logo
logo bip

Burmistrz Gminy Kórnik informuje

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 grudnia 2009 r.
do 8 stycznia 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:

 

- działka nr 120/2  o powierzchni 0,0746 ha położonej w miejscowości Robakowo.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Burmistrz gminy Kórnik informuje

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia  20 listopada 2009 r. do
11 grudnia 2009 r.,  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

- części działki nr 12  położonej w miejscowości Radzewo.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 14 września 2009 r. do 5 października 2009 r.,  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy oraz użytkowania:

 

- 3 działki nr 16, 17, 177  położone w miejscowości Konarskie,

- część działki nr 284 położona  w miejscowości Biernatki,

- część działki nr 373/5 położona w miejscowości Radzewo,

- część działki nr 131 położona w miejscowości Szczytniki,

- 1 działka nr 188 położona w miejscowości Dachowa (przeznaczona na cele sołectwa wsi Dachowa)   

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 lipca 2009 r.
do 31 lipca 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:

 

- 1 działka nr 785/2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin.,

- 1 działka nr 344/3 położona  w miejscowości Błażejewo. 

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik o umieszczonym na tablicy ogłoszeń wykazie dotyczącym sprzedaży

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 5 czerwca 2009 r.
do 26 czerwca 2009 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania: 

 

-         1 działka o nr 169/2 położona w miejscowości Błażejewko.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza gminy Kórnik dotyczące wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w Borówcu

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 czerwca 2009 r.
do 22 czerwca 2009 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy:  

 

-         lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Borówcu przy ul. Głównej 4 wraz z udziałem w gruncie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 675.

Informacja Burmistrza gminy Kórnik o wyniku przetargu ofertowego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cele rolne, polozonych w miejscowosci Kórnik-obręb Bnin

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu  19 maja 2009 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cele rolne, położonych w miejscowości:

 

Kórnik – obręb Bnin

 • działka o nr 298 o powierzchni 3,4513 ha,

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 10 q pszenicy rocznie

 

Radzewo

 •    część działki o nr 13 o powierzchni 1,3200 ha,

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 7 q pszenicy rocznie

 

 

Złożone zostały cztery oferty:

·        Oferta nr 1 – oferta złożona po terminie określonym w ogłoszeniu,

·        Oferta nr 2 – Pan Grzegorz Skubich, Czołowo 20, 62-035 Kórnik – zaoferował 13,5 q pszenicy rocznie (oferta na dzierżawę działki nr 298 położonej w Korniku),

·        Oferta nr 3 – Pan Krzysztof Grząślewicz, ul. Konarska 8, 62-035 Kórnik – zaoferował 25 q pszenicy rocznie (oferta na dzierżawę działki nr 298 położonej w Korniku)

·        Oferta nr 4 – Pani Alina Dryer, Radzewo 98, 62-035 Kórnik zaoferowała 7,1 q pszenicy
rocznie (oferta na dzierżawę części działki 13 położonej w Radzewie).

 

Oferta nr 1 ze względu na złożenie jej po terminie nie brała udziału w dalszej części przetargu.

Po otwarciu oferty nr 2, 3, 4 stwierdzono, że spełniły one wymogi formalne określone w ogłoszeniu

i były rozpatrywane w dalszej części przetargu.

 

W wyniku przetargu została wybrana oferta Pani/Pana:

 • Aliny Dryer, zamieszkałej w miejscowości Radzewo nr 98, która zaoferowała czynsz dzierżawny w wysokości 7,1 q pszenicy rocznie
  (oferta na dzierżawę części działki nr 13 położonej w Radzewie),
 •  Krzysztof Grząślewicz, zamieszkały w Kórniku przy ul. Konarska 8, 62-035 Kórnik zaoferował czynsz dzierżawny w wysokości 25 q pszenicy rocznie
  (oferta na dzierżawę działki nr 298 położonej w Korniku)

 

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik dotyczące dzierżawy działek w Kórniku, Bninie i Radzewie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 22 maja 2009 r.
do 12 czerwca 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

- 1 działka nr 882/7 położona w Kórniku.,

- 1 działka nr 629/1 o położona w Kórniku obręb Bnin,

- 1 część działki nr 13 położona  w Radzewie. 

