/1 położone w miejscowości Kórnik obręb BninØ       1 dz. nr 882/7 położona w miejscowości Kórnik Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.
 

Informacja o wykazie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE  

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 29 czerwca 2012 r.
do dnia  23 lipca  2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością  Gminy  Kórnik:
 

Ø      działka  nr  44/81  o powierzchni  0,0640 ha położona w miejscowości  Kamionki. Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na realizację urządzeń infrastruktury technicznej. 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.
 

Informacja o wykazie

 BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE  

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 29 czerwca 2012 r.
do dnia  23 lipca  2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej  powierzchni:

 Ø      pow. 0,5 m2  korytarza na I piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Kórniku, przy ul. Poznańskiej 34 A  Przedmiotowa powierzchnia  przeznaczona jest na umieszczenie automatu do dystrybucji napojów. Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości będącej  własnością Gminy Kórnik   
Działka nr 856 o powierzchni  0,0199 hanumer księgi wieczystej KW 25 036położonej w miejscowości  Kórnik klasy użytków: RV-0,0199 haz przeznaczeniem na cele  składu – zaplecze produkcyjneza cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 200,00 zł. miesięcznie (do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT)
 Ø      W/w nieruchomości nie są  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ø      Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.

 

Ø      Formularz ofertowy można odebrać do dnia 16 lipca 2012 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400.

 

Ø      Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia  18 lipca  2012 r. do godziny 1145 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ DZIAŁKI  nr 856, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1200  18 lipca 2012r.”.

 

Ø      Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.

 

Ø      Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

 

Ø      Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

 

Ø      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2012 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.

 

Ø      Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Ø      Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

 Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 15 czerwca  2012 r. do dnia 16 lipca  2012 r.  

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                                           /podpis/

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE  

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 15 czerwca 2012 r.
do dnia  9 lipca  2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

 Ø      1 działka  nr   882/9  położona w miejscowości   KórnikØ      1 działka nr 226 położonej w miejscowości Czmoniec Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.
  

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości

INFORMACJABURMISTRZA  GMINY KÓRNIKO WYNIKU PRZETARGU   W dniu 25 maja 2012r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Kórnik: 

działkę nr 109,3 o powierzchni 0,8070 ha

działkę nr 109,4 o powierzchni 1,1530 hapołożone w miejscowości Czmoniec

numer księgi wieczystej KW 20 898

z przeznaczeniem na cele produkcyjne, składy i magazyny

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego

1 000,00 zł. netto miesięcznie(do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT)   

W wyznaczonym terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu została złożona jedna oferta.

Oferta nr  1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1: 1.      Pan Maciej Łabno „Studio ML” , os. Przemysława 5 B/2, 61-064 Poznań 

Za dzierżawę w/w nieruchomości została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości 1.100,00 zł. netto/ miesięcznie, tj. 1 353,00 zł. brutto/ miesięcznie.

   
NA TABLICY  OGŁOSZEŃ

Wywieszono w dniu ……………………

Zdjęto w dniu …………………………..

 

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej

INFORMACJABURMISTRZA  GMINY KÓRNIKO WYNIKU PRZETARGU   W dniu 28 maja 2012r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej  będącej  własnością Gminy Kórnik: 

część działki nr 12 o powierzchni 0,6800 ha

numer księgi wieczystej KW 24 862

położonej w miejscowości RADZEWO

klasy użytków: RIV a – 0,2800 ha, RV – 0,3000 ha, RVI – 0,1000 ha

z przeznaczeniem na cele rolne

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 5,0 q pszenicy rocznie  

W wyznaczonym terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu zostały złożone dwie oferty.

Oferta nr  1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1: 1.      Pana  Pawła Nowaka, zamieszkałego w Radzewie 2, 62-035 Kórnik 

Za dzierżawę w/w nieruchomości została zaoferowana  stawka czynszu w wysokości 6,0 q pszenicy rocznie.

    
NA TABLICY  OGŁOSZEŃ

Wywieszono w dniu ……………………

Zdjęto w dniu …………………………..

 

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej

INFORMACJABURMISTRZA  GMINY KÓRNIKO WYNIKU PRZETARGU   W dniu 28 maja 2012r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej  będącej  własnością Gminy Kórnik: 

część działki nr 13 o powierzchni 1,3200 ha

numer księgi wieczystej KW 24 862

położonej w miejscowości RADZEWO

klasy użytków: RIV a – 1,3200 ha

z przeznaczeniem na cele rolne

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 7,0 q pszenicy rocznie  

W wyznaczonym terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu zostały złożone  trzy oferty.

Oferta nr  1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

Oferta nr 3 nie spełniała wymogów formalnych i nie zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1: 1.      Pani Ewy Radziejewskiej, zamieszkałej w Radzewie 41, 62-035  Kórnik 

Za dzierżawę w/w nieruchomości została zaoferowana  stawka czynszu w wysokości 9,0 q pszenicy rocznie.

