logo
logo bip

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO dla uczestników obrad sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Obrady Rady Miasta i Gminy Kórnik są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz oraz dźwięk.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
3. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji: 
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b. jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym;
c. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Miasta i Gminy Kórnik, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby korzystające z usługi transmisji i retransmisji przebiegu obrad.
6. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki - kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.
7. Transmisja oraz zapisy filmowe sesji Rady MiG Kórnik zawierające Pani/Pana dane osobowe są upubliczniane przez Administratora na stronie www.kornik.pl oraz serwisie internetowym www.youtube.com.
8. Zapisy dźwiękowe komisji Rady zawierające Pani/Pana dane osobowe są jawne i mogą być udostępniane na wniosek.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe, w związku z upublicznianiem nagrań za pośrednictwem serwisu www.youtube.com, mogą być przekazywane do państw trzecich.
11. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji: 
a) zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
b) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
c) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

Osoba odpowiedzialna za: