logo
logo bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, polozonej w Szczytnikach.

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
1.    Oznaczenie nieruchomości:
- działka nr 179/5  o powierzchni 0,0189 ha zapisana w księdze wieczystej KW 25 045
położona w Szczytnikach.
 
2. Przeznaczenie nieruchomości:
Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania
 
3. Forma sprzedaży
Tryb bezprzetargowy
 
4. Cena nieruchomości:
- działka nr 179/5      -    26 000,00 zł netto       
 
5.  Termin zapłaty ceny
Zapłata ceny uregulowana zostanie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
 
6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 30 stycznia 2009 r.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni, tj. od dnia 19 grudnia 2008 r. do dnia 9 stycznia 2009 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.
 
 

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu na ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Czołowie

 
 
INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik
o wyniku przetargu
 
 
 
W dniu 3 grudnia 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Czołowie, przeznaczonej pod teren rolny, zapisanej w MATR. 18-BEZ OZN., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
114/1 o pow. 0,2515 ha
 
za cenę wywoławczą  251 500,00 zł
(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100)
 
 
 
Do udziału w przetargu zostali zakwalifikowani Państwo Tomasz Frątczak i Małgorzata Korsak - Frątczak oraz Pan Edward Zabieglik, którzy wnieśli w terminie wadium w wysokości 25 150,00 zł. W wyniku przetargu nabywcami działki oznaczonej nr 114/1 zostali Państwo Tomasz Frątczak i Małgorzata Korsak - Frątczak. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 254 015,00 zł
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kórnik o II nieograniczonym przetargu licytacyjnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Robakowie.

 
Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ROBAKOWIE gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 24 206 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:
 
              161/2 o pow.   784 m2
za cenę wywoławczą 102 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-dwa-tysiące 00/100)
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                      
 
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA
I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2009 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
 
Ø    Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,                  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Ø    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10 200 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 12 stycznia 2009 roku.
Ø    Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
Ø    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Ø    W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
Ø    Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
 
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674
 
 
 

OGŁOSZENIE o przetargu licytacyjnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości CZOŁOWO gmina KÓRNIK przy obwodnicy Kórnik - Śrem

Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej  niezabudowanej, położonej w miejscowości CZOŁOWO gmina KÓRNIK przy obwodnicy Kórnik - Śrem, zapisanej w MATR. 18-BEZ OZN., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
             114/1 o pow. 0,2515 ha
za cenę wywoławczą 251 500,00 zł,
(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100)
                      
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA
I PRZEZNACZONA POD TEREN ROLNY ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNAEGO GMINY KÓRNIK.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2008 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
 
 
Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,                  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 25 150,00 na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 28 listopada 2008 r.
Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
 
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675
 
 
 

OGŁOSZENIE o przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości rolnej użytkowanej jako staw będącej własnością gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości rolnej  użytkowanej  jako staw będącej  własnością gminy Kórnik, położonej w miejscowości:
 
Konarskie
Ä    Część działki o numerze ewidencyjnym 217 - o powierzchni 0,2800 ha
- Nieużytki - 0,2700 ha,
- Pastwiska trwałe kl. V- 0,0100 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego -  100,00 zł miesięcznie
 
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
                      
Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie dzierżawy na okres trzech lat,
 
Oferta powinna zawierać:
- datę sporządzenia oferty,
- dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, telefon)
- proponowaną wysokość czynszu (netto)
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i projektem dzierżawy i że akceptuje je bez zastrzeżeń.
 
Formularz ofertowy można odebrać do dnia 28 listopada 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku - Referat Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,
 
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 1 grudnia 2008r. do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: "OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ  GRUNTÓW  ROLNYCH, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 1.12.2008",
 
Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,
 
Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie
 składania ofert, nie będą rozpatrywane,
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2008 r.  o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Kórniku,
 
Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203,
tel. (061) 8-170-411,
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu nieruchomości w Radzewie

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik
o wyniku przetargu
 
  W dniu 8 października r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Radzewie gmina Kórnik, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej, zapisanej w KW 24 862 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
387/1 o pow. 643 m2
 
 cena wywoławcza 40 574,00 zł,
(słownie złotych:czterdzieści-tysięcy-pięćset-siedemdziesiat-cztery 00/100)
 
