logo
logo bip

Program Pomocowy dla Przedsiębiorców

Miasto i Gmina Kórnik wprowadza "Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców" w związku z epidemią koronawirusa (SARS CoV-02).

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik pragnąc pomóc Przedsiębiorcom, daje możliwość skorzystania z "Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców", którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wprowadza pakiet pomocowy dla Przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.), m.in.:
- polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów;
- związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;
- twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
- związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, miejsc spotkań; 
- związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
- bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub prowadzący handel detaliczny:
- wyrobami tekstylnymi;
- wyrobami odzieżowymi;
- obuwiem i wyrobami skórzanymi;
- meblami i sprzętem oświetleniowym;
- sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
- artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:
- odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: od 3 do 6 miesięcy;
- rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
- umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę;
z tytułu podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty: 
-Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
-Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
- Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).
- Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
-Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 roku. poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami. Przedsiębiorca może złożyć:
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.
- lub drogą mailową: podatki@kornik.pl.
- jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Ważne! Ze względu na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczenia sposobu przemieszczania się nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Komunikat Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Komunikat Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Nawiązując do apelu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2020 r. zwracam się z prośbą o pomoc i wrażliwość dla osób wymagających szczególnej troski: starszych, samotnych czy niepełnosprawnych.

Proszę wszystkich mieszkańców naszej gminy o empatię. Pamiętajmy o osobach wymagających naszego wsparcia, pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy sąsiadom.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach  wolontariatu  proszę o kontakt pod numerem telefonu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku 618170-054 oraz 697717676.

                                                                       Z poważaniem

                                                                       Agnieszka Mieloch

                                                                       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Informacja na temat załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik z dnia 12.03.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik,

mając na uwadze rozprzestrzeniający się w Naszym kraju koronawirus, dbając o Wasze zdrowie i zdrowie Naszych pracowników zwracam się z prośbą w miarę możliwości - odroczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik i innych miejskich jednostkach organizacyjnych.

Informuję także, że wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon, a także e-mailem (bom@kornik.pl lub kornik@kornik.pl) lub przez ePUAP.

Zapewniam, że Urząd Miasta i Gminy Kórnik pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

Jeżeli jednak już musimy udać się do urzędu zalecamy umówienie wizyty telefonicznie dzięki temu skróci się czas oczekiwania.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Urząd w miarę możliwości, w tym trudnym okresie, będzie starał się zapewnić Państwu jak najlepsze warunki załatwienia ważnych dla Was spraw.

Dla przypomnienia podajemy numery telefonów Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Kórnik:

-     Kancelaria Organizacyjna, tel. 61 8 170 411,

-     Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej,  tel. 61 8-972-603,

-     Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 8-972-618,

-     Wydział Inwestycji, tel. 61 8-972-602,

-     Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 61 8-170-411w. 616,

-     Gospodarka odpadami, tel. 61 8-170-411 w. 590,

-     Wydział Koordynacji Współpracy Międzywydziałowej, tel. 61 8 972 612,

-     Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, tel. 61 830 10 14,

-     Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 61 8 170 411 w. 592,

-     Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61 8972 614,

-     Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu,  tel. 61 8-170-411 w. 681,

-     Wydział Spraw Obywatelskich, tel. 61 8-170-411 wew. 609 (USC) w. 608, w. 660,

-     Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej, 61 89 72 617, 

Proszę o zachowanie spokoju i śledzenie informacji zamieszczanych na www.kornik.pl oraz na oficjalnym profilu facebookowym Miasta i Gminy Kórnik.

Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

 

Komunikat w sprawie zamknięcia kasy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA KASY URZĘDU

od piątku 13 marca 2020 r.

 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że od 13 marca 2020 r. do odwołania Kasa Urzędu nie będzie czynna.

Zachęcamy Państwa do dokonywania płatności za pomocą bankowości elektronicznej.

Płatności za podatki, w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można nieodpłatnie dokonać w Banku Spółdzielczym w Kórniku, który posiada także swoje oddziały w Borówcu i Zaniemyślu.

Przelewy za podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane są na konta indywidualne wskazane w decyzjach i informacjach przekazanych Państwu.

Dla pozostałych opłat nr rachunku bakowego to:

26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Opłaty skarbowe niezbędne do załatwienia spraw można wnosić w każdym dowolnym banku a także za pomocą bankowości elektronicznej na wyżej wskazany rachunek bankowy.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski