logo
logo bip

wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości sołectwu wsi Biernatki

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 grudnia 2011 r.
do dnia 16 stycznia 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie niżej wymienionej nieruchomości sołectwu wsi Biernatki:

 

Ø  Część działki o nr ewidencyjnym 284/13 położona w miejscowości Biernatki,

 Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

wykaz dotyczący oddania w najem nieruchomości

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 2 grudnia 2011 r.
do dnia 27 grudnia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 

Ø  najem lokalu użytkowego:

- znajdującego się na działce opisanej numerem 281  położonego w Borówcu w świetlicy wiejskiej.

 

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.

Wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 listopada 2011 r.
do 12 grudnia 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy będącej własnością Gminy Kórnik:

 

- część nr 2 działki nr 131/1 o powierzchni 0,0300 ha położona w obrębie Szczytniki.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 673.

INFORMACJA o wyniku V przetargu

 

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku V przetargu

 

W dniu 15 listopada 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku
przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego położonej
w Kórniku obręb Bnin, zapisanej w KW 21 547 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

368/20 o pow. 0,0022 ha

 

za cenę wywoławczą 8 200,00 zł

(słownie złotych: osiem tysięcy dwieście 00/100)

 

        

Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane niżej wymienione osoby, które wpłaciły w wyznaczonym terminie wadium w wysokości 820,00 zł. W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej nr 368/20 zabudowanej segmentem budynku garażowego został Pan Stanisław Kuberski. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 10.600,00 zł netto, tj. 12.932,00 zł brutto. 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA

BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 7 listopada 2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej
będącej własnością Gminy Kórnik:

 

 

część działki nr 12 o powierzchni 1,0000 ha

numer księgi wieczystej KW 24 862

położonej w miejscowości Radzewo  

klasy użytków: RIVa – 0,4800 ha, RV  0,2600 ha, RVI  0,2600 ha
z przeznaczeniem na cele rolne

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 5,0 q pszenicy rocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyznaczonym terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu zostały złożone dwie oferty. Oferta nr 1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1:

1. Pan Szymon Galewski, zamieszkały w Lesznie, ul. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego 7/17

Za dzierżawę ww. części nieruchomości została zaoferowana stawka czynszu w wysokości 7,0 q pszenicy rocznie.

 

 

 

 

 

NA TABLICY OGŁOSZEŃ

Wywieszono w  dniu  …………………..

Zdjęto w dniu …………………………..

 

 

 

odwołanie przetargu ustnego

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zmianami)

 

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

 

odwołuje przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Bnin, gmina Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00027448/9, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 659/5 o powierzchni 0,0161 ha., ustalony na dzień 29 listopada 2011 r.

 

Odwołanie przetargu następuje z powodu podania błędnej informacji dotyczącej terminu składania wniosków w formie formularza wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej.

 

 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku, podane w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Kórnik (www.kornik.pl).

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK O G Ł A S Z A

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w obrębie BNIN, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej  Nr PO1D/00027448/9, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

659/5 o powierzchni 0,0161 ha

za cenę wywoławczą 31 053,00 zł

(słownie złotych:trzydzieści-jeden-tysięcy-pięćdziesiąt-trzy 00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

               

 

 

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA I PRZEZNACZONA POD
TEREN ZAINWESTOWANY O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOEWJ ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. NR LV/450/98 ZE ZMIANAMI.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 r. o godz. 1200

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä  Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 659/5 położonej w obrębie Bnin ze względu na to, że oferowana w niniejszym przetargu działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä  Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia
22 października 2011 r. wniosku w formie formularza wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej (odpis księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące).

Ä  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w dniu 28 listopada 2011 r.

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3 105,30 na rachunek Gminy Kórnik w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 25 listopada 2011 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Kórnik.

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższych informacji, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1,  pok.203,  tel. (0-61) 81-70-411 wew. 673

 

Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres od dnia 21 października 2011 r.
do dnia 22 listopada 2011 r.

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 października 2011 r.
do dnia 31 października 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

 

1) nieruchomości przeznaczone pod ogródki przydomowe:

Ø  działki nr 403/4, 403/6 położone w obrębie Kórnik,

Ø  część działk1 nr 131/1  położona w obrębie Szczytniki,

2) nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym:

Ø  działka nr 368/34 położona w Kórniku obręb Bnin,

3) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

Ø  działki nr 101, 96 położone w obrębie Czmoń.

 

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIEBurmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej  własnością Gminy Kórnik

 

część działki nr 12 o powierzchni 1,000 ha

numer księgi wieczystej KW 24 862

położonej w miejscowości RADZEWO  

klasy użytków: RIVa – 0,4800 ha, RV – 0,2600 ha, RVI – 0,2600 ha
z przeznaczeniem na cele rolne

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 5,0 q pszenicy rocznie

 

 

Ø 

 

 

 

 

W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   

 

Ø  Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat,

 

Ø  Formularz ofertowy można odebrać do dnia 7 listopada 2011 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

 

Ø  Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 9 listopada 2011 r. do godziny 945 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1000 09.11.2011”,

 

Ø  Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

 

Ø  Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

 

Ø  Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

 

Ø  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,

 

Ø  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Ø  Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 7 października 2011 r. do dnia 7 listopada 2011 r.

 

 

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK O G Ł A S Z A

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

V przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej segmentem budynku garażowego,
położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN, gmina KÓRNIK,

zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00021547/1,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

368/20 o powierzchni 0,0022  ha

za cenę wywoławczą 8.200,00 zł.

(słownie złotych: osiem tysięcy dwieście 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

 

 

 

 

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA SEGMENTEM BUDYNKU GARAŻOWEGO
I ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ
W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ZE ZMIANAMI ZAPISANA JEST JAKO TEREN ZAINWESTOWANY –  O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy
Placu Niepodległości 1

 

Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

Ä  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami terminy poprzednich przetargów: I – 14 stycznia 2011 r.; II – 8 marca 2011 r.; III – 11 maja 2011 r., IV 4 sierpnia 2011 r.

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä   Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o kwotę 7 870,00 zł.

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 820,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 10 listopada 2011 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 7 października 2011 r.
do dnia  7 listopada 2011 r.

 

 

 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA

BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 20 września 2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości
będącej własnością Gminy Kórnik:

  

część działki nr 882/14 o powierzchni 3 m2

położonej w miejscowości KÓRNIK  

z przeznaczeniem na ustawienie reklamy

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 200,00 zł netto / m-c

(słownie złotych: dwieście  00/100)

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

W wyznaczony terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu została złożona jedna oferta. Oferta nr 1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1:

1. Pan Sławomir Żyto

Za dzierżawę w/w części nieruchomości została zaoferowana miesieczna stawka czynszu
w wysokości 201,00 zł netto / m-c, tj. 247,23 zł brutto / m-c. 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIKO WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 31 sierpnia 2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik:

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

Dziećmierowo

ULICA

Dworcowa 90

LOKALIZACJA

Klub Rolnika im. Jana Szczepaniaka

NUMER DZIAŁKI

118/12

POWIERZCHNIA LOKALU

 54,66 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

2

RODZAJE POMIESZCZEŃ

sala – 46,50 m2

magazyn – 8,16 m2

CZAS TRWANIA UMOWY

do dnia 31.12.2011 r.

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

450,00 zł/m-c

(słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 )

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

 

W wyznaczony terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu została złożona jedna oferta. Oferty nr 1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1:

1. Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Olejniczak

Za najem w/w lokalu użytkowego została zaoferowana miesięczna stawka czynszu
w wysokości 460,00 zł/m-c netto, tj. 565,80 zł/m-c brutto. 

 

 

NA TABLICY OGŁOSZEŃ

Wywieszono w  dniu  …………………..

Zdjęto w dniu …………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku II przetargu

 

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku II przetargu

 

W dniu 25 sierpnia 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg licytacyjny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku obręb Bnin, zapisanych w KW 29 434 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

 

Ø 294/1 o powierzchni 1,5326 ha za cenę wywoławczą 1.533.000,00 zł

(słownie złotych: jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące  00/100)

 

Ø  294/2 o powierzchni 1,8380 ha za cenę wywoławczą 1.838.000,00 zł

(słownie złotych: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy 00/100)

 

Ø 294/3 o powierzchni 1,8649 ha za cenę wywoławczą 2.052.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące  00/100)

 

Ø 294/4 o powierzchni 1,8433 ha za cenę wywoławczą 2.028.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony dwadzieścia  osiem tysięcy  00/100)

 

DZIAŁKI NR 294/1, 294/2, 294/4 SĄ NIEZABUDOWANE I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ ORAZ TEREN ULIC WEWNĘTRZNYCH,

DZIAŁKA NR 294/3 JEST NIEZABUDOWANA I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONA JEST POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WRAZ Z TERENAMI USŁUG.

 

               

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

W dniu 25 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg licytacyjny nieograniczony na sprzedaż łącznie nieruchomości położonych w Kórniku, zapisanej w KW 25 001 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

Ø  649/1 o powierzchni 0,0685 ha, zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym oraz budynkami gospodarczymi, która zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zatwierdzone uchwała Rady Miejskiej w Kórniku w dniu 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ze zm. przeznaczona jest pod teren zainwestowany z podstawowym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe),

Ø  649/2 o powierzchni 0,0643 ha, która zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zatwierdzone uchwała Rady Miejskiej w Kórniku w dniu 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ze zm. przeznaczona jest pod teren zainwestowany o podstawowej funkcji mieszkaniowej /teren rolniczy)

 

za łączną cenę wywoławczą 1 000 000,00 zł

(słownie złotych: jeden milion  00/100)

 

               

Do udziału w przetargu została zakwalifikowana Firma „LECHMA” Lech Piasny, prowadzona przez Pana Lecha Piasnego, który  w wyznaczonym terminie wpłacił wadium
w wysokości 100.000,00 zł. W wyniku przetargu nabywcą działek oznaczonych nr 649/1 oraz 649/2 została Firma „LECHMA” Lech Piasny. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 1.010.000,00 zł netto, tj. 1.242.300,00 zł brutto. 

 

 

 

Wykaz dotyczący sprzedaży działki położonej w Borówcu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 19 sierpnia 2011 r. do dnia 12 września 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

-          działki nr 174/1 położonej w Borówcu gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

przetarg ofertowy na dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę części nieruchomości będącej  własnością Gminy Kórnik

 

część działki 882/14 o powierzchni 3 m2

położonej w miejscowości Kórnik przy ul. Średzkiej
przeznaczonej na ustawienie reklamy

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 200 zł netto / m-c

(słownie złotych: dwieście  00/100)

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

 

Ø  W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   

 

Ø  Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres trzech lat,

 

Ø  Formularz ofertowy można odebrać do dnia 16 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

 

Ø  Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 20  września 2011 r. do godziny 945 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1000 20.09.2011”,

 

Ø  Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

 

Ø  Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

 

Ø  Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

 

Ø  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,

 

Ø  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Ø  Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 19 sierpnia 2011 r. do dnia 19 września 2011 r.

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 19 sierpnia 2011 r. do 12 września 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Kórnik:

- działka nr 659/5 o powierzchni  0,0161 ha położona w Kórniku obręb Bnin.

 

Przedmiotowa działka przeznaczona jest w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 659/6, 659/8, 659/4, 658/1.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Wykaz dotyczący oddania w dzierżawę

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 19  sierpnia 2011 r. do dnia 12 września 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem na cele sołeckie:

 

Ø  1 działka nr 10  położona w obrębie Radzewo,

Ø  1 działka nr  133 położona w obrębie Koninko.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

wykaz dotyczący oddania w dzierżawę

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 19 sierpnia 2011 r. do dnia 12 września 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

 

1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

Ø  działka nr 142 oraz 144/1 położone w obrębie Błażejewko,

Ø  działka nr 163/4, 159/5, 101 oraz 96 położone w obrębie Czmoń,

Ø  działka nr 21 oraz 23/3 położone w obrębie Dębiec (łącznie),

Ø  część działki nr 12 położona w obrębie Radzewo,

 2) nieruchomość przeznaczona pod kiosk typu Ruch:

Ø  część działki nr 480 położona w Kórniku.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik o wyniku IV przetargu

INFORMACJA

BurmistrzA Gminy Kórnik

o wyniku IV przetargu

 

W dniu 4 sierpnia 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego położonej
w Kórniku obręb Bnin, zapisanej w KW 21 547 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

368/20 o pow. 0,0022 ha

 

za cenę wywoławczą 8 200,00 zł

(słownie złotych: osiem tysięcy dwieście 00/100)

 

               

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 8200,00 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

Ogłoszenie o I przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego  będącego  własnością Gminy Kórnik

 

MIEJSCOWOŚĆ: Dziećmierowo

ULICA: Dworcowa 90

LOKALIZACJA: Klub Rolnika im. Jana Szczepaniaka

NUMER DZIAŁKI: 118/12

POWIERZCHNIA LOKALU: 54,66 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ: 2

RODZAJE POMIESZCZEŃ: sala – 46,50 m2, magazyn – 8,16 m2

CZAS TRWANIA UMOWY: do dnia 31.12.2011 r.

