logo
logo bip

wykaz dotyczący oddania w dzierżawę oraz w najem niżej nieruchomości

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 17 grudnia 2010 r.
do dnia 11 stycznia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę oraz
w najem niżej wymienionych nieruchomości:

Ø      dzierżawa:

- część działki nr 282 położonej w miejscowości Borówiec,

 

Ø      najem lokalu użytkowego:

- znajdującego się na działce opisanej numerem 281 w miejscowości Borówiec.

 

Nieruchomości przeznaczone są na zaplecze biurowe oraz  plac – zaplecze budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Borówiec,

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości część działki nr 217 położona w miejscowości Konarskie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 17 grudnia 2010 r.
do dnia 11 stycznia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

 

Þ    część działki nr 217 położona w miejscowości Konarskie

Nieruchomość przeznaczona jest na nieodpłatne cele rekreacyjne wsi Konarskie

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Przetarg licytacyjny na sprzedaż nieruchomości

 

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej segmentem budynku garażowego,
położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN,

gmina KÓRNIK,

zapisanej w księdze wieczystej nr KW 21 547,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

368/20 o powierzchni 0,0022  ha

 

za cenę wywoławczą 16 070,00 zł.

(słownie złotych: szesnaście tysięcy siedemdziesiąt 00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA SEGMENTEM BUDYNKU GARAŻOWEGO

I ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W DNIU 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ZE ZMIANAMI ZAPISANA JEST JAKO TEREN ZAINWESTOWANY –  O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1

 

Ä       Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1 607,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 12 stycznia 2011 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

 

Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres od dnia 19 listopada 2010r. do dnia 13 stycznia 2011 r.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 5 listopada 2010 r.
do 30 listopada 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:

 

 Þ    2 działki nr 958/8 oraz  część 995/2 położone w Kórniku.

Nieruchomości przeznaczone na cele usług turystycznych zagospodarowane jako parking.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
 

 

 

 

 

INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik o wyniku przetargu

INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik

o wyniku przetargu 

 

W dniu 28 października 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kórniku obręb Bnin gmina Kórnik, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, zapisanej w KW 25 066 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

 

        

332/2 o pow. 644 m2

 

 cena wywoławcza 75 660,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy-sześćset-sześćdziesiąt 00/100)

 

 

 

Do udziału w przetargu został zakwalifikowany Pan Przemysław Byczyński, który wniósł w terminie wadium w wysokości 7 566 zł. W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej nr 332/2 został wyżej wymieniony. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 93 228,74 zł brutto.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 22 października 2010 r.
do dnia 15 listopada 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

Þ    1 działki nr 163/1 położonej w miejscowości Czmoń,

Þ    1 działki nr 121/2 położonej w miejscowości Robakowo,

Þ    1 działki nr 56/2 położonej w miejscowości Pierzchno.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

 

 

INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

 

 

W dniu 14 października 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku
przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin, zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Kórnik nr WB.GN.7331-7/10 z dn. 29.03.2010 r. opisana jest jako zabudowa mieszkaniowa wraz z terenami usług i obsługi komunikacyjnej, zapisanej w KW 29 434 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

 

294 o pow. 7,9289 ha

 

za cenę wywoławczą 9 565 000,00 zł

(słownie złotych: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć  tysięcy  00/100)

 

        

 

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 956 500,00 zł
za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

NA TABLICY OGŁOSZEŃ

Wywieszono w  dniu  …………………..

Zdjęto w dniu …………………………..

