logo
logo bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
1 Oznaczenie nieruchomości:
   - działka nr 344/3 o powierzchni 0,0205 ha,
   - działka nr 344/4 o powierzchni 0,0161 ha,
   - działka nr 344/5 o powierzchni 0,0186 ha,
   - działka nr 344/6 o powierzchni 0,0132 ha,
   - działka nr 344/7 o powierzchni 0,0141 ha
położone w Biernatkach gmina Kórnik zapisane w księdze wieczystej KW 27 306
 
2. Przeznaczenie nieruchomości:
przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania
 
3. Forma sprzedaży:
tryb bezprzetargowy
 
4. Cena nieruchomości:
   - działka nr 344/3 - 22 000,00 zł,
   - działka nr 344/4 - 11 800,00 zł,
   - działka nr 344/5 - 20 700,00 zł,
   - działka nr 344/6 - 9 500,00 zł,
   - działka nr 344/7 - 14 700,00 zł.
 
5. Termin zapłaty ceny:
zapłata ceny uregulowana zostanie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
 
6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 18 grudnia 2007r.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni, tj. od dnia 6 listopada 2007 r. do dnia 27 listopada 2007 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.
 

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr  79 /2007
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 29 października 2007 r.
 
 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
 
Oznaczenie nieruchomości:
działka nr 882/8 o powierzchni 0,0098 ha         
położona w Kórniku zapisana w księdze wieczystej KW 27 683
 
Przeznaczenie nieruchomości:
przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania
 
3. Forma sprzedaży
tryb bezprzetargowy
 
4. Cena nieruchomości:
działka nr 882/8   -  7 900,00
 
5.  Termin zapłaty ceny
zapłata ceny uregulowana zostanie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
 
6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 13 grudnia 2007r.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni, tj. od dnia 31 października 2007 r. do dnia 22 listopada 2007 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.
 
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Kórniku

 
Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kórniku, zapisanych w księdze wieczystej Nr KW 26 103 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 
 1. 495/73 o pow. 37 m2 - cena wywoławcza 3.900,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset 00/100)
 2. 495/74 o pow. 37 m2 - cena wywoławcza 3.900,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset 00/100)
 3. 495/75 o pow. 37 m2 - cena wywoławcza 3.900,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset 00/100)
 4. 495/77 i 493/104 o łącznej pow. 37 m2 - cena wywoławcza 3.900,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset 00/100)
 5. 495/78 i 493/103 o łącznej pow. 37 m2 - cena wywoławcza 3.900,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset 00/100)

Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu.

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE SĄ W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POD ZABUDOWĘ GARAŻAMI.

Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2007 r. o godz. 12.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1

 • Cena postąpienia wynosi nie mniej niż 40,00 zł
 • Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacać do dnia 11 września 2007 r. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 82 1610 1188 0027 5062 2000 0002.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 • W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
 • Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.204, tel. (0-61) 81-70-411.
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości niezabudowane, będące własnością Gminy Kórnik - mienie komunalne,
położone w Kórniku obręb Bnin,
 zapisane w księdze wieczystej Nr KW 25 066 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerze:
 
332/1 o pow. 637 m2
za cenę wywoławczą 95.000,00
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-pięć-tysięcy 00/100)
 
332/2 o pow. 644 m2
za cenę wywoławczą 97.000,00
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)
 
Wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy. 
Nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Nieruchomości nie są obciążone oraz nie są przedmiotem żadnego zobowiązania, natomiast przez w.w działki przebiega sieć wodociągowa w związku z tym przy sprzedaży zostanie ustalone na rzecz Spółki Aquanet prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości z wpisem do księgi wieczystej.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 27 sierpnia 2007 r.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni tj. 16 lipca 2007 r. do 6 sierpnia 2007 r. oraz podlega podaniu w prasie lokalnej. Po dniu 27 sierpnia zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku - Referat Gospodarki Nieruchomościami tel. 81-70-411 wew. 674
 

I przetarg ofertowy nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Wodnej w Kórniku

 
Burmistrz Gminy Kórnik
 O g ł a s z a
 
I przetarg ofertowy nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Wodnej w Kórniku, zapisanego w księdze wieczystej Nr KW 23 122 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 280/1:
 
1. lokal użytkowy o pow. 46,63 m2 (  w skład wchodzą trzy pomieszczenia o powierzchni 4,34 m2, 6,34 m2, 35,95 m2 )
 
  - cena wywoławcza 250,00 zł,
(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100)
 
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną.
 
Dopuszcza się wynajem lokalu użytkowego na każdą nieuciążliwą działalność gospodarczą (oprócz zabronionych prawem) pod warunkiem, iż własnym staraniem i na własne ryzyko najemca uzyska konieczne zezwolenia oraz akceptację Burmistrza do prowadzenia wskazanej działalności.
 
Formularz ofertowy można odebrać do dnia 13 lipca 2007r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku - Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 9.00 - 14.00.
 
Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu.
 