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU:   450,00 zł/m-c (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100)

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

 

Ø  W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  

Ø  Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu do dnia 31.12.2011 r. ,

Ø  Formularz ofertowy można odebrać do dnia 26 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

Ø  Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.
do godziny 945 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  NAJEM LOKALU, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1000 31.08.2011”,

Ø  Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

Ø  Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

Ø  Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

Ø  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,

Ø  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Ø  Informację dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 29  lipca 2011 r. do dnia 30 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

 

W dniu 20 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamionkach gmina Kórnik, przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zapisanych w KW 27 894 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

 

44/83 o pow. 0,0494 ha

za cenę wywoławczą 72 700,00 zł

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiace-siedemset  00/100)

 

44/84 o pow. 0,0380 ha

za cenę wywoławczą 55 900,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiat-pięć-tysięcy-dziewięćset  00/100)

 

44/85 o pow. 0,0494 ha

za cenę wywoławczą 72 700,00 zł

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiace-siedemset  00/100)

 

44/86 o pow. 0,0380 ha

za cenę wywoławczą 55 900,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiat-pięć-tysięcy-dziewięćset  00/100)

 

        

 

 

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium za w/w nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

NA TABLICY OGŁOSZEŃ

Wywieszono w  dniu  …………………..

Zdjęto w dniu …………………………..

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik

 

Unieważnia się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - sklep położonej w Robakowie, przeznaczonej pod tereny zainwestowane o podstawowej funkcji mieszkaniowej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w KW 42 273 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

131/1 o pow. 0,0160 ha

 

Powodem odwołania przetargu jest podanie błędnej informacji o doliczeniu podatku VAT do ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Nowy termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

 INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

 

W dniu 20 lipca 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - sklep położonej w Robakowie, przeznaczonej pod tereny zainwestowane o podstawowej funkcji mieszkaniowej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w KW 42 273 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

 

131/1 o pow. 0,0160 ha

 

za cenę wywoławczą 70 000,00 zł

(słownie złotych: siedemdziesiąt-tysięcy  00/100)

 

               

 

 

Do udziału w przetargu został zakwalifikowany G.G.T. Dominik Radwański, który wniósł w terminie wadium w wysokości 7 000,00 zł ale nie przystąpił do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

NA TABLICY OGŁOSZEŃ

Wywieszono w  dniu  …………………..

Zdjęto w dniu …………………………..

 

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 22 lipca 2011 r.  do 19 sierpnia 2011 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży  w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania: 

 

-    działki położonej w Robakowo opisanej nr ewidencyjnym 7/6 o powierzchni 0,1026 ha.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

 

wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 26 lipca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

 

1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

Ø  działka nr 84 oraz 85 położona w miejscowości Konarskie,

Ø  działka nr 163/4 położona w miejscowości Czmoń,

Ø  część działki nr 580 położona w miejscowości Czmoniec,

Ø  4 części działki nr 13 położona w miejscowości Radzewo,

Ø  część działki nr 12 położona w miejscowości Radzewo,

 2) nieruchomości przeznaczone pod tereny zieleni:

Ø  działka nr 882/6 położona w Kórniku.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na ustawienie reklamy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 26 lipca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej na ustawienie reklamy:

 

Ø  część działki nr 882/14 położoną w Kórniku przy ul. Średzkiej.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

wykaz dotyczący oddania w najem nieruchomości

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 26 lipca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 

Ø  najem lokalu użytkowego:

- znajdującego się na działce opisanej numerem 118/12Dziećmierowie przy ul. Dworcowej 90,

z przeznaczeniem pod lokal handlowy do sprzedaży art. spożywczych

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy: 

 

-          lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Borówcu przy ul. Poznańska 47 wraz
z udziałem w gruncie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

 

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy: 

 

-          lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kórniku przy ul. Prowent 5 wraz
z udziałem w gruncie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy: 

 

-          lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kórniku przy ul. Prowent 5 wraz
z udziałem w gruncie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy: 

 

-          lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Kórniku przy ul. Szkolnej 7 wraz
z udziałem w gruncie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

 

 

 

 

 

 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz dotychczasowego najemcy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz dotychczasowego najemcy: 

 

-    działki położonej w Szczytnikach opisanej nr ewidencyjnym 131/3 o powierzchni 0,0238 ha wraz z jednolokalowym budynkiem mieszkalnym. 

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz dotychczasowego najemcy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz dotychczasowego najemcy: 

 

-    działki położonej w Kórniku opisanej nr ewidencyjnym 702 o powierzchni 0,0513 ha wraz z jednolokalowym budynkiem mieszkalnym oraz pomieszczeniami przynależnymi 

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

IV przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

IV przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej segmentem budynku garażowego,
położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN, gmina KÓRNIK,

zapisanej w księdze wieczystej nr KW 21 547,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

368/20 o powierzchni 0,0022  ha

za cenę wywoławczą 8.200,00 zł.

(słownie złotych: osiem tysięcy dwieście 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA SEGMENTEM BUDYNKU GARAŻOWEGO
I ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ
W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ZE ZMIANAMI ZAPISANA JEST JAKO TEREN ZAINWESTOWANY –  O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy
Placu Niepodległości 1

 

 

Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

Ä  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami terminy poprzednich przetargów: I – 14 stycznia 2011 r.; II – 8 marca 2011 r.; III – 11 maja 2011 r.          

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä   Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o kwotę 7 870,00 zł.

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 820,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 2 sierpnia 2011 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

 

Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres od dnia 1 lipca 2011 r.
do dnia  3 sierpnia 2011 r.

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK O G Ł A S Z A

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych
w KÓRNIKU przy Placu Niepodległości 26, gmina KÓRNIK, zapisanych w księdze wieczystej nr KW 25 001, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

 

649/1 o powierzchni 0,0685 ha

649/2 o powierzchni 0,0643 ha

za łączną cenę wywoławczą 1.000.000,00 zł  

(słownie złotych jeden milion  00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

 UWAGA: PRZEDMIOTOWE DZIAŁKI PRZEZNACZONE SĄ ŁĄCZNIE DO SPRZEDAŻY.