 

 

wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 października 2010 r.
do 10 listopada 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:

 

- działka nr 381/1 o powierzchni 0,0193 ha położonej w Kórniku.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 października 2010 r.
do 10 listopada 2010 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
: 

 

-         lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Kórniku przy ul. Szkolnej 7 wraz
z udziałem w gruncie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

Wykaz działek do dzierżawy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 8 października 2010 r.
do dnia 2 listopada 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

         Þ    2 działek nr 15 i 210 położonych w miejscowości Konarskie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku II przetargu

INFORMACJA Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku II przetargu

 

 

W dniu 27 września 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dziećmierowie, przeznaczonej pod teren rolniczy zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16.06.1998 r., teren projektowany pod aktywizację gospodarczą, zapisanej w KW 37 780 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

 

297/5 o pow. 2,7748 ha

 

za cenę wywoławczą 4 200 000,00 zł

(słownie złotych: cztery-miliony-dwieście-tysięcy  00/100)

 

        

 

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 420 000,00 zł
za w/w nieruchomość. II Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu licytacyjnego nieograniczonego

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 24 września 2010 r.
do 20 października 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu licytacyjnego, nieograniczonego nieruchomości zabudowanej segmentem budynku garażowego będącej własnością Gminy Kórnik:

 

- działka nr 368/20 o powierzchni 0,0022 ha położona w Kórniku obręb Bnin.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną, będącą własnością Gminy Kórnik – mienie komunalne,

położoną w Robakowie,

 zapisaną w księdze wieczystej Nr KW 42 273 prowadzonej

przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.

oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

131/1 o pow. 160 m2

za cenę wywoławczą 112 700,00 zł

(słownie złotych: sto-dwanaście-tysięcy-siedemset 00/100)

 

 

Wymieniona działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym – sklep i  przeznaczona jest pod tereny zainwestowane – o podstawowej funkcji mieszkaniowej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ze zmianami

 

 

Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Nieruchomości nie są obciążone oraz nie są przedmiotem żadnego zobowiązania

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 4 listopada 2010 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku na okres 21 dni tj. od 23 września 2010 r. do 15 października 2010 r. oraz podlega podaniu w prasie lokalnej. Po dniu 4 listopada 2010 r. zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 81-70-411 wew. 674

III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej  w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN gmina KÓRNIK , zapisanej w księdze wieczystej  Nr KW 25 066, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

 

332/2 o powierzchni 0,0644  ha

za cenę wywoławczą 75 660,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy-sześćset-sześćdziesiąt  00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA

I PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ ZGODNIE Z WYDANĄ DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-142/07 Z DNIA 25.05.2007 R.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2010 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1

 

Ä       Przez w.w. działkę przebiega nieczynna sieć wodociągowa. W związku z powyższym nabywcy działki staną się również nabywcami odcinków nieczynnej sieci i ewentualne usunięcie rury z gruntu będzie leżało po ich stronie.

Ä       Nieruchomość nie jest obciążona.   

Ä       Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ugn obniżono o 22%

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7 566,00 zł  na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 26 października  2010 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowej

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 września 2010 r. do dnia           1 października 2010 r. wywieszone zostały niżej wymienione wykazy dotyczące sprzedaży:

-         działki nr 369/1 położonej w Kórniku obręb Bnin gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika wieczystego,

-         działki nr 368/3 położonej w Kórniku obręb Bnin gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WNIKU PRZETARGU

 

W dniu 27 sierpnia 2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się I przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej z przeznaczeniem pod ogródek warzywniczy będący własnością Gminy Kórnik:

 

 

część działki 131/1 (nr 5) o powierzchni 0,0300 ha

położonej w miejscowości SZCZYTNIKI przy ul. Wspólnej 29

z przeznaczeniem pod ogródek warzywniczy (grunty orne – RV)

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 100,00 zł netto / rocznie

(słownie złotych: sto  00/100)

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT

 

                                                

mapa poglądowa

 

 

W wyznaczony terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu została złożona jedna oferta. Oferty nr 1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1:

1. Pani Wioletty Basalak

Za dzierżawę w/w części nieruchomości została zaoferowana roczna stawka czynszu
w wysokości 100,00 zł/rocznie netto, tj. 122,00 zł/rocznie brutto. 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

 

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

 

 