  

NA TABLICY  OGŁOSZEŃ

Wywieszono w dniu ……………………

Zdjęto w dniu …………………………..

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE  

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 maja 2012 r.
do dnia  18   czerwca  2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

 Ø  część  działki nr 734 położonej w miejscowości  Kórnik obręb BninØ  część działki  nr 670/1 położonej w miejscowości  Kórnik Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.
  

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 maja 2012 r.
do dnia  18 czerwca 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 Ø  najem lokalu użytkowego:

- znajdującego się na działce opisanej numerem 118/12 położonej w Dziećmierowie przy                   ul. Dworcowej 90.

  

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE  

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 11 maja 2012 r.
do dnia  4  czerwca  2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej  nieruchomości:

 Ø  1 działka  nr   856  położona w miejscowości   Kórnik Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.
  

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU
 

W dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1

odbył się przetarg ustny ograniczony do właścicieli przylegających, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej

w  obrębie  Bnin,  gmina Kórnik,

zapisanej w księdze wieczystej  Nr PO1D/00027448/9  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:


659/5 o pow. 0,0161 ha

za cenę wywoławczą 31 053,00 zł.
(słownie złotych: trzydzieści-jeden-tysięcy-pięćdziesiąt-trzy   00/100)

  

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 3 105,30 zł.
za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg na dzierżawę 20-04-2012

 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości  będących  własnością Gminy Kórnik  - działkę nr 109/3 o powierzchni  0,8070 ha- działkę nr 109/4 o powierzchni 1,1530 hapołożone  w miejscowości Czmoniecnumer księgi wieczystej KW 20 898z przeznaczeniem na cele produkcyjne, składy i magazynyza cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego1 000,00 zł. netto miesięcznie(do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT) - Na działce nr 109/4 zlokalizowane są: budynek hali magazynowej – 362,24 m2, budynek  kotłowni – 29,60 m2, budynek gospodarczy – 27,52 m2. Część powierzchni  działki nr 109/4  jest utwardzona asfaltem i betonem.  Powierzchnia utwardzenia z betonu wynosi 509,0 m2, natomiast powierzchnia utwardzenia z asfaltu wynosi 740,5 m2.  Działka  nr 109/4 jest częściowo ogrodzona siatką stalową rozciągniętą na słupkach stalowych  osadzonych w gruncie i częściowo ogrodzeniem z płyt betonowych.  - Natomiast działka  nr 109/3 jest  ogrodzona  częściowo siatką stalową rozciągniętą na słupkach stalowych osadzonych w gruncie. Ogrodzenie z siatki ma wysokość  1,50 m i długość 415,0 m, a ogrodzenie z płyt betonowych ma wysokość 2,00 m i długość 178,2 m. -  W/w nieruchomości nie są  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    -  Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat. - Formularz ofertowy można odebrać do dnia 23 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400.
 - Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 25 maja 2012 r. do godziny 1145 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1200  25 maja 2012r.”. - Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń. - Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.   - Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2012 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.
 - Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę. - Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.
 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia 23 maja 2012 r.

 

                                                                                                                               

Przetarg na dzierżawę

 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej  własnością Gminy Kórnik część działki nr 13 o powierzchni  1,3200 hanumer księgi wieczystej KW 24 862położonej w miejscowości RADZEWO klasy użytków: RIVa – 1,3200 haz przeznaczeniem na cele rolneza cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 7,0 q pszenicy rocznie  

 - W/w nieruchomości nie są  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  
 - Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
 - Formularz ofertowy można odebrać do dnia 23 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku
– Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400.
 
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 28 maja 2012 r. do godziny 1145 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ DZIAŁKI nr 13, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1200  28 maja 2012r.”.
 - Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.
 - Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.   
- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane. 
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2012 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Kórniku. 
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę. 
- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku
– Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia 23 maja 2012 r.

Przetarg na dzierżawę

 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej  własnością Gminy Kórnikczęść działki nr 12 o powierzchni  0,6800 hanumer księgi wieczystej KW 24 862położonej w miejscowości RADZEWOklasy użytków: RIVa – 0,2800 ha, RV – 0,3000 ha, RVI -0,1000 haz przeznaczeniem na cele rolneza cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 5,0 q pszenicy rocznie - W/w nieruchomości nie są  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    - Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat. - Formularz ofertowy można odebrać do dnia 23 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku
– Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400.
 - Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 28 maja 2012 r. do godziny 945 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ DZIAŁKI  nr 12, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1000  28 maja 2012r.”. - Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń. - Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.   - Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane. - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2012 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Kórniku. - Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę. - Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku
– Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia 23 maja 2012 r. 

wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości w miejscowości Czmoń

   BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE  

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 kwietnia 2012 r.
do dnia  30 kwietnia 2012 r.,

wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

 
					Ø  1 działki nr  96 położonej w obrębie Czmoń,
					Ø  1 działki nr 101 położonej w obrębie Czmoń
 

					Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, 
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.
   