 

DZIAŁKA NR 649/1 JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI. ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r.
NR LV/450/98 ZE ZM. PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY
Z PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE.

 

DZIAŁKA 649/2 JEST NIEZABUDOWANA. ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r.
NR LV/450/98 ZE ZM. PRZEZNACZONA POD
TEREN ZAINWESTOWANY
O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ/TEREN ROLNICZY.

 

Działki położone są w rejonie uzbrojenia w sieć:

elektroenergetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacji sanitarnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

 

Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin poprzedniego przetargu: I – 16 maja 2011 r.    

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 100 000,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 22 sierpnia 2011 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675
 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 17 czerwca 2011 r. do dnia  22 sierpnia 2011 r.

 

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK O G Ł A S Z A

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w KÓRNIKU obręb BNIN przy ul. Zwierzynieckiej, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 29 434, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

 

Ø  294/1 o powierzchni 1,5326 ha za cenę wywoławczą 1.533.000,00 zł

(słownie złotych: jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące  00/100)

 

Ø  294/2 o powierzchni 1,8380 ha za cenę wywoławczą 1.838.000,00 zł

(słownie złotych: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy 00/100)

 

Ø  294/3 o powierzchni 1,8649 ha za cenę wywoławczą 2.052.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące  00/100)

 

Ø  294/4 o powierzchni 1,8433 ha za cenę wywoławczą 2.028.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony dwadzieścia  osiem tysięcy  00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

DZIAŁKI NR 294/1, 294/2, 294/4 SĄ NIEZABUDOWANE I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ ORAZ TEREN ULIC WEWNĘTRZNYCH,

DZIAŁKA NR 294/3 JEST NIEZABUDOWANA I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONA JEST POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WRAZ Z TERENAMI USŁUG.

 

Działki położone są w rejonie uzbrojenia w sieć:

elektroenergetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacji sanitarnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin poprzedniego przetargu: I – 16 maja 2011 r.     

Ä  Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o kwotę:

- działka numer 294/1 – 564 000,00 zł,

- działka numer 294/2 – 676 000,00 zł,

- działka numer 294/3 – 846 000,00 zł,

- działka numer 294/4 – 702 000,00 zł.

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

- za działkę numer 294/1153 300,00 zł,

- za działkę numer 294/2 – 183 800,00 zł,

- za działkę numer 294/3205 200,00 zł,

- za działkę numer 294/4202 800,00 zł,

na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 22 sierpnia 2011 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 17 czerwca 2011 r. do dnia  22 sierpnia 2011 r.

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK O G Ł A S Z A

 

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

 

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych                        w miejscowości KAMIONKI gmina KÓRNIK, przy ul. Platanowej, zapisanych w księdze wieczystej  Nr KW 27 894, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

44/83 o powierzchni 0,0494  ha

za cenę wywoławczą 72 700,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset  00/100)

 

44/84 o powierzchni 0,0380  ha

za cenę wywoławczą 55 900,00 zł,

(słownie złotych: pięćdziesiąt-pięć-tysięcy-dziewięćset  00/100)

 

44/85 o powierzchni 0,0380  ha

za cenę wywoławczą 55 900,00 zł,

(słownie złotych: pięćdziesiąt-pięć-tysięcy-dziewięćset  00/100)

 

44/86 o powierzchni 0,0494  ha

za cenę wywoławczą 72 700,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset  00/100)

 

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI ZGODNIE                             Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” W KAMIONKACH, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.06.1999 R.                               NR XIII/114/99 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 56, POZ. 1188 Z DNIA 10.08.1999 R.) ORAZ ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” KAMIONKI, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.04.2008 R.                NR XXIII/232/2008 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 117, POZ. 2155 Z DNIA 21.07.2008 R.)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2011 r. o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin I przetargu – 10 maja 2011 r.

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

- za działkę numer 44/83 – 7 270,00 zł

- za działkę numer 44/84 – 5 590,00 zł

- za działkę numer 44/85 – 5 590,00 zł

- za działkę numer 44/86 – 7 270,00 zł

na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003             w terminie do dnia 18 lipca 2011 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.                    Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

 

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK O G Ł A S Z A

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, położonej                        w miejscowości ROBAKOWO gmina KÓRNIK, przy ul. Wiejskiej, zapisanej w księdze wieczystej  Nr KW 42 273, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

131/1 o powierzchni 0,0160  ha

za cenę wywoławczą 70 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-tysięcy  00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT

 

               

 

 

 

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - SKLEP

I PRZEZNACZONA POD TERENY ZAINWESTOWANE – O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 16.06.1998 R.                            (ZE ZMIANAMI)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń

Ä  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin I przetargu – 18 marca           2011 r.

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä  Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o kwotę 42 700,00 zł.

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7 000,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 18 lipca 2011 r. Za dokonanie wpłaty uważa                      się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.                    Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

 

wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 czerwca 2011 r. do dnia 4 lipca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie niżej wymienionej nieruchomości Przedszkolu w Szczodrzykowie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny:

 

Ø  Część działki o nr ewidencyjnym 109 wraz z pomieszczeniami znajdującymi się
w budynku położona w miejscowości Pierzchno,

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

 

W dniu 31 maja 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Biernatkach, zapisanej w KW 27 306 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

Ø  284/12 o powierzchni 0,1222 ha  za cenę wywoławczą 59.000,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy  00/100)

 

 

DZIAŁKA NR 284/12 JEST NIEZABUDOWANA I ZGODNIE ZE STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
W DNIU 16.06.1998 r. NR LV/450/98 ZE ZMIANAMI PRZEZNACZONA POD
TEREN ROLNICZY.

               

Do udziału w przetargu zostali zakwalifikowani Państwo Katarzyna Bartz – Dylewicz oraz Piotr Dylewicz, którzy złożyli w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu wniosek w formie formularza zgłoszenia udziału w przetargu wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej oraz wpłacili wadium w wysokości 5 900,00 zł. W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej nr 284/12 zostali Państwo Katarzyna Bartz – Dylewicz oraz Piotr Dylewicz. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena w wysokości 59 600,00 zł.  

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Biernatki gmina Kórnik

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Biernatki gmina Kórnik

 

 

W dniu 31 maja 2011 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Kórniku odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Biernatki gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 284/12 o powierzchni 0,1222 ha.

 

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 14.04.2011 roku   o ogłoszeniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż w.w. nieruchomości, osoby chętne do udziału w przetargu powinny zgłosić swoje uczestnictwo w terminie do dnia 25.05.2011 roku.

 

Uczestnictwo w przetargu zgłosili: Państwo Katarzyna Bartz – Dylewicz   i Piotr Dylewicz przedstawiając w wyżej określonym terminie wszystkie wymagane dokumenty.

 

Komisja przetargowa po sprawdzeniu w.w. ofert dopuściła do uczestnictwa w przetargu:

  1. Państwa Katarzynę Bartz – Dylewicz i Piotra Dylewicz 

 

 

Komisja przetargowa:

  1. Łukasz Ryks         ..........................
  2. Mariola Bączyk    ..........................
  3. Lidia Noskowiak  ..........................

 

 

 

NA TABLICY OGŁOSZEŃ

Wywieszono w  dniu  …………………..

Zdjęto w dniu …………………………..Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 18 maja 2011 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik:

 

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

ULICA

Rynek 1

NUMER DZIAŁKI

170

POWIERZCHNIA

- lokal           14,60 m2

- korytarz      6,96 m2

  łącznie:      21,56 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

2

CZAS TRWANIA UMOWY

na czas nieokreślony

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

300,00 zł/m-c

(słownie: trzysta  złotych 00/100)

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

PRZEZNACZENIE

AGENCJA POCZTOWA

wraz z usługami towarzyszącymi

 

W wyznaczony terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu wadium w wysokości 10% czynszu w kwocie 30,00 zł wpłaciła jedna osoba.

W przetargu uczestniczyła jedna osoba.

 

W wyniku przetargu najemcą lokalu użytkowego został:

1. Pan Dariusz Kapusta prowadzący działalność pod nazwą KAL - KLIM.

Za najem w/w lokalu została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości 310,00 zł/miesięcznie netto, tj. 381,30 zł/miesięcznie brutto. 

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 19 maja 2011 r.
do 13 czerwca 2011 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania
:
 

 

-    działki położonej w Szczytnikach opisanej nr ewidencyjnym 179/9 o powierzchni 0,0119 ha.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

W dniu 16 maja 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku obręb Bnin, zapisanych w KW 29 434 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

 

Ø  294/1 o powierzchni 1,5326 ha  za cenę wywoławczą 2.097.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy  00/100)

 

Ø  294/2 o powierzchni 1,8380 ha za cenę wywoławczą 2.514.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony pięćset czternaście tysięcy  00/100)

 

Ø  294/3 o powierzchni 1,8649 ha za cenę wywoławczą 2.898.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem  tysięcy 00/100)

 

Ø  294/4 o powierzchni 1,8433 ha za cenę wywoławczą 2.730.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy  00/100)

 

DZIAŁKI NR 294/1, 294/2, 294/4 SĄ NIEZABUDOWANE I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ ORAZ TEREN ULIC WEWNĘTRZNYCH,

DZIAŁKA NR 294/3 JEST NIEZABUDOWANA I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONA JEST POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WRAZ Z TERENAMI USŁUG.

 

               

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

W dniu 16 maja 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny nieograniczony na sprzedaż łącznie nieruchomości położonych w Kórniku, zapisanej w KW 25 001 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

Ø 649/1 o powierzchni 0,0685 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, która zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zatwierdzone uchwała Rady Miejskiej w Kórniku w dniu 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ze zm. przeznaczona jest pod teren zainwestowany z podstawowym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe),

Ø 649/2 o powierzchni 0,0643 ha, która zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zatwierdzone uchwała Rady Miejskiej w Kórniku w dniu 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ze zm. przeznaczona jest pod teren zainwestowany o podstawowej funkcji mieszkaniowej /teren rolniczy)

 

za cenę wywoławczą 1 000 000,00 zł

(słownie złotych: jeden milion  00/100)

 

               

W wyznaczonym terminie wpłacono jedno wadium w wysokości 100 000,00 zł
za w/w nieruchomość. Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

W dniu 10 maja 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kamionkach gmina Kórnik, przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zapisanych w KW 27 894 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

 

44/83 o pow. 0,0494 ha

za cenę wywoławczą 72 700,00 zł

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiace-siedemset  00/100)

 

44/84 o pow. 0,0380 ha

za cenę wywoławczą 55 900,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiat-pięć-tysięcy-dziewięćset  00/100)

 

44/85 o pow. 0,0494 ha

za cenę wywoławczą 72 700,00 zł

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiace-siedemset  00/100)

 

44/86 o pow. 0,0380 ha

za cenę wywoławczą 55 900,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiat-pięć-tysięcy-dziewięćset  00/100)

 

        

 

 

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium za w/w nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

INFORMACJA o wyniku III przetargu

INFORMACJA

BurmistrzA Gminy Kórnik

o wyniku III przetargu

 

 

W dniu 11 maja 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego położonej w Kórniku obręb Bnin, zapisanej w KW 21 547 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

368/20 o pow. 0,0022 ha

 

za cenę wywoławczą 9 999,00 zł

(słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100)

 

               

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 999,90 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

W dniu 20 kwietnia 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Gądki gmina Kórnik, przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów oraz usług, zapisanej  w KW 25 043 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

93/3 o pow. 624 m2

 

 cena wywoławcza 33 721,00 zł netto,

(słownie złotych: trzydzieści-trzy-tysiące-siedemset-dwadzieścia-jeden 00/100)

 

 

Do udziału w przetargu zostali zakwalifikowani: Pan Robert Biernat, Pan Stanisław Biernat, Pani Teresa Biernat oraz Fundacja „Zakłady Kórnickie”, którzy złożyli w terminie wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej oraz wpłaciły wadium w wysokości 3 372,10 zł. W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej nr 93/3 została Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 123 615,00 zł brutto.

 

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 15 kwietnia 2011 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik:

 

MIEJSCOWOŚĆ:                       KÓRNIK

ULICA:                                       Rynek 17

NUMER DZIAŁKI:                    282/1

POWIERZCHNIA LOKALU:   38,57 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ:           3

CZAS TRWANIA UMOWY:     10 lat

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU:  250,00 zł/m-c

(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ) Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

W wyznaczony terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu wadium w wysokości 10% czynszu w kwocie 25,00 zł wpłaciły dwie osoby.

W przetargu uczestniczyła jedna osoba.

 

W wyniku przetargu najemcą lokalu użytkowego został:

1. Pan Zbigniew Wiatr prowadzący Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Wiatr.

Za najem w/w lokalu została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości 260,00 zł/miesięcznie netto, tj. 319,18 zł/miesięcznie brutto. 