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Informacja Burmistrza gminy Kórnik o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej polozonej w Robakowie

INFORMACJA Burmistrza Gminy Kórnik

o wyniku przetargu

 

 

 

W dniu 15 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej      w Robakowie, przeznaczonej pod teren zainwestowany zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w KW 24 206 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

 

 

 

161/2 o pow. 0,0784 ha

 

za cenę wywoławczą 78 540,00 zł

(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysiecy-pięćset-czterdzieści  00/100)

 

        

 

 

Do udziału w przetargu został zakwalifikowany Pan Mateusz Klemenski, który wniósł w terminie wadium w wysokości 7 854,00 zł ale zrezygnował z przystąpienia do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja Burmistrza gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 8 maja 2009 r.
do 29 maja 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący użyczenia:

 - 1 działki o nr 28/22 położonej w miejscowości Szczodrzykowo na rzecz  Spółki Wodno Ściekowej WODY POLSKIE z przeznaczeniem pod budowę i użytkowanie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

 

 

Burmistrz gminy Kórnik informuje

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 27 kwietnia 2009 r.
do 18 maja 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:

 

- 2 działek nr 371 oraz nr 373/7 położonych w miejscowości Radzewie (wydzierżawione mogą być tylko łącznie).

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 17 kwietnia 2009 r.
do 8 maja 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

 

- 1 działka (aleja owocowa od ul. Śremskiej do skrzyżowania z drogą do Zwierzyńca) położona w Kórniku obręb Bnin,

- 1 działka nr 674/2 położona w Kórniku,

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik

 

 

                                      OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę działek rolnych  będących  własnością gminy Kórnik, położonych w miejscowości:

 

Kórnik – obręb Bnin

- działka o nr 298 o powierzchni 3,4513 ha,

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 10 q pszenicy rocznie

 

Radzewo

- część działki o nr 13 o powierzchni 1,3200 ha,

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 7 q pszenicy rocznie

 

 

- W/w nieruchomości nie są obciążone.

- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie dzierżawy na okres trzech lat,

- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 15 maja 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 19 maja 2009 r.
do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 19.05.2009”,

- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

- Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 

- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2009 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Kórniku,

- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (061) 8-170-411,

- Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 17 kwietnia 2009r. do dnia 18 maja 2009r.

Ogłoszenie Burmistrza

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 8 maja 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

 

 

-         1 działki nr 344/6 położonej w Biernatkach gmina Kórniku w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

Burmistrz Gminy Kórnik informuje

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

 

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 3 kwietnia 2009 r. wywieszony zostały niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

-         1 działki gruntu położonej w Kórniku przy ul. Średzkiej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 204, tel. (0-61) 8170411 wew. 618.

Informacja Burmistrza o wyniku przetargu ofertowego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cele usług turystycznych zagospodarowanych jako parking, położonych w miejscowości Kórnik

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu  24 marca 2009 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cele usług turystycznych zagospodarowanych jako parking, położonych w miejscowości:

 

Kórnik

   działka o nr 958/8 oraz część działki o nr 995/2 – o łącznej powierzchni 3 612,66 m2 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 20 000,00 zł brutto rocznie.

 

 

Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane cztery oferty:

·        Oferta nr 1 - Michał Sanocki, Biernatki, ul. Główna 51, 62-035 Kórnik
– zaoferował 31 000,00 zł brutto rocznie,

·        Oferta nr 2 - GIG S.C. B. Gorzałczany, F. Gorzałczyn, ul. Zamkowa 22, 62-035 Kórnik
– zaoferował 25 500,00 zł brutto rocznie,

·        Oferta nr 3 - GIG S.C. B. Gorzałczany, F. Gorzałczyn, ul. Zamkowa 22, 62-035 Kórnik
– zaoferował 25 000,00 zł brutto rocznie,

·        Oferta nr 4 - Krystyna Wojtuś, Robakowo ul. Szeroka 31, 62-023 Gądki
– zaoferował 21 100,00 zł brutto rocznie.