 Do udziału w przetargu został zakwalifikowany Pan Łukasz Zimoch, który wniósł w terminie wadium w wysokości 4 057,40 zł. W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej nr 387/1 został wyżej wymieniony. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 40 980,00 zł
 
 
 

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu nieruchomości w Robakowie pod dzialalność gospodarczą i usługową

 
 
Informacja Burmistrza Gminy Kórnik
o wyniku przetargu
 
  
W dniu 8 sierpnia 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Robakowie, przeznaczonych pod tereny działalności gospodarczej i usługowej, tereny oczyszczalni ścieków, zieleń izolacyjną, zapisane w KW 25 068 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerze:
  
 
163/2 o pow. 0,0856 ha
163/3 o pow. 0,4844 ha
 
za cenę wywoławczą 456 000,00 zł
(słownie złotych: czterysta-pięćdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)
 
            Do udziału w przetargu została zakwalifikowana firma P.P.H.U. Prostar Barbara Karoń, która wniosła w terminie wadium w wysokości 45 600,00 zł. W wyniku przetargu nabywcą działek oznaczonych nr 163/2, 163/3 został wyżej wymieniony. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 460 560,00 zł
 
 

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Robakowie

 
 
Informacja Burmistrza Gminy Kórnik
o wyniku przetargu
  
 
W dniu 8 października 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Robakowie, przeznaczonej pod teren zainwestowany zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zapisanej  w KW 24 206 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
161/2 o pow. 0,0784 ha
 
za cenę wywoławczą 102 000,00 zł
(słownie złotych: sto-dwa-tysiące  00/100)
W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 10 200,00 zł za w/w nieruchomość. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wyniku przetargu  
 
W dniu 8 października r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Radzewie gmina Kórnik, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej, zapisanej w KW 24 862 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
387/1 o pow. 643 m2
 
 cena wywoławcza 40 574,00 zł,
(słownie złotych:czterdzieści-tysięcy-pięćset-siedemdziesiat-cztery 00/100)
 
Do udziału w przetargu został zakwalifikowany Pan Łukasz Zimoch, który wniósł w terminie wadium w wysokości 4 057,40 zł. W wyniku przetargu nabywcą działki oznaczonej nr 387/1 został wyżej wymieniony. Za wymienioną działkę została zaoferowana cena 40 980,00 zł
 
 
 

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu dotyczącego sprzedaży

 
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 28 października 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
 
 • 1 działki nr 62/8 położonej w Gądkach gmina Kórniku w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl.Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.
 

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu dotyczącego sprzedaży

 
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 31 października 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania:
 
 • 2 działki o nr 627/1 oraz nr 641/1 położone w Kórniku.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl.Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

 
 
 

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu dotyczącego dzierżawy

 
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 26 września 2008 r. do 17 października 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:
 
 • części działki nr 217 położonej w miejscowości Konarskie - użytkowanej jako staw
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl.Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Przetarg licytacyjny na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ROBAKOWIE gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 25 068 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 
           163/2 o pow.   856 m2
           163/3 o pow. 4844 m2
za łączną cenę wywoławczą 456 000,00 zł,
(słownie złotych: czterysta-pięćdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                      
 
WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ nieZABUDOWANE
I PRZEZNACZONE POD TERENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ                                  I USŁUGOWEJ, TERENY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ZIELEŃ IZOLACYJNĄ ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA               PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK WE WSI ROBAKOWO, UL. POZNAŃSKA DZIAŁKI NR 178, 179, 180 i 163.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2008 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
 
Ø    Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,                               z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Ø    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 45 600 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 6 października 2008 roku.
Ø    Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
Ø    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Ø    W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
Ø    Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
 
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674
 
 

przetarg licytacyjny na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w RADZEWIE gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 24 862 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
             387/1 o pow. 643 m2
za cenę wywoławczą 40 574,00 zł,
(słownie złotych: czterdzieści-tysięcy-pięćset-siedemdziesiąt-cztery 00/100)
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                       
 
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA
I PRZEZNACZONA JEST POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ                        ZGODNIE Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-220/07                     Z DNIA 7.09.2007 R.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2008 r. o godz. 14.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
 
Ø    Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,                               z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Ø    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 4 057,40 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 6 października 2008 roku.
Ø    Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
Ø    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Ø    W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
Ø    Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674
 
