logo
logo bip

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1 (zwanego dalej RODO) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej: abi@umig.kornik.pl, lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz:
  • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacji.
 • Dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator  zawarł umowę  na świadczenie usług. Dane podmiotów dostępne są na BIP pod adresem: www.kornik.pl/odpady
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem   Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania danych może ulec przedłużeniu ze względu na inne przepisy prawa.
 • Przysługuje Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
 • W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO, każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiąza­na do ich podania. Inne dane osobowe podane nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są dobrowolne. Niepodanie ich może jednak skutkować ograniczeniem form komunikacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatków i opłat lokalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka - Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustaw:

a) z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
b) z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
c) z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
d) z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa.

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. sąd, prokuratura. KRUS, Urząd Skarbowy, ZUS.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb naliczenia zobowiązania podatkowego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.

10)  Podanie danych osobowych może być obligatoryjne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi na wniosek.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - procedura planistyczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka ? Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

Klauzula Informacyjna - sprawy załatwiane milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka ? Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4) Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.

10) Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność załatwienia sprawy milcząco.

Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji: 
a) zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
b) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
c) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO dla uczestników sesji i posiedzeń komisji Rady Miasta i Gminy Kórnik

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Obrady Rady Miasta i Gminy Kórnik są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz oraz dźwięk.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
3. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji: 
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b. jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym;
c. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Miasta i Gminy Kórnik, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby korzystające z usługi transmisji i retransmisji przebiegu obrad.
6. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki - kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.
7. Transmisja oraz zapisy filmowe sesji Rady MiG Kórnik zawierające Pani/Pana dane osobowe są upubliczniane przez Administratora na stronie www.kornik.pl oraz serwisie internetowym www.youtube.com.
8. Zapisy dźwiękowe komisji Rady zawierające Pani/Pana dane osobowe są jawne i mogą być udostępniane na wniosek.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe, w związku z upublicznianiem nagrań za pośrednictwem serwisu www.youtube.com, mogą być przekazywane do państw trzecich.
11. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KÓRNIK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego  jest Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 162-035 Kórnik, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

2. Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu:

a) ochrony mienia,

b) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom,

c) zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Miasta i Gminy Kórnik,

d) zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa urządzeń służących do przetwarzania informacji.

3. Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. e RODO, w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040).

4. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych ? Inspektor Ochrony Danych: abi@umig.kornik.pl.

6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będzie zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Macie Państwo prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia danych osobowych.

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 ? 193 Warszawa.