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 22 kwietnia 2011 r. do 16 maja 2011 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania: 

 

-    działki położonej w Szczytnikach opisanej nr ewidencyjnym 179/7 o powierzchni 0,0252 ha.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gądki gmina Kórnik

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gądki gmina Kórnik

 

 

W dniu 20 kwietnia 2011 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim  w Kórniku odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gądki gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 93/3 o powierzchni 0,0624 ha.

 

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 14.03.2011 roku o ogłoszeniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż w.w. nieruchomości, osoby chętne do udziału w przetargu powinny zgłosić swoje uczestnictwo w terminie do dnia 14.04.2011 roku.

 

Uczestnictwo w przetargu zgłosili: Pan Robert Biernat, Pan Stanisław Biernat, Pani Teresa Biernat, Fundacja „Zakłady Kórnickie” przedstawiając w wyżej określonym terminie wszystkie wymagane dokumenty.

 

Komisja przetargowa po sprawdzeniu w.w. ofert dopuściła do uczestnictwa w przetargu:

1.     Pana Robarta Biernat, Pana Stanisława Biernat, Panią Teresę Biernat

2.     „Fundację „Zakłady Kórnickie” 

 

 

Komisja przetargowa:

1.     Łukasz Ryks         ..........................

2.     Mariola Bączyk    ..........................

3.     Lidia Noskowiak  ..........................

4.     Sonia Obiegałka   .........................

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego
będącego  własnością Gminy Kórnik

 

MIEJSCOWOŚĆ:     KÓRNIK

ULICA:    Rynek 1

NUMER DZIAŁKI:   170

POWIERZCHNIA:        - lokal           14,60 m2

- korytarz      6,96 m2

łącznie:      21,56 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ:   2

CZAS TRWANIA UMOWY:   na czas nieokreślony

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU:   300,00 zł/m-c (słownie: trzysta  złotych 00/100)
Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

PRZEZNACZENIE:   AGENCJA POCZTOWA wraz z usługami towarzyszącymi

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1

 

Ø  W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

Ø  Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na czas nieokreślony.

Ø  Cena postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ø  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 30,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia  16 maja 2011 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ø  Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu są zobowiązane do przedstawienia komisji przetargowej umowy zawartej z Pocztą Polską S.A. zezwalającej na prowadzenie agencji pocztowej w lokalu przy ul. Rynek 1 w Kórniku obręb Bnin. 

Ø  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ø  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ø  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ø  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet czynszu najmu.

Ø  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ø  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ø  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Ø  Informacje dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 15 kwietnia 2011 r. do dnia 17 maja 2011 r.

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK O G Ł A S Z A

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w miejscowości BIERNATKI, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej  Nr KW 27 306, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

284/12 o powierzchni 0,1222 ha

za cenę wywoławczą 59 000,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100)

 

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA

I PRZEZNACZONA POD TEREN ROLNICZY ZGODNIE ZE STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
W DNIU 16.06.1998 r. NR LV/450/98 ZE ZMIANAMI.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2011 r. o godz. 1200

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

Ä  Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   

Ä  Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 284/12 położonej w obrębie Biernatki ze względu na to, że oferowana w niniejszym przetargu działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä  Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia
25 maja 2011 r. wniosku w formie formularza wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej (odpis księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące).

Ä  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w dniu 30 maja 2011 r.

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5 900,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 24 maja 2011 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

 

Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres od dnia 14 kwietnia 2011 r.
do dnia 25 maja 2011 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

W dniu 18 marca 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - sklep położonej w Robakowie, przeznaczonej pod tereny zainwestowane o podstawowej funkcji mieszkaniowej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w KW 42 273 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

  

 

131/1 o pow. 0,0160 ha

 

za cenę wywoławczą 112 700,00 zł

(słownie złotych: sto-dwanaście-tysięcy-siedemset  00/100)

 

        

 

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 11 270,00 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 8 kwietnia 2011 r.
do dnia 29 kwietnia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

 

Ø  2 działki nr 74 oraz 109 położone w miejscowości Pierzchno,

Ø  1 działka nr 176 położona w miejscowości Konarskie,

Ø  1 działka nr 87/2 położona w miejscowości Borówiec,

Ø  2 działki nr 109/3 oraz 109/4 położone w miejscowości Czmoniec,

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

  

wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 marca 2011 r. do dnia 20 kwietnia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie niżej wymienionej nieruchomości z przeznaczeniem na cele statutowe Bnińskiego Klubu Sportowego w Kórniku:

 

      Ø       część działki nr 515/1 położonej w Kórniku obręb Bnin

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego, położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej segmentem budynku garażowego,
położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN, gmina KÓRNIK,

zapisanej w księdze wieczystej nr KW 21 547,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

368/20 o powierzchni 0,0022  ha

za cenę wywoławczą 9.999,00 zł.

(słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA SEGMENTEM BUDYNKU GARAŻOWEGO
I ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ
W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ZE ZMIANAMI ZAPISANA JEST JAKO TEREN ZAINWESTOWANY –  O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1

 

Ä       Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

Ä       Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami terminy poprzednich przetargów: I – 14 stycznia 2011 r.; II – 8 marca 2011 r.     

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä       Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o kwotę 6.071,00 zł.

Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 999,90 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 6 maja 2011 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

 

Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres od dnia 25 marca 2011 r.
do dnia 29 kwietnia 2011 r.

 

 

 

Przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości KAMIONKI gmina KÓRNIK

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

 

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych                        w miejscowości KAMIONKI gmina KÓRNIK , zapisanych w księdze wieczystej  Nr KW 27 894, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

44/83 o powierzchni 0,0494  ha

za cenę wywoławczą 72 700,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset  00/100)

 

44/84 o powierzchni 0,0380  ha

za cenę wywoławczą 55 900,00 zł,

(słownie złotych: pięćdziesiąt-pięć-tysięcy-dziewięćset  00/100)

 

44/85 o powierzchni 0,0380  ha

za cenę wywoławczą 55 900,00 zł,

(słownie złotych: pięćdziesiąt-pięć-tysięcy-dziewięćset  00/100)

 

44/86 o powierzchni 0,0494  ha

za cenę wywoławczą 72 700,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset  00/100)

 

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

 