Warunki przetargu:
 • Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie do dnia 16 lipca 2007r do godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. nr 9 (Biuro Obsługi Mieszkańca). Koperta musi być opatrzona adresem Oferenta jak również dopiskiem "PRZETARG OFERTOWY NA LOKAL UŻYTKOWY"
 • Oferent składa oświadczenie, ze zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.
Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
 
Informacje ogólne:
 1. Szczegółowych informacji w sprawie niezbędnej dokumentacji oraz warunków przetargu udziela: Łukasz Ryks - p. o. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 204 tel. 061 817 04 11 wew. 618
 2. W celu obejrzenia lokalu należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Kórniku  - Referat Gospodarki Mieszkaniowej pok. 602 tel. 061 817 04 11 wew. 672
 Otwarcie Ofert: odbędzie się w dniu 16 lipca 2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy ul. Plac Niepodległości 1 - sala konferencyjna
 
Kryteria oceny ofert:
 
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium: cena czynszu za jeden miesiąc (bez podatku VAT) - 100%,
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

załącznik nr 2   
do zarządzenianr 37 /2007   
Burmistrza gminy Kórnik    
z dnia 18 maja 2007   
 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
 1. Oznaczenie nieruchomości:
  działka nr 242/4 o powierzchni 0,2300 ha położona w obrębie Konarskie gm. Kórnik zapisana w KW 20 899

 2. Przeznaczenie nieruchomości:
  przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania

 3. Forma sprzedaży:
  tryb bezprzetargowy

 4. Cena nieruchomości wynosi 7 052,00 zł

 5. Termin zapłaty ceny:
  najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej

 6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 4 lipca 2007 r.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni tj. od dnia 18 maja 2007 r. do dnia 9 czerwca 2007 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

załącznik nr 1    
do zarządzenianr 37 /2007     
Burmistrza Gminy Kórnik     
z dnia 18 maja 2007    
 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
 1. Oznaczenie nieruchomości :
  działka nr 242/3 o powierzchni 0,2300 ha położona w obrębie Konarskie gm. Kórnik zapisana w KW 20 899

 2. Przeznaczenie nieruchomości:
  przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania

 3. Forma sprzedaży:
  tryb bezprzetargowy

 4. Cena nieruchomości wynosi 7 052,00 zł

 5. Termin zapłaty ceny:
  najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej

 6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 4 lipca 2007 r.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni tj. od dnia 18 maja 2007 r. do dnia 9 czerwca 2007 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego

Załącznik nr 1   
do zarządzenia Nr 12 /2006   
Burmistrza Gminy Kórnik   
z dnia 17 lutego 2006 roku   
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego
 
1/ Oznaczenie nieruchomości:
nieruchomości niezabudowane położone w Kórniku, objęte KW 26 103 stanowiące w ewidencji gruntów niżej wymienione działki:
 • nr 495/73 o pow. 0,0037 ha
 • nr 495/74 o pow. 0,0037 ha
 • nr 495/75 o pow. 0,0037 ha
 • nr 495/77 i 493/104 o łącznej pow. 0,0037 ha
 • nr 495/78 i 493/103 o łącznej pow. 0,0037 ha
 
2/ Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomości przeznaczone są pod budowę garaży w zabudowie szeregowej
 
3/ Cena nieruchomości:
 • działka nr 495/73 - cena 3 900,00 zł
 • działka nr 495/74 - cena 3 900.00
 • działka nr 495/75 - cena 3 900,00 zł
 • działka nr 495/77 i 493/104 - cena 3 900,00 zł
 • działka nr 495/78 i 493/103 - cena 3 900,00 zł
 
Wymienione ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi do przetargu. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT
 
4/ Termin zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości:
cena nieruchomości płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej
 
5/ Forma sprzedaży:
sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
6/ Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 4 lipca 2007 r.
 
7/ Nieruchomości nie są obciążone oraz nie są przedmiotem żadnego zobowiązania.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni, tj. od dnia 18 maja 2007 r. do dnia 9 czerwca 2007 r. oraz podlega podaniu w prasie lokalnej. Po dniu 4 lipca 2007 r. zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości.
 

Informacja o wynajęciu lokalu użytkowego w Kórniku

 
WYKAZ
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości,
że zamierza wynająć lokal użytkowy położony w Kórniku
 
Lokal o powierzchni 46,63 m2, składający się z trzech pomieszczeń o powierzchni: 4,34 m2, 6,34 m2 i 35,95 m2, położony w Kórniku przy ul. Wodnej, znajdujący się na działce opisanej numerem geodezyjnym 680.
 
1. Nieruchomość będzie wynajęta w drodze przetargu.
2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
3. Szczegółowe informacje o lokalu zamieszczonym w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Referat Gospodarki Mieszkaniowej - 62-035 Kórnik, Pl. Niepodległości 1, tel. (061) 81-70-411 wew. 672.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni tj. od dnia 4 maja 2007 r. do dnia 25 maja 2007 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia


W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonej do zbycia
 
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać:
 
Lokal mieszkalny nr 8 o łącznej pow. 40,49 m2 i pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,25 m2 , znajdujące się w budynku położonym w Kórniku przy ul. Szkolna 7 na działce oznaczonej numerem 351 o pow. 603 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 25 089 wraz z udziałem 10/100 w gruncie i częściach wspólnych budynku.
 
Cena lokalu  wraz z udziałem po odliczeniu bonifikaty wynosi 12 585,52 zł (z VAT 22%)
(słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć 52/100)
 
PIERWSZEŃSTWO NABYCIA NIERUCHOMOSCI PRZYSŁUGUJE NAJEMCOM LOKALU.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres 21 dni.