W dniu 25 sierpnia 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kórniku obręb Bnin, gmina Kórnik, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej, zapisanej w KW 25 066 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

 

332/2 o pow. 0,0644 ha

 

za cenę wywoławczą 97 000,00 zł

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

 

        

 

 

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 9 700,00 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu  12 sierpnia 2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się II przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego:

 

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

ULICA

Rynek 17

NUMER DZIAŁKI

282/1

POWIERZCHNIA LOKALU

 38,57 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

3

CZAS TRWANIA UMOWY

3 lata

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

250,00 zł/m-c

(słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 )

 

W wyznaczony terminie określonym w ogłoszeniu o II przetargu zostały złożone cztery oferty. Oferty nr 1, 2, 3, 4 spełniały wymogi formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu przetargu.

 

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 4:

1. Pani Pauliny Nowackiej

Za najem w/w lokalu użytkowego została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości 400,00 zł/m-c netto, tj. 488,00 zł/m-c brutto. 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 20 sierpnia 2010 r.  do dnia 13 września 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

Þ    3 działek nr 127/5, 323, 441/4 położonych w miejscowości Czmoniec,

Þ    2 działek nr 163/3, 163/2 położone w miejscowości Czmoń.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 sierpnia 2010 r.
do dnia 1 września 2010 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie Szkole Podstawowej w Radzewie niżej wymienioną nieruchomość:

 

Þ    1 działka nr 59/2 położona w miejscowości Radzewo.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKINFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 sierpnia 2010 r.
do dnia 1 września 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

Þ    1 działki nr 397/1 położonej w miejscowości Czmoniec.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 sierpnia 2010 r.
do dnia 31 sierpnia 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

Þ    2 działki nr  227, 229  położone w miejscowości Konarskie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIKO G Ł A S Z Aprzetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN, gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 29 434, oznaczonej w ewidencji

Tresc oferty

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu  29 lipca 2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się I przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod SKLEP SPORTOWY mieszczący się w Centrum Rekreacji i Sportu
będący własnością Gminy Kórnik:

 

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

LOKALIZACJA

Centrum Rekreacji i Sportu

ULICA

Krasickiego

POWIERZCHNIA LOKALU

 14,84 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

1

CZAS TRWANIA UMOWY

na czas nieokreślony

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

500,00 zł/m-c netto

(słownie: pięćset  złotych 00/100 )

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT

 

 

W wyznaczony terminie okreslonym w ogłoszeniu o przetargu zostało złożonych pięć ofert. Oferty nr 1, 2, 3, 4 spełniały wymogi formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu przetargu. Po otwarciu oferty nr 5 stwierdzono, że nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu i nie była rozpatrywana w dalszej części przetargu.

 

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 2:

1. AQUA – SPORT – Katarzyna Wawrzynkiewicz

Za najem w/w lokalu użytkowego została zaoferowana miesięczna stawka czynszu
w wysokości 1 299,77 zł/m-c netto, tj. 1 585,72 zł/m-c brutto. 

INFORMACJA Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu

 

 

INFORMACJA Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

 

W dniu 21 lipca 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Robakowie, przeznaczonej pod teren zainwestowany zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w KW 24 206 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

 161/2 o pow. 0,0784 ha

 

za cenę wywoławczą 66 950,00 zł

(słownie złotych: sześćdziesiąt-sześć-tysięcy-dziewięćset-pięćdziesiąt  00/100)

 

        

 

 

Do udziału w przetargu zostali zakwalifikowani G.G.T. Dominik Radwański i Pan Piotr Czopik, którzy wnieśli w terminie wadium w wysokości 6 695,00 zł ale nie przystąpili do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, teren projektowany pod aktywizację gospodarczą, położonej w miejscowości DZIEĆMIEROWO gmina KÓRNIK

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej  niezabudowanej, teren projektowany pod aktywizację gospodarczą, położonej
w miejscowości DZIEĆMIEROWO gmina KÓRNIK przy drodze ekspresowej S11, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 37 780, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

297/5 o powierzchni 2,7748  ha

za cenę wywoławczą 4.200.000,00 zł,

(słownie złotych: cztery miliony dwieście  tysięcy  00/100)

 

 

               

 

 

 

 

 

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA

I PRZEZNACZONA POD TEREN ROLNICZY ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR
LV/450/98 Z DNIA 16.06.1998 r.  TEREN PROJEKTOWANY POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ.