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” W KAMIONKACH, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.06.1999 R.  NR XIII/114/99 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 56, POZ. 1188 Z DNIA 10.08.1999 R.) ORAZ ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” KAMIONKI, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.04.2008 R. NR XXIII/232/2008 (DZ. URZ. WOJ. WLKP. NR 117, POZ. 2155 Z DNIA 21.07.2008 R.)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1

 

Ä       Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

- za działkę numer 44/83 – 7 270,00 zł

- za działkę numer 44/84 – 5 590,00 zł

- za działkę numer 44/85 – 5 590,00 zł

- za działkę numer 44/86 – 7 270,00 zł

na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 6 maja 2011 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu

 

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 marca 2011 r.
do dnia 12 kwietnia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 

Ø  najem lokalu użytkowego:

- znajdującego się na działce opisanej numerem 170Kórniku obręb Bnin przy ul. Rynek 1.
Lokal przeznaczony pod AGENCJĘ POCZTOWĄ wraz z usługami towarzyszącymi.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

 

przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości GĄDKI

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

 

przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających, na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w miejscowości GĄDKI gmina KÓRNIK , zapisanej w księdze wieczystej  Nr KW 25 043, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

93/3 o powierzchni 0,0624  ha

za cenę wywoławczą 33 721,00 zł,

(słownie złotych: trzydzieści-trzy-tysiące-siedemset-dwadzieścia-jeden  00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA

I PRZEZNACZONA POD TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW ORAZ USŁUG ZGODNIE ZE ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GĄDKACH, GM. KÓRNIK ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR LIX/622/2006 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.08.2006 R. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 196, poz. 4633 z dnia 12.12.2006 r.)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011 r. o godz. 1200

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

Ä       Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä       Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 93/3 położonej w obrębie Gądki ze względu na to, że oferowana w niniejszym przetargu działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä      Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest złożenie do dnia 14 kwietnia 2011 r.  wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przyległej (odpis księgi wieczystej nie straszy niż 3 miesiące).

Ä      Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w dniu 19 kwietnia 2011 r.

Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3 372,10 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r. Za dokonanie wpłaty uważa  się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego
będącego  własnością Gminy Kórnik

 

MIEJSCOWOŚĆ:                       KÓRNIK

ULICA:                                        Rynek 17

NUMER DZIAŁKI:                    282/1

POWIERZCHNIA LOKALU:   38,57 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ:           3

CZAS TRWANIA UMOWY:    10 lat

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU:  250,00 zł/m-c (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 )

 

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

Ø      W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

Ø      Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na okres 10 lat,

Ø      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ø      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 25,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia  14 kwietnia 2011 r.Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ø      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ø      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ø      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ø      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet czynszu najmu.

Ø      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ø      Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ø      Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Ø      Informację dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 11 marca 2011 r. do dnia 14 kwietnia 2011 r.

 

wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele sołeckie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 11 marca 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem na cele sołeckie:

 

Ø      1 działka nr 112  położona w miejscowości Czołowo,

Ø      1 działka nr   41    położona w miejscowości Dziećmierowo,

Ø      1 działka nr 164    położona w miejscowości Dębiec,

Ø      1 działka nr   52    położona w miejscowości Pierzchno,

Ø      1 działka nr 169    położona w miejscowości Prusinowo,

Ø      1 działka nr 177    położona w miejscowości Konarskie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w KÓRNIKU obręb BNIN, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 29 434, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

Ø      294/1 o powierzchni 1,5326 ha  za cenę wywoławczą 2.097.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy  00/100)

 

Ø      294/2 o powierzchni 1,8380 ha za cenę wywoławczą 2.514.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony pięćset czternaście tysięcy  00/100)

 

Ø      294/3 o powierzchni 1,8649 ha za cenę wywoławczą 2.898.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem  tysięcy 00/100)

 

Ø      294/4 o powierzchni 1,8433 ha za cenę wywoławczą 2.730.000,00 zł

(słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy  00/100)

                                                             

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

DZIAŁKI NR 294/1, 294/2, 294/4 SĄ NIEZABUDOWANE I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ ORAZ TEREN ULIC WEWNĘTRZNYCH,

 

DZIAŁKA NR 294/3 JEST NIEZABUDOWANA I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA GMINY KÓRNIK nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONA JEST POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WRAZ Z TERENAMI USŁUG.

 

Działki położone są w rejonie uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacji sanitarnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

Ä       Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

- za działkę numer 294/1 - 209 700,00 zł,

- za działkę numer 294/2 - 251 400,00 zł,

- za działkę numer 294/3 - 289 800,00 zł,

- za działkę numer 294/4 - 273 000,00 zł,

na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 12 maja 2011 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 11 marca 2011 r. do dnia  13 maja 2011 r.

 

Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Kórniku

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w KÓRNIKU, gmina KÓRNIK, zapisanych w księdze wieczystej
nr KW 25 001, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

 

649/1 o powierzchni 0,0685 ha

649/2 o powierzchni 0,0643 ha

za łączną cenę wywoławczą 1.000.000,00 zł  

(słownie złotych jeden milion  00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

UWAGA: PRZEDMIOTOWE DZIAŁKI PRZEZNACZONE SĄ ŁĄCZNIE DO SPRZEDAŻY.

 

DZIAŁKA NR 649/1 JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI. ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r.
NR LV/450/98 ZE ZM. PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY
Z PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE.

 

DZIAŁKA 649/2 JEST NIEZABUDOWANA. ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r.
NR LV/450/98 ZE ZM. PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY
O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ/TEREN ROLNICZY.

 

Działki położone są w rejonie uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacji sanitarnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2011 r. o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

Ä       Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 100 000,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 12 maja 2011 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 11 marca 2011 r. do dnia  13 maja 2011 r.

 

 

Informacja o wyniku II przetargu

INFORMACJA

BurmistrzA Gminy Kórnik

o wyniku II przetargu

 

 

W dniu 8 marca 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego położonej w Kórniku obręb Bnin, zapisanej w KW 21 547 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

368/20 o pow. 0,0022 ha

 

za cenę wywoławczą 11 999,00 zł

(słownie złotych: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100)

 

               

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 1 199,90 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA

BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 4 marca 2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej
będącej własnością Gminy Kórnik:

 

 

część działki nr 217 o powierzchni 0,2800 ha

numer księgi wieczystej KW 20 899

położonej w miejscowości KONARSKIE  

klasy użytków: N – 0,2700 ha, Ps kl.V – 0,0100 ha
z przeznaczeniem na nieodpłatne cele rekreacyjne wsi Konarskie

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 280,00 zł netto / rocznie

(słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt  00/100)

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

W wyznaczony terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu została złożona jedna oferta.