 

Powyższe oferty złożono w wyznaczonym terminie, wszystkie oferty spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu i były rozpatrywane w dalszej części przetargu.

W wyniku przetargu została wybrana oferta:

 1. Pana Marcina Sanockiego, zamieszkałego w miejscowości Biernatki przy
  ul. Głównej 51, który zaoferował kwotę w wysokości 31 000,00 zł brutto rocznie.

 

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik o III przetargu licytacyjnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Robakowie

Burmistrz Gminy Kórnik

 ogłasza

 

III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ROBAKOWIE gmina KÓRNIK, zapisanej
w księdze wieczystej Nr KW 24 206 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

 161/2 o pow.   784 m2

 

 

za cenę wywoławczą 78 540,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy-pięćset-czterdzieści 00/100)

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                      

 

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA

I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

 

- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  7 854 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 10 kwietnia 2009 roku.

- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

- Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń.

- Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu , stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ugn obniżono o 23%.

- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn oraz poinformowaniem o nich wszystkich uczestników przetargu.

 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Burmistrz Gminy Kórnik informuje

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 marca 2009 r.
do 27 marca 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

 

- 2 działki nr 298 oraz 734 położone w Kórniku obręb Bnin,

- 1 działka nr 882/9 położona w Kórniku,

- 1 działka nr 226 położona w Czmońcu,

- 2 działki nr 12, 13 położone w Radzewie,

- 1 działka nr 244/1 położona w Czołowie,

- 1 działka nr 10 położona w Radzewie (działka sołecka)  

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza gminy Kórnik o przetargu ofertowym na dzierżawę działek będących własnością gminy Kórnik, położonych w miejscowości Kórnik

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę działek będących  własnością gminy Kórnik, położonych w miejscowości:

 

Kórnik

 

Ø     działka nr 958/8 zapisana w księdze wieczystej KW 23 112

Ø     część działki nr 995/2 zapisana w księdze wieczystej KW 29 147

o łącznej powierzchni 3612,66 m2.

 

Nieruchomości przeznaczone na cele usług turystycznych
zagospodarowane jako parking.

 

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego -  20 000,00 zł brutto rocznie

 

Ø      W/w nieruchomości nie są obciążone.

 

Ø                            Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie dzierżawy na okres trzech lat, umowa zostanie podpisana i będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2009 r.

 

Ø                            Formularz ofertowy można odebrać do dnia 20 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

 

Ø                            Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 24 marca 2009 r.
do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ  PARKINGU, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 24.03.2009”,

 

Ø                            Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

 

Ø                            Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

 

Ø                            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2009 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Kórniku,

 

Ø                            Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (061) 8-170-411,

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 20 lutego 2009 r. do dnia 23 marca 2009 r.

Burmistrz Gminy Kórnik informuje.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 lutego 2009 r. do 27 lutego 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

 

-         1 działki o nr 246/18  położonej w Kórniku.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

Wykaz dotyczący dzierżawy działek w Błażejewku, Borówcu i Kórniku

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 stycznia 2009 r.
do 13 lutego 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:

 

- 1 działka nr 211 położona w Błażejewku,

- 1 działka nr 434/3 położona w Borówcu,

- 2 działki nr 670/1 oraz  891/1 położone w Kórniku.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Robakowie

 
 
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Robakowie
  
W dniu 14 stycznia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  w Robakowie, przeznaczonej pod teren zainwestowany zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej w KW 24 206 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
 161/2 o pow. 0,0784 ha 
za cenę wywoławczą 102 000,00 zł
(słownie złotych: sto-dwa-tysiące  00/100)
 
W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 10 200,00 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 

Ogloszenie Burmistrza Gminy Kórnik dot. dzierżawy działek nr 958/8 i 995/2 w Kórniku

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 stycznia 2009 r. do 30 stycznia 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:
 
- 2 działki nr 958/8 oraz  995/2 położone w Kórniku. Nieruchomości przeznaczone na cele usług turystycznych zagospodarowane jako parking.
 
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.