logo
logo bip

Miasto i Gmina Kórnik wprowadza "Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców" w związku z epidemią koronawirusa (SARS CoV-02).

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik pragnąc pomóc Przedsiębiorcom, daje możliwość skorzystania z "Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców", którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wprowadza pakiet pomocowy dla Przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.), m.in.:
- polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów;
- związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;
- twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
- związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, miejsc spotkań; 
- związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
- bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub prowadzący handel detaliczny:
- wyrobami tekstylnymi;
- wyrobami odzieżowymi;
- obuwiem i wyrobami skórzanymi;
- meblami i sprzętem oświetleniowym;
- sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
- artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:
- odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: od 3 do 6 miesięcy;
- rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
- umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę;
z tytułu podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty: 
-Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
-Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
- Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).
- Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
-Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 roku. poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami. Przedsiębiorca może złożyć:
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.
- lub drogą mailową: podatki@kornik.pl.
- jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Ważne! Ze względu na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczenia sposobu przemieszczania się nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.