 
 

Przetarg licytacyjny na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ROBAKOWIE gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 24 206 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:
 
           161/2 o pow.   784 m2
za cenę wywoławczą 102 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-dwa-tysiące 00/100)
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                      
 
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA
I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2008 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
 
Ø    Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Ø    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10 200 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 6 października 2008 roku.
Ø    Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
Ø    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Ø    W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
Ø    Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
 
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674
 
 
 

Przetarg ofertowy na dzierżawę działki rolnej

OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę działki  rolnej będącej  własnością gminy Kórnik, położonej w miejscowości:
 
Radzewo
Ä    Część działki o numerze ewidencyjnym 12 - o powierzchni 1,0000 ha
              Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 5 q pszenicy rocznie
 
 
Ø    Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie dzierżawy na okres trzech lat,
 
Ø    Formularz ofertowy można odebrać do dnia 2 października 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku - Referat Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,
 
Ø    Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 6 października 2008r. do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: "OFERTA NA  DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 6.10.2008",
 
Ø    Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,
 
Ø    Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
 
Ø    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2008 r.  o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Kórniku,
 
Ø    Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (061) 8-170-411,
 
Ø    Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..
 

Wykaz dotyczący dzierżawy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 września 2008 r. do 3 października 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:
 
- 1 działki nr 163/4 położonej w miejscowości Czmoń
 
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
 
 
 
 
 

Wykaz dotyczący sprzedaży

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 3 października 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
 
-    1 działki o nr 114/1  położonej w Czołowie.
 
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.
 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik
o wyniku przetargu
 
 
 
W dniu 08 sierpnia 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku, przeznaczonych pod zabudowę garażami, zapisanych w KW 26 103 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
        
 
        
1.      495/73 o pow. 37 m2                                           - cena wywoławcza 4.990,00 zł,
(słownie złotych : cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100)
2.      495/77 i 493/104 o łącznej pow. 37 m2- cena wywoławcza 4.990,00 zł,
(słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt  00/100)
3.      495/78 i 493/103 o łącznej pow. 37 m2- cena wywoławcza 4.990,00 zł,
(słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt  00/100)
 
 
 
Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane 4 osoby, które wniosły w terminie wadium. W wyniku przetargu nabywcą działek oznaczonych:
- nr 495/73 została firma "Usługi Techniczne dla Budownictwa" z siedzibą w Kórniku , za wymienioną działkę została zaoferowana cena 6.150,00 zł netto.
- nr 495/77 i 493/104 został "Zakład Instalacyjno - Budowlany" z siedzibą w Kórniku, za wymienione działki została zaoferowana cena 5.250,00 zł netto.
- nr 495/78 i 493/103 został "Zakład Instalacyjno - Budowlany" z siedzibą w Kórniku, za wymienioną działką została zaoferowana cena 6.550,00 zł netto.
 
 

Wykaz nieruchomości rolnych do wydzierżawienia

W Y K A Z
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić nieruchomości rolne będące własnością gminy Kórnik, położone w obrębie:
 
- Czmoń działka nr 101 o powierzchni 0,5000 ha,
- Czmoń działka nr 96 o powierzchni 0,5000 ha,
- Czmoń działka o nr 159/5 o powierzchni 0,8073 ha,
- Dębiec działka nr 21, 23/3 o łącznej powierzchni 1,8244 ha (wydzierżawione mogą być tylko łącznie),
- Radzewo część działki nr 12 o łącznej powierzchni  4,7900 ha.
 
Ä    Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze bezprzetargowej lub w drodze przetargu.
Ä    Wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest możliwe wyłącznie przy zawieraniu kolejnej umowy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Ä    W przypadku zainteresowania osób trzecich Burmistrz Gminy Kórnik przeprowadzi przetarg.
Ä    Termin, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Ä    Szczegółowe informacje o nieruchomościach rolnych zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 203, tel. (061) 8 170 411.
Ä    Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 22 sierpnia 2008 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.
 

o g ł o s z e n i e o pisemnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Kórnik przeznaczonej na cele usług turystycznych zagospodarowanej jak parking

o g ł o s z e n i e
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości:
 
położonej w Kórniku przy ul. Zamkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 958/8 i część działki 995/2 o łącznej pow. 3612,66 m2, nieruchomość przeznaczona jest na cele usług turystycznych, zagospodarowanej jako parking.
 