 

Działka położona jest w rejonie uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową i gazwą.

 

II  

II Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2010 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1

 

Ä       Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 420 000,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 23 września 2010 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

 

Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg, zastrzega się możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, działającą na rzecz Skarbu Państwa, prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. z 2003 r., Nr 64, poz. 592/

Ä      Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

 

Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres  od dnia 23 lipca 2010 r.
do dnia 24 września 2010 r.

Przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej  własnością Gminy Kórnik

 

część działki 131/1 (nr 5) o powierzchni 0,0300 ha

położonej w miejscowości SZCZYTNIKI przy ul. Wspólnej 29

z przeznaczeniem pod ogródek warzywniczy (grunty orne – RV)

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 100,00 zł netto / rocznie

(słownie złotych: sto  00/100)

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø      W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   

 

Ø      Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres trzech lat,

 

Ø      Formularz ofertowy można odebrać do dnia 23 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

 

Ø      Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 27 sierpnia 2010 r. do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 27.08.2010”,

 

Ø      Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

 

Ø      Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

 

Ø      Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

 

Ø      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2010 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,

 

Ø      Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Ø      Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 23 lipca 2010 r. do dnia 26 sierpnia 2010r.

 

 

 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 lipca 2010 r.
do 26 sierpnia 2010 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania
:
 

 

-   działki położonej w Szczytnikach opisanej nr ewidencyjnym 179/5 o powierzchni 0,0189 ha.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

 

 

 

Dzierżawa działki 403/5

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 lipca 2010 r.
do dnia 17 sierpnia 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

Þ    działka nr 403/5 położona w miejscowości Kórnik.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN gmina KÓRNIK

 

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN gmina KÓRNIK , zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 25 066, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

 

 

332/2 o powierzchni 0,0644  ha

za cenę wywoławczą 97 000,00 zł,

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

 

               

 

 

 

 

 

 

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA I PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ ZGODNIE Z WYDANĄ DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-142/07 Z DNIA 25.05.2007 R.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2010 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

Ä       Przez w.w. działkę przebiega nieczynna sieć wodociągowa. W związku z powyższym nabywcy działki staną się również nabywcami odcinków nieczynnej sieci i ewentualne usunięcie rury z gruntu będzie leżało po ich stronie.

Ä       Nieruchomość nie jest obciążona.    

Ä      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ä      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 9 700,00 zł  na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 23 sierpnia 2010 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Ä      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

Ä      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Ä      Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Ä      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Ä      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Ä      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU - kawiarnia

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu  9 lipca 2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się I przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną – KAWIARNIA mieszczący się w Centrum Rekreacji i Sportu będący własnością Gminy Kórnik:

 

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

LOKALIZACJA

Centrum Rekreacji i Sportu

ULICA

Krasickiego

POWIERZCHNIA LOKALU

 220,79 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

9

RODZAJ POMIESZCZEŃ

- sala konsumpcyjna                            

- taras                                                    

- bufet                                                    

- przechowalnia naczyń/zmywalnia     

- przygotowalnia/kuchnia                     

- komunikacja                                      

- magazyn                                               

- pomieszczenie personelu bufetu        

- WC personelu bufetu                         

97,19  m2

75,93  m2

14,42  m2

6,00  m2

6,34  m2

10,23  m2

1,93  m2

7,21  m2

1,54  m2

CZAS TRWANIA UMOWY

na czas nieokreślony

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

2 200,00 zł/m-c netto

(słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100 )

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT

 

 

Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane dwie oferty, które złożono w wyznaczonym terminie. Po otwarciu oferty nr 1 stwierdzono, że nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu i nie była rozpatrywana w dalszej części przetargu.

Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 2:

  1. Restauracja „Casablanca” – Ryszard Szar

Za wymieniony lokal użytkowy została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości
2 700,00 zł/m-c netto, tj. 3 294,00/m-c zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIKO WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu  8 lipca 2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się I przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną – RESTAURACJA mieszczący się w Centrum Rekreacji i Sportu będący własnością Gminy Kórnik:

 

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

LOKALIZACJA

Centrum Rekreacji i Sportu

ULICA

Krasickiego

POWIERZCHNIA LOKALU

 143,21 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

10

RODZAJ POMIESZCZEŃ

- sala konsumpcyjna                            

- zmywalnia                                            

- kuchnia                                                

- chłodnia                                                 

- pomieszczenie socjalne                         

- korytarz                                              

- sanitariat                                             

- pomieszczenie gospodarcze                     

- magazyn suchy   

- dezynfekcja jaj/obróbka warzyw

58,89 m2       

6,43 m2

26,89 m2

4,47 m2

12,44 m2

8,78 m2

5,77 m2

2,38 m2

8,58 m2

8,58 m2

CZAS TRWANIA UMOWY

na czas nieokreślony

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

2 000,00 zł/m-c netto

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100 )

 

 

Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane dwie oferty, które złożono w wyznaczonym terminie. Po otwarciu oferty nr 1 stwierdzono, że nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu i nie była rozpatrywana w dalszej części przetargu.

Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

 

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 2:

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wiatr” – Zbigniew Wiatr

Za wymieniony lokal użytkowy została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości
3 200,00 zł/m-c netto, tj. 3 904,00/m-c zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego  będącego  własnością Gminy Kórnik

 

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

ULICA

Rynek 17

NUMER DZIAŁKI

282/1

POWIERZCHNIA LOKALU

 38,57 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

3

CZAS TRWANIA UMOWY

3 lata

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

250,00 zł/m-c

(słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 )

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT

 

Ø      W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.  

 

Ø      Cenę wywoławczą ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosowanie art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżono o 50 %,

 

Ø      Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na okres trzech lat,

 

Ø      Formularz ofertowy można odebrać do dnia  6 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

 

Ø      Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 12 sierpnia 2010 r.
do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  NAJEM LOKALU, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 12.08.2010”,

 

Ø      Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

 

Ø      Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

 

Ø      Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

 

Ø      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2010 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,

 

Ø      Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Ø      Informację dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 9 lipca 2010 r. do dnia 11 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

Wykaz działek do dzierżawy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 lipca 2010 r.
do dnia 2 sierpnia 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

Þ    2 działek nr 167/3 oraz 168 położonych w miejscowości Prusinowo.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu

INFORMACJA Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

W dniu 30 czerwca 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dziećmierowie, przeznaczonej pod teren rolniczy zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16.06.1998 r., teren projektowany pod aktywizację gospodarczą, zapisanej w KW 37 780 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

 

297/5 o pow. 2,7748 ha

 

za cenę wywoławczą 4 200 000,00 zł

(słownie złotych: cztery-miliony-dwieście-tysięcy  00/100)

 

        

 

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 420 000,00 zł
za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 2 lipca 2010 r.
do 26 lipca 2010 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
: 

 

-          lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Borówcu przy ul. Głównej 4 wraz
z udziałem w gruncie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  24 czerwca 2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego:

 

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

ULICA

Rynek 17

NUMER DZIAŁKI

282/1

POWIERZCHNIA LOKALU

 38,57 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

3

CZAS TRWANIA UMOWY

3 lata

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

500,00 zł/m-c

(słownie: pięćset złotych 00/100 )

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy zakończył się z wynikiem negatywnym.

OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod SKLEP SPORTOWY mieszczący się w Centrum Rekreacji i Sportu będący własnością Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod SKLEP SPORTOWY  mieszczący się w Centrum Rekreacji i Sportu będący własnością Gminy Kórnik

 

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

LOKALIZACJA

Centrum Rekreacji i Sportu

ULICA

Krasickiego

POWIERZCHNIA LOKALU

 14,84 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

1

CZAS TRWANIA UMOWY

na czas nieokreślony

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

500,00 zł/m-c netto

(słownie: pięćset  złotych 00/100 )

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT

 

 

Ø  W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   

 

Ø  Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na czas nieokreślony,

 

Ø  Formularz ofertowy można odebrać do dnia 23 lipca 2010 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

 

Ø  Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 29 lipca 2010 r.
do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – SKLEP SPORTOWY, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 29.07.2010”,

 

Ø  Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

 

Ø  Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

 

Ø  Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

 

Ø  W dniu 29 lipca 2010 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Kórniku w części jawnej przetargu przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg a następnie wraz
z komisja przetargową:

Þ    podaje liczbę otrzymanych ofert,

Þ    dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert,

Þ    weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

 

Ø  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowany czynsz oraz koncepcję prowadzenia działalności,

 

Ø  W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert,

 

Ø  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 2 sierpnia 2010 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Kórniku,

 

Ø  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Ø  Informację dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,

 

Ø  Planowana jest wizja lokalna pomieszczeń objętych przetargiem w dniu
14 lipca 2010 r. między godziną 1000 a 1200. Osoby zainteresowane proszone są
o złożenie pisemnego oświadczenia o chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej
i dostarczenie w/w oświadczenia do dnia 9 lipca 2010 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu – II piętro, pok. 203.        

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 26 czerwca 2010 r. do dnia 28 lipca 2010 r.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik o II przetargu licytacyjnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Robakowo gmina Kórnik

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik o II przetargu licytacyjnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Robakowo gmina Kórnik

Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Kórnik

Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń U.M. w Kórniku wykazu dotyczacego dzierżawy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 15 czerwca 2010 r.
do dnia 9 lipca 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

Þ    5 części działki nr 131/1 położonej w miejscowości Szczytniki.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu gruntu 161/2

 

 

INFORMACJA Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

 

 

W dniu 31 maja 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Robakowie, przeznaczonej pod teren zainwestowany zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w KW 24 206 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

 

 

161/2 o pow. 0,0784 ha

 

za cenę wywoławczą 103 000,00 zł

(słownie złotych: sto-trzy-tysiące  00/100)

 

        

 

 

W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 10 300,00 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu gruntów 332/1 i332/2

INFORMACJA Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

 

 

 

W dniu 31 maja 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kórniku obręb Bnin, gmina Kórnik, przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej, zapisanych    w KW 25 066 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej   w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

 

 

        

332/1 o pow. 637 m2

 

 cena wywoławcza 95 000,00 zł,

(słownie złotych:dziewięćdziesiąt-pięć-tysięcy 00/100)

 

332/2 o pow. 644 m2

 

cena wywoławcza 97 000,00 zł

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

 

 

Do udziału w przetargu zostali zakwalifikowani Państwo Maria i Andrzej Kominek, którzy wnieśli w terminie wadium w wysokości 9 500,00 zł za działkę   nr 332/1 oraz 9 700,00 zł za działkę nr 332/2. W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej nr 332/1 zostali wyżej wymienieni. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 95 950,00 zł. Państwo Maria i Andrzej Kominek zrezygnowali        z przystąpienia do przetargu na działkę oznaczoną nr 332/2. W związku  z powyższym w tej części przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogloszenie Burmistrza Gminy Kórnik o podaniu do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego pod działalność gastronomiczną- kawiarnię

TREŚĆ OGŁOSZENIA- KAWIARNIA

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik o podaniu do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą- restaurację

TREŚĆ OGŁOSZENIA- RESTAURACJA

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 27 maja 2010 r.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 27 maja 2010 r.
do dnia 21 czerwca 2010 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie Parafii Rzymsko – Katolickiej niżej wymienionych nieruchomości:

