logo
logo bip
Regulamin pracy

Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kórniku

 
Zarządzenie Nr 2/2004
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 17 grudnia 2004 roku
 
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kórniku
 
Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zmianami) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kórniku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie nr 3/96 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 6.11.1996 r. z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kórniku.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Gminy Kórnik   
/Jerzy Lechnerowski/    
 
**********
 
 
REGULAMIN PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU
 
 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
§ 1.
 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko oraz wymiar czasu pracy.
 3. Uprawnienia związane z dokonywaniem przeniesień, nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami, stosowaniem kar i wyróżnień, likwidacją i tworzeniem stanowisk pracy, należą do wyłącznej kompetencji pracodawcy.
§ 2.
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. przepisach prawa pracy - oznacza to ustawę Kodeks pracy oraz przepisy wydane na jego podstawie,
 2. pracodawcy - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Kórnik,
 3. kierowniku komórki organizacyjnej - oznacza to:
  a) Kierownika referatu w Urzędzie Miejskim,