Czas trwania dzierżawy -
od 11 sierpnia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
 
cena wywoławcza wysokości czynszu wynosi - 10.000,00 zł (netto)
 
Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu.
 
Oferta powinna zawierać:
-    datę sporządzenia oferty,
-    dane o oferencie (imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, telefon)
-    proponowaną wysokość czynszu (netto),
-    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i projektem dzierżawy i że akceptuje je bez zastrzeżeń.
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 8 sierpnia 2008r. do godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kórniku Pl. Niepodległości 1 ( w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem " NIE OTWIERAĆ PRZED 8.08.2008r godz. 14.00  (PARKING)"  
 
Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2008. o godz. 14.00 w salce konferencyjnej  w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
 
Warunki dzierżawy i projekt umowy dzierżawy do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kórniku - Referacie Gospodarki Nieruchomościami (pok. 204,).
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium: cena czynszu - 100%.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ROBAKOWIE gmina KÓRNIK

Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ROBAKOWIE gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 25 068 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 
           163/2 o pow.   856 m2
           163/3 o pow. 4844 m2
za łączną cenę wywoławczą 456 000,00 zł,
(słownie złotych: czterysta-pięćdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                      
 
WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ nieZABUDOWANE
I PRZEZNACZONE SĄ POD TERENY DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZEJ                                  I USŁUGOWEJ, TERENY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ZIELEŃ IZOLACYJNĄ ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA               PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK WE WSI ROBAKOWO, UL. POZNAŃSKA DZIAŁKI NR 178, 179, 180 i 163.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
 
Ø    Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Ø    Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 45 600 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 6 sierpnia 2008 roku.
Ø    Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
Ø    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Ø    W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
Ø    Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
 
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674
 
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kórniku, zapisanych w księdze wieczystej Nr KW 26 103 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 
1.    nr 495/73 o pow. 0,0037 ha,                                   cena wywoławcza 4.990,00 zł,
(słownie złotych:cztery-tysiące-dziewięćset-dziewięćdziesiąt 00/100)
 
2.    nr 495/77 i 493/104 o łącznej pow. 0,0037 ha,         cena wywoławcza 4.990,00 zł,
(słownie złotych:cztery-tysiące-dziewięćset-dziewięćdziesiąt 00/100)
 
3.    nr 495/78 i 493/103 o łącznej pow. 0,0037 ha,         cena wywoławcza 4.990,00 zł,
(słownie złotych:cztery-tysiące-dziewięćset-dziewięćdziesiąt 00/100)
                      
Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu.
 
WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ nieZABUDOWANE
I PRZEZNACZONE SĄ W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy POD ZABUDOWĘ GARAŻAMI
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2008 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy ul. Plac Niepodległości 1
 
Ø    Cena postąpienia wynosi nie mniej niż 50,00 zł
Ø    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 499,00 zł na rachunek Gminy Kórnik nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 4 sierpnia 2008r.
Ø    Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
Ø    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Ø    W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Ø    Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Ø    Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
 
Bliższe informacje, można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1  pok.204, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 618.
 
 

W Y K A Z nieruchomości rolnych do wydzierżawienia

W Y K A Z
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić nieruchomości rolne będące własnością gminy Kórnik, położone w obrębie:
 
- Kórnik działka nr 575/2 o powierzchni 0,3461 ha
- Kórnik działki nr 403/2 o powierzchni 0,0807 ha
- Kórnik działka  nr 324 o powierzchni 0,1558 ha
- Kórnik działka nr 882/6 o powierzchni 0,0132 ha
- Kórnik obręb Bnin działka nr 629/1 o powierzchni 0,0011 ha
- Kórnik obręb Bnin działka nr 369/14 o powierzchni 0,0024 ha
- Kórnik obręb Bnin działka nr 368/20 o powierzchni 0,0022 ha
- Kórnik obręb Bnin działka nr 368/34 o powierzchni 0,0026 ha
- Szczytniki część działki nr 131 o powierzchni 0,0300 ha
- Szczytniki część działki nr 131 o powierzchni 0,0286 ha
- Szczytniki część działki nr 131 o powierzchni 0,0300 ha
- Szczytniki część działki nr 131 o powierzchni 0,0300 ha
 
Ä    Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze bezprzetargowej lub w drodze przetargu.
Ä    Wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest możliwe wyłącznie przy zawieraniu kolejnej umowy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Ä    W przypadku zainteresowania osób trzecich Burmistrz Gminy Kórnik przeprowadzi przetarg.
Ä    Termin, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Ä    Szczegółowe informacje o nieruchomościach rolnych zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 203, tel. (061) 8 170 411.
Ä    Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres od 18 lipca 2008 r. do 8 sierpnia 2008 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.

W Y K A Z nieruchomości do wydzierżawienia nieruchomości rolnych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr   50 /2008
Burmistrz Gminy Kórnik
z dnia 6 czerwiec 2008 r.
 
W Y K A Z
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić nieruchomości rolne będące własnością gminy Kórnik, położone w obrębie:
 
- Czmoniec  nr działki 109/3 o powierzchni 0,8070 ha
- Czmoniec  nr działki 109/4 o powierzchni 1,1530 ha
- Czmoniec  nr działki 580 o powierzchni 1,0500 ha
- Konarskie nr działki 84 o powierzchni 1,4300 ha
- Konarskie nr działki 85 o powierzchni 0,0900 ha
- Konarskie nr działki 218 o powierzchni 0,6000 ha
- Konarskie nr działki 227 o powierzchni 0,0700 ha
- Konarskie nr działki 229 o powierzchni 0,2900 ha
- Koninko    nr działki 133 o powierzchni 0,6100 ha
 
 • Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze bezprzetargowej lub w drodze przetargu.
 • Wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest możliwe wyłącznie przy zawieraniu kolejnej umowy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 • W przypadku zainteresowania osób trzecich Burmistrz Gminy Kórnik przeprowadzi przetarg.
 • Termin, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
 • Szczegółowe informacje o nieruchomościach rolnych zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 203, tel. (061) 8 170 411.
 • Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres od 4 lipca 2008 r. do 25 lipca 2008 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.

INFORMACJA o wyniku przetargu

 
 
INFORMACJA BurmistrzA Gminy Kórnik
o wyniku przetargu
 
 
 
W dniu 18 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radzewie, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr WB.PP.7331-220/07 z dnia 7.09.2007 r., zapisanej w KW 24 862 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
  
387/1 o pow. 0,0643 ha
 
za cenę wywoławczą 40 574,00 zł
(słownie złotych: czterdzieści-tysięcy-pięćset-siedemdziesiąt-cztery  00/100)
 
        
 W wyznaczonym terminie zostało wpłacone 1 wadium w wysokości 4 057,00 zł, które nie spełniało wymogów zawartych w ogłoszeniu o przetargu, ponieważ wpłata była niższa od kwoty wymaganej do przystąpienia do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży działki w Robakowie

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
  
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 11 lipca 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
1 działki o nr 161/2 położonej w Robakowie.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.
 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WNIKU PRZETARGU

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
O WNIKU PRZETARGU
 
W dniu  16 czerwiec 2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1 odbył się I przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością gminy Kórnik, położonych w miejscowościach:
 
Czmoniec
działka o numerze ewidencyjnym 66 - o powierzchni 1,2700 ha 
- Grunty orne kl. VI - 1,2500 ha
- Rowy - 0,0200 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 7 q pszenicy rocznie
 
Czmoń
działka o numerze ewidencyjnym 163/4 - o powierzchni 1,0400 ha
- Grunty orne kl. V - 0,9200 ha
            - Grunty orne kl. IVa - 0,1200 ha 
            Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 7 q pszenicy rocznie
 
Pierzchno
działka o numerze ewidencyjnym 74 - o powierzchni 0,6600 ha
- Pastwiska trwałe kl. V - 0,6600 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 5 q pszenicy rocznie
 
Konarskie
działka o numerze ewidencyjnym 176 - o powierzchni 0,3000 ha
- Grunty orne kl. IVa - 0,3000 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 5 q pszenicy rocznie
 
 
Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane trzy oferty, które złożono w wyznaczonym terminie, w tym dwie oferty spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu i były rozpatrywane w dalszej części przetargu.
W wyniku przetargu została wybrana oferta: Pana Ryszarda Grzempy na dzierżawę działki nr 176 położonej w Konarskie, Pani Eweliny Kazyaka na dzierżawę działki nr 163/4 położonej w Czmoniu.
Oferta na dzierżawę działki nr 74 położonej w Pierzchnie z powodu zaoferowania przez oferenta kwoty niższej od ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego zawartego w ogłoszeniu nie była rozpatrywana w dalszej części przetargu.
W odniesieniu do nieruchomości położonej w Czmońcu (działka nr 66)  nie wpłynęły oferty dotyczące dzierżawy.
 