 

Þ    działki nr 175/16175/18 położone w miejscowości Robakowo.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 maja 2010 r. do dnia 14 czerwca 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 maja 2010 r.
do dnia 14 czerwca 2010 r.,  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:

 

Þ    części działki nr 131/1 położonej w miejscowości Szczytniki,

Þ    działki nr 403/7 położonej w miejscowości Kórnik.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 maja 2010 r. do 14 czerwca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej b

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 maja 2010 r.
do 14 czerwca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:

 

- działka nr 263/4 o powierzchni 0,0115 ha położonej w miejscowości Borówiec,

- działka nr 91/36 o powierzchni 0,0654 ha położonej w miejscowości Borówiec,

- działka nr 247/74 o powierzchni 0,0290 ha położonej w miejscowości Borówiec.

Przedmiotowe działki przeznaczone są na realizację urządzeń infrastruktury technicznej – budowa przepompowni ścieków.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Wykaz dotyczący wynajęcia lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod sklep sportowy, mieszczący się w Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku

Wykaz dotyczący wynajęcia lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod sklep sportowy, mieszczący się w Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 21 maja 2010 r.

Treść ogłoszenia Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 21 maja 2010r.

Ogłoszenie Burmistrza dotyczące przetargu ofertowego na lokal będący własnością Gminy Kórnik

Ogłoszenie Burmistrza dotyczące przetargu ofertowego na najem lokalu w Gminie Kórnik

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 maja 2010 r.
do dnia 31 maja 2010 r.,  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:

 

Þczęści działki nr  175/19  położonej w miejscowości Robakowo,

Þczęści działki nr 956/7 położonej w miejscowości Kórnik,

Þczęści działki nr 217 położonej w miejscowości Konarskie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Wykaz dotyczący wynajmu lokalu pod aktywizację gastronomiczną w Centrum Sportu i Rekreacji w Kórniku

Wykaz dotyczący wynajmu lokalu pod aktywizacje gastronomiczną w Centrum Sportu i Rekreacji w Kórniku

Wykaz dotyczący wynajmu lokalu pod aktywizację gastronomiczną

Wykaz dotyczący wynajmu lokalu pod aktywizację gastronomiczną

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik o przetargu licytacyjnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Robakowo gmina Kórnik

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

 

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej                        w miejscowości ROBAKOWO gmina KÓRNIK , zapisanej w księdze wieczystej  Nr KW 24 206, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

161/2 o powierzchni 0,0784  ha

za cenę wywoławczą 103 000,00 zł,

(słownie złotych: sto-trzy-tysiace  00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

 

           

 

 

 

 

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA

I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU                 Z DNIA 16.06.1998 R. (ZE ZMIANAMI)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2010 r. o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

1.Nieruchomość nie jest obciążona.    

2.Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 10 300,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 27 maja 2010 r. Za dokonanie wpłaty uważa                      się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu

4.Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

5.Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.                    Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

6.Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

7.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

8.W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

9.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Burmistrz Gminy Kórnik oglasza przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Kórnik obręb Bnin

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych           w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN gmina KÓRNIK , zapisanych w księdze wieczystej                           Nr KW 25 066, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

 

332/1 o powierzchni 0,0637  ha

za cenę wywoławczą 95 000,00 zł,

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

 

332/2 o powierzchni 0,0644  ha

za cenę wywoławczą 97 000,00 zł,

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

 

            

 

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ nieZABUDOWANE

I PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ ZGODNIE Z WYDANYMI DECYZJAMI O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-142/07              Z DNIA 25.05.2001 R., NR WB.PP.7331-143/07 Z DNIA 25.05.2007 R.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2010 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

1.Przez w.w. działki przebiega nieczynna sieć wodociągowa. W związku z powyższym nabywcy działek staną się również nabywcami odcinków nieczynnej sieci i ewentualne usunięcie rury z gruntu będzie leżało po ich stronie.