    

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK OGŁASZA

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w obrębie BNIN, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej  Nr PO1D/00027448/9, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
659/5 o powierzchni 0,0161 haza cenę wywoławczą 31 053,00 zł(słownie złotych:trzydzieści-jeden-tysięcy-pięćdziesiąt-trzy 00/100) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
                  WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA I PRZEZNACZONA POD
TEREN ZAINWESTOWANY O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ    ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. NR LV/450/98 ZE ZMIANAMI.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1
 Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    Ä  Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 659/5 położonej w obrębie Bnin ze względu na to, że oferowana w niniejszym przetargu działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Ä  Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia
23 kwietnia 2012 r. wniosku w formie formularza wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej (odpis księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące).
Ä  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w dniu   25 kwietnia 2012 r.Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3 105,30 na rachunek Gminy Kórnik w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 24 kwietnia 2012
r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Kórnik.
Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę. Bliższych informacji, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1,  pok.203,  tel. (61) 81-70-411 wew. 675 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 21 marca 2012 r.
do dnia 23 kwietnia 2012 r.

 

Informacja o wyniku III przetargu

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku III przetargu

  W dniu 15 marca 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się III przetarg licytacyjny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku obręb Bnin, zapisanych w KW 29 434 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze: Ø 294/1 o powierzchni 1,5326 ha za cenę wywoławczą 1.533.000,00 zł(słownie złotych: jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące  00/100) Ø  294/2 o powierzchni 1,8380 ha za cenę wywoławczą 1.838.000,00 zł(słownie złotych: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy 00/100) Ø 294/3 o powierzchni 1,8649 ha za cenę wywoławczą 2.052.000,00 zł(słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące  00/100) Ø 294/4 o powierzchni 1,8433 ha za cenę wywoławczą 2.028.000,00 zł(słownie złotych: dwa miliony dwadzieścia  osiem tysięcy  00/100) DZIAŁKI NR 294/1, 294/2, 294/4 SĄ NIEZABUDOWANE I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ ORAZ TEREN ULIC WEWNĘTRZNYCH,DZIAŁKA NR 294/3 JEST NIEZABUDOWANA I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONA JEST POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WRAZ Z TERENAMI USŁUG.                 W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 marca 2012 r.
do dnia  2 kwietnia   2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

 

1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

Ø  1 działka  nr 244/1 położona  w miejscowości Czołowo,

Ø  1 działka nr 226 położona w miejscowości Czmoniec,

Ø  2 części  działki  nr 12 położone w miejscowości Radzewo,

Ø  1 część działki nr 13  położona w miejscowości Radzewo,

Ø  2 działki nr 371 i 373/7 położone w miejscowości Radzewo,

Ø  1 działka nr 298 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,

2) nieruchomość zabudowana garażem:

Ø  1 działka nr 369/14 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,

3) aleja owocowa:

Ø  2 działki nr 273/2 i 274 położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin

      (od ul. Śremskiej do skrzyżowania z drogą do Zwierzyńca),

4) nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne:

Ø  2 działki nr 891/1 i 882/9 położone  w miejscowości Kórnik,

Ø  1 działka nr 674/2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,

Ø  1 część działki  nr 434/3 położona w miejscowości Borówiec.

  Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.
  

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIKO WYNIKU PRZETARGU W dniu 14 lutego 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik:
 
MIEJSCOWOŚĆ BORÓWIEC
ULICA ul. Szkolna 2
LOKALIZACJA świetlica wiejska
NUMER DZIAŁKI 281
POWIERZCHNIA LOKALU  94 m2
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 3
CZAS TRWANIA UMOWY do 3 lat
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU  960,00 zł/m-c(słownie: dziewięćset-sześćdziesiąt złotych 00/100 )Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
 

W wyznaczonym terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu została złożona jedna oferta. Oferta nr 1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1:

1. Active Woman s.c.

Za najem w/w lokalu została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości 980,00 zł netto / m-c, tj. 1 205,40 zł brutto / m-c. 

                  

NA TABLICY OGŁOSZEŃ

Wywieszono w  dniu  …………………..Zdjęto w dniu …………………………..
       

wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości w miejscowości Czmoniec

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 24 lutego 2012 r.  do dnia 19 marca 2012 r.,

wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:

 • 2 działek  nr  109/3 i 109/4  położonych w miejscowości  Czmoniec

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

  

wykaz dotyczący oddania w najem lokalu użytkowego w Dziećmierowie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 lutego 2012 r.
do dnia 5 marca 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 •  najem lokalu użytkowego:
  - znajdującego się na działce opisanej numerem 118/12 położonej w Dziećmierowie przy ul. Dworcowej 90.


Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.

Wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości w miejscowości Błażejewo obręb Błażejewko

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 lutego 2012 r.
do dnia 2 marca 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

 • 1 działki nr 211 położonej w miejscowości Błażejewo obręb Błażejewko

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.

Wykaz dotyczący sprzedaży działki w Czmoniu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE  

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 27 stycznia 2012 r. do dnia 20 lutego 2012 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

-          1 działki o nr 382/2 położonej w Czmoniu.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
1. Oznaczenie nieruchomości:
 • działka nr 666/1 o powierzchni 0,0033 ha
 • działka nr 666/2 o powierzchni 0,0159 ha
położone w obrębie Bnin gmina Kórnik zapisane w KW 21 547 i KW 32 564
2. Przeznaczenie nieruchomości:
przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania
3. Forma sprzedaży
tryb bezprzetargowy
4. Cena nieruchomości:
 • działka nr 666/1   -  1.925,00
 • działka nr 666/2   -  9.274,00
5. Termin zapłaty ceny:
zapłata ceny uregulowana zostanie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 12 marca 2007r.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni, tj. od dnia 25 stycznia 2007 r. do dnia 15 lutego 2007 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.

I przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza I przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego  będącego  własnością Gminy Kórnik 

MIEJSCOWOŚĆ Borówiec
ULICA ul. Szkolna 2
LOKALIZACJA świetlica wiejska
NUMER DZIAŁKI 281
POWIERZCHNIA LOKALU  94 m2
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 3
CZAS TRWANIA UMOWY do 3 lat
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU  960,00 zł/m-c(słownie: dziewięćset-sześćdziesiąt 00/100 )Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

Ø  W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ø  Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele prowadzenia zajęć fitness i zajęć dla dzieci.

 

Ø  Formularz ofertowy można odebrać do dnia 10 lutego 2012 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

 

Ø  Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 14 lutego 2012 r.
do godziny 945 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  NAJEM LOKALU, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1000 14.02.2012”,

 

Ø  Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

 

Ø  Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

 

Ø  Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

 

Ø  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2012 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,

 

Ø  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Ø  Informację dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

 Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 13 lutego 2012 r.

 

Wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE  

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 13 stycznia 2012 r.
do dnia 6 lutego 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:
 

1) nieruchomość przeznaczona na pod plac – zaplecze budowy „przebudowa dróg gminnych ulicy Krasickiego i ulicy Staszica w Kórniku”:

Ø  część działki nr 749/2 położona w obrębie Kórnik,

 Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.

 

III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w KÓRNIKU obręb BNIN przy ul. Zwierzynieckiej, gmina KÓRNIK

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w KÓRNIKU obręb BNIN przy ul. Zwierzynieckiej, gmina KÓRNIK,

 zapisanej w księdze wieczystej nr KW 29 434, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze: 

294/1 o powierzchni 1,5326 ha za cenę wywoławczą 1.533.000,00 zł(słownie złotych: jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące  00/100)
294/2 o powierzchni 1,8380 ha za cenę wywoławczą 1.838.000,00 zł(słownie złotych: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy 00/100)
294/3 o powierzchni 1,8649 ha za cenę wywoławczą 2.052.000,00 zł(słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące  00/100)
294/4 o powierzchni 1,8433 ha za cenę wywoławczą 2.028.000,00 zł(słownie złotych: dwa miliony dwadzieścia  osiem tysięcy  00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT  

DZIAŁKI NR 294/1, 294/2, 294/4 SĄ NIEZABUDOWANE I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ  ORAZ TEREN ULIC WEWNĘTRZNYCH,

DZIAŁKA NR 294/3 JEST NIEZABUDOWANA I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONA JEST POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WRAZ Z TERENAMI USŁUG. 

Działki położone są w rejonie uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacji sanitarnej.  

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. o godz. 12.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórnikuprzy Placu Niepodległości 1

 Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami terminy poprzednich przetargów: I –16 maja 2011 r., II-25 sierpnia 2011 r.      

Ä  Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o kwotę:- działka numer 294/1 – 564 000,00 zł,- działka numer 294/2 – 676 000,00 zł,- działka numer 294/3 – 846 000,00 zł,- działka numer 294/4 – 702 000,00 zł.

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. - za działkę numer 294/1153 300,00 zł,- za działkę numer 294/2 – 183 800,00 zł,- za działkę numer 294/3205 200,00 zł,- za działkę numer 294/4202 800,00 zł, na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 12 marca 2012 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.  

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (61) 81-70-411 wew. 675
 Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 10 stycznia 2012 r. do dnia  14 marca 2012 r.