 
 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU
 
 
W dniu 11 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Robakowie, przeznaczonych pod tereny działalności gospodarczej i usługowej, tereny oczyszczalni ścieków, zieleń izolacyjną, zapisane w KW 25 068 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerze:
 
 163/2 o pow. 0,0856 ha
163/3 o pow. 0,4844 ha
 
za cenę wywoławczą 456 000,00 zł
(słownie złotych: czterysta-pięćdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)
 
    W wyznaczonym terminie nie wpłacono wadium w wysokości 45 600,00 zł za w/w nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 
 

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
 
1.    Oznaczenie nieruchomości:
-    działka nr 174/10 o powierzchni 0,0021 ha
-    działka nr 174/12 o powierzchni 0,0082 ha         
     położone w Czmońcu, zapisane w księdze wieczystej KW 20 898
 
2.    Przeznaczenie nieruchomości:
przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania
 
3. Forma sprzedaży
tryb bezprzetargowy
 
4. Cena nieruchomości:
-    działka nr 174/10   -   2 108,00 zł
-    działka nr 174/12   -   8 230,00 zł
 
5. Do cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.
 
6. Termin zapłaty ceny
zapłata ceny uregulowana zostanie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
 
7. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 18 lipca 2008 r.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni, tj. od dnia 6 czerwca 2008 r. do dnia  27 czerwca 2008 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.
 
 

Wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 czerwca do 27 czerwca 2008r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:
 
-    1 działka nr 18/6 położona w miejscowości Biernatki,
-    1 działka nr 87/2 położona w miejscowości Borówiec,
-    2 działki nr 229, 218 położone w miejscowości Konarskie,
-    1 działka nr 797/2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
-    1 działka nr 109 położona w miejscowości Pierzchno,
-    1 działka nr 13 położona w miejscowości Radzewo,
 
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
 

Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ROBAKOWIE

Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ROBAKOWIE gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 25 068 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 
           163/2 o pow.   856 m2
           163/3 o pow. 4844 m2
za łączną cenę wywoławczą 456 000,00 zł,
(słownie złotych: czterysta-pięćdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                      
 
WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ nieZABUDOWANE
I PRZEZNACZONE SĄ POD TERENY DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZEJ                                  I USŁUGOWEJ, TERENY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ZIELEŃ IZOLACYJNĄ ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA               PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK WE WSI ROBAKOWO, UL. POZNAŃSKA DZIAŁKI NR 178, 179, 180 i 163.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2008 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
 
Ø    Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,                  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Ø    Wadium w wysokości 45 600 zł należy wpłacać do dnia 9 czerwca 2008 r. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 82 1610 1188 0027 5062 2000 0002.
Ø    Wadium należy wnosić w gotówce.
Ø    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Ø    W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
Ø    Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674
 
 
 

Ogłoszenie o przetargu ofertowego na dzierżawę nieruchomości rolnych

OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością gminy Kórnik, położonych w miejscowościach:
 
Czmoniec
Ä    działka o numerze ewidencyjnym 66 - o powierzchni 1,2700 ha 
- Grunty orne kl. VI - 1,2500 ha
- Rowy - 0,0200 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 7 q pszenicy rocznie
 
Czmoń
Ä    działka o numerze ewidencyjnym 163/4 - o powierzchni 1,0400 ha
- Grunty orne kl. V - 0,9200 ha
                  - Grunty orne kl. IVa - 0,1200 ha 
                  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 7 q pszenicy rocznie
 
Pierzchno
Ä    działka o numerze ewidencyjnym 74 - o powierzchni 0,6600 ha
- Pastwiska trwałe kl. V - 0,6600 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 5 q pszenicy rocznie
 
Konarskie
Ä    działka o numerze ewidencyjnym 176 - o powierzchni 0,3000 ha
- Grunty orne kl. IVa - 0,3000 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 5 q pszenicy rocznie
 