Oferty nr 1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1:

1. Kółek Rolniczych w Konarskim

Za dzierżawę w/w części nieruchomości została zaoferowana roczna stawka czynszu
w wysokości 285,00 zł netto / rocznie, tj. 350,55 zł brutto / rocznie. 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 lutego 2011 r. do dnia 18 marca 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

-          działki nr 24/20 położonej w Borówcu gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Kórnik położona w miejscowości Biernatki

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 lutego 2011 r.
do 21 marca 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie przetargu ustnego ograniczonego
nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Kórnik:

- działka nr 284/12 o powierzchni  0,1222 ha położona w miejscowości Biernatki.

 

Przedmiotowa działka przeznaczona jest w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 347, 195/5, 195/4.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 lutego 2011 r.
do 21 marca 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
: 

 

-         lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w miejscowości Borówiec przy ul. Głównej 4

wraz z udziałem w gruncie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 lutego 2011 r. do 22 marca 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący

sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy: 

 

-         lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kórniku obręb Bnin przy ul. Armii Krajowej 21

wraz z udziałem w gruncie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości w Czmońcu i Kórniku obręb Bnin

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 lutego 2011 r. do dnia 22 marca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

 

Ø      1 działka nr 441/3  położona w Czmońcu,

Ø      1 działka nr 659/5 położona w Kórniku obręb Bnin.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 11 lutego 2011 r.  do 7 marca 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości:

 Þ      2 działki nr 958/8 oraz  część 995/2 położone w Kórniku.

Nieruchomości przeznaczone na cele usług turystycznych zagospodarowane jako parking.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK O G Ł A S Z A

Burmistrz Gminy Kórnik

O g ł a s z a

 

 

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, położonej w miejscowości

ROBAKOWO gmina KÓRNIK,

zapisanej w księdze wieczystej  Nr KW 42 273, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

131/1 o powierzchni 0,0160  ha

za cenę wywoławczą 112 700,00 zł,

(słownie złotych: sto-dwanaście-tysięcy-siedemset  00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

 

 

 

 

 

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - SKLEP

I PRZEZNACZONA POD TERENY ZAINWESTOWANE – O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 16.06.1998 R.                            (ZE ZMIANAMI)

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

Ä  Nieruchomość nie jest obciążona.

Ä  Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 11 270,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 16 marca 2011 r. Za dokonanie wpłaty uważa  się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu

Ä  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 lutego 2011 r.
do dnia 1 marca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

 

Ø  najem lokalu użytkowego:

- znajdującego się na działce opisanej numerem 282/1Kórniku obręb Bnin przy ul. Rynek 17.

 

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej  własnością Gminy Kórnik

 

 

 

część działki nr 217 o powierzchni 0,2800 ha

numer księgi wieczystej KW 20 899

położonej w miejscowości KONARSKIE  

klasy użytków: N – 0,2700 ha, Ps kl.V – 0,0100 ha
z przeznaczeniem na nieodpłatne cele rekreacyjne wsi Konarskie

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 280,00 zł netto / rocznie

(słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt  00/100)

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

 

Ø     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   

 

Ø      Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres pięciu lat,

 

Ø      Formularz ofertowy można odebrać do dnia 2 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

 

Ø      Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 4 marca 2011 r. do godziny 945 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1000 04.03.2011”,

 

Ø      Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

 

Ø      Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

 

Ø      Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

 

Ø      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,

 

Ø      Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Ø      Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia

28 stycznia 2011 r. do dnia 2 marca 2011 r.

 

 

 

 

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego, położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN, gmina KÓRNIK.

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

 

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej segmentem budynku garażowego,
położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN, gmina KÓRNIK,

zapisanej w księdze wieczystej nr KW 21 547,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

368/20 o powierzchni 0,0022  ha

za cenę wywoławczą 11 999,00 zł.

(słownie złotych: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć  00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA SEGMENTEM BUDYNKU GARAŻOWEGO
I ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ
W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ZE ZMIANAMI ZAPISANA JEST JAKO TEREN ZAINWESTOWANY –  O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ. 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy
Placu Niepodległości 1

 

Ä       Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä       Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o kwotę 4 071,00 zł.

Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1 199,90 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 4 marca 2011 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

 

Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres od dnia 28 stycznia 2011 r.
do dnia 7 marca 2011 r.

 

wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości położonych w Kamionkach

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 26 stycznia 2011 r. do dnia 16 lutego 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości:

-         4 działek o nr 44/83, 44/84, 44/85, 44/86 położonych w Kamionkach, gmina Kórnik.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 674

wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Kórnik w miejscowości Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 stycznia 2011 r. do dnia 15 lutego 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Kórnik:

 

Ø      działka nr 649/1 o powierzchni 0,0685 ha,

Ø      działka nr 649/2 o powierzchni 0,0643 ha,

położone w miejscowości Kórnik.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Kórnik w miejscowości Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 stycznia 2011 r. do dnia 15 lutego 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Kórnik:

 

Ø      działka nr 526 o powierzchni 0,0367 ha, położona w miejscowości Kórnik.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Kórnik w miejscowości Kórnik obręb Bnin

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 stycznia 2011 r. do dnia 15 lutego 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Kórnik:

 

Ø      działka nr 294/1 o powierzchni 1,5326 ha,

Ø      działka nr 294/2 o powierzchni 1,8380 ha,

Ø      działka nr 294/3 o powierzchni 1,8649 ha,

Ø      działka nr 294/4 o powierzchni 1,8433 ha,

położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Informacja o wyniku przetargu

 

INFORMACJA

BurmistrzA Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

 

W dniu 14 stycznia 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego położonej w Kórniku obręb Bnin, zapisanej w KW 21 547 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

 

368/20 o pow. 0,0022 ha

 

za cenę wywoławczą 16 070,00 zł

(słownie złotych: szesnaście  tysięcy siedemdziesiąt  00/100)

 

        

 

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 1 607,00 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 stycznia 2011 r. do dnia 8 lutego 2011r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich:

-         1 działki o nr 93/3 położonej w Gądkach, gmina Kórnik.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 674

wykaz dotyczący oddania w użyczenie Kołu Gospodyń Wiejskich

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 14 stycznia 2011 r. do dnia 7 lutego 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie Kołu Gospodyń Wiejskich niżej wymienionych nieruchomości:

 

Ø      3 działki nr 357, 358, 359  położone w Kórniku obręb Bnin

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.