2.Nieruchomość nie jest obciążona.   

3.Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,                            z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. na działkę 332/1 – 9 500,00 zł, a na działkę 332/2 – 9 700,00 zł  na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 27 maja 2010 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

5.Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

6.Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

7.Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

 

8.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9.W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

10.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik o przetargu licytacyjnym

Burmistrz Gminy Kórnik

 O g ł a s z a

 

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej  niezabudowanej, teren projektowany pod aktywizację gospodarczą, położonej
w miejscowości DZIEĆMIEROWO gmina KÓRNIK przy drodze ekspresowej S11, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 37 780, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

297/5 o powierzchni 2,7748  ha

za cenę wywoławczą 4.200.000,00 zł

(słownie złotych: cztery miliony dwieście  tysięcy  00/100)

 

           

 

 

 

 

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA

I PRZEZNACZONA POD TEREN ROLNICZY ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR LV/450/98 Z DNIA
16.06.1998 r. 
TEREN PROJEKTOWANY POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ.

Działka położona jest w rejonie uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.

 

 
 Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   

      Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 420 000,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

      Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

 

      Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

     Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

      W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

     W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg, zastrzega się możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, działającą na rzecz Skarbu Państwa, prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. z 2003 r., Nr 64, poz. 592/

      Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.

      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 9 kwietnia 2010 r.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 kwietnia 2010 r.
do dnia 4 maja 2010 r.,  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  najmu:

 

Þ    lokalu użytkowego położonego w Kórniku obręb Bnin przy ul. Rynek 17 znajdującego się na działce nr 282/1.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie lokalu użytkowego

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 26 marca 2010 r.
do dnia 19 kwietnia 2010 r.,  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  najmu:

 

Þ    lokalu użytkowego – garażu położonego w Kórniku przy ul. Wodnej znajdującego się na działce nr 680/1.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 26 marca 2010 r.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 26 marca 2010 r.
do dnia 19 kwietnia 2010 r.,  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

 

Þ    działka nr 219/1 o powierzchni 0,0103 ha, położona w miejscowości Borówiec.

 

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 12 marca 2010 r.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 marca 2010 r.
do 6 kwietnia 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:

 

- działka nr 231/4 o powierzchni  0,0023 ha położona w Kórniku.

 

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 12 marca 2010 r.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 marca 2010 r.
do 6 kwietnia 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Kórnik:

 

- działka nr 231/3 o powierzchni  0,0062 ha położona w Kórniku,

- działka nr 232/5 o powierzchni 0,0013 ha położona w Kórniku.

 

Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2010 r. (2)

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 26 lutego 2010 r. do dnia            22 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

-         1 działki o nr 161/2 położonej w Robakowie.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2010 r. (1)

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 26 lutego 2010 r. do dnia            22 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

-         2 działek o nr 332/1 i 332/2 położonych w Kórniku obręb Bnin.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 lutego 2010 r.
do 5 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:

 

- działka nr 246/18 o powierzchni 0,0053 ha położonej w Kórniku.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 lutego 2010 r.
do 5 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:

 

- działka nr 253/97 o powierzchni 0,0007 ha położonej w miejscowości Borówiec,

- działka nr 254/75 o powierzchni  0,0132 ha położonej w miejscowości Borówiec.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 lutego 2010 r.
do 5 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
w trybie przetargu licytacyjnego, nieograniczonego
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:

Þ    działka nr 297/5 o powierzchni 2,7748 ha położonej w miejscowości Dziećmierowo.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 lutego 2010 r.
do 5 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:

 

- działka nr 381/1 o powierzchni 0,0193 ha położonej w Kórniku.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 lutego 2010 r.
do 5 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
 w trybie bezprzetargowym
  lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy:

 

- lokal mieszkalny nr 2 położony w Kórniku przy ul. Dworcowej 7 wraz z udziałem
w gruncie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.