 
Ø    Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie dzierżawy na okres trzech lat,
 
Ø    Formularz ofertowy można odebrać do dnia 12 czerwca 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku - Referat Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,
 
Ø    Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 16 czerwca 2008r. do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: "OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ  GRUNTÓW  ROLNYCH, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 16.06.2008",
 
Ø    Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,
 
Ø    Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
 
Ø    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2008 r.  o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Kórniku,
 
Ø    Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (061) 8-170-411,
 
Ø    Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej w Radzewie

Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w RADZEWIE gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 24 862 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
         387/1 o pow. 643 m2
za cenę wywoławczą 40 574,00 zł,
(słownie złotych: czterdzieści-tysięcy-pięćset-siedemdziesiąt-cztery 00/100)
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                       
 
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST nieZABUDOWANA
I PRZEZNACZONA JEST POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ                        ZGODNIE Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-220/07                     Z DNIA 7.09.2007 R.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2008 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
 
Ø    Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,  
       z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Ø    Wadium w wysokości 4 057,40, należy wpłacać do dnia 16 czerwca 2008 r. na rachunek gminy  
       w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 82 1610 1188 0027 5062 2000 0002.
Ø    Wadium należy wnosić w gotówce.
Ø    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Ø    W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium
       ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
Ø    Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674
 
 
 

Wykaz działek dotyczących sprzedaży pod zabudowę garaży

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku  dnia 23 maja 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
-    5 nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku, przeznaczonych pod budowę garaży, zbywanych w  drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.
 
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 204, tel. (0-61) 8170411 wew. 618.

Wykaz o sprzedaży działek w Biernatkach

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 10 czerwca 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
-    5 działek o nr 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 344/7 położonej w Biernatkach w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
 
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

Wykaz sprzedaży nieruchomości - Biernatki

 
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 16 maja 2008 r. wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości:
 • 8 działek 284/3, 284/4, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8, 284/9, 284/10 położonych w Biernatkach w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 6 czerwca 2008 r.
Bliższe informacje na temat lokalu i sprzedaży nieruchomości można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 204, tel. (0-61) 8170411.
 

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną, będącą własnością Gminy Kórnik - mienie komunalne,
położoną w Radzewie,
 zapisaną w księdze wieczystej Nr KW 24 862 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
 
387/1 o pow. 0,0643 m2
za cenę wywoławczą 40 574,00 zł
(słownie złotych:czterdzieści-tysięcy-pięćset-siedemdziesiąt-cztery 00/100)
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
 
Wymieniona działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr WB.PP.7331-220/07 z dnia 7.09.2007 r. 
 
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 26 maja 2008 r.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni tj. od 14 kwietnia 2008 r. do 5 maja 2008 r. oraz podlega podaniu  w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu. Po dniu 26 maja 2008 r. zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku - Referat Gospodarki Nieruchomościami tel. 81-70-411 wew. 674
 

Wykazy dotyczące sprzedaży i dzierżawy

 
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 4 kwietnia do 25 kwietnia 2008 r. wywieszone zostały niżej wymienione wykazy dotyczące sprzedaży i dzierżawy:
 
Sprzedaż:
 • 2 działki nr 163/3 i 163/2 położone w Robakowie,
 • 2 działki nr 894/3 i 895/1 położone w Kórniku w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania,
 • 10 działek nr 437/4, 437/5, 437/6, 437/7, 437/9, 437/10, 437/12, 437/13, 437/15, 437/16 położone w Kamionki w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

Dzierżawa:

 • 1 działka nr 176 położona w Konarskie,
 • 1 działka nr 163/4 położona w Czmoniu,
 • 1 działka nr 74 położona w Pierzchnie,
 • 2 działki nr 66 i  114/5 położone w Czmońcu,
 • 1 działka nr 659/5 położona w Kórniku obręb Bnin.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 674 lub 675.

 

Wykaz dotyczący dzierżawy nieruchomości

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
 
 
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 19 lutego 2008r. wywieszony został wykaz dotyczący dzierżawy:
 
Nieruchomości położonej w Kórniku przy ul. Zamkowej przeznaczonej na cele usług turystycznych, zagospodarowanej jako PARKING
 
 
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 204, tel. (0-61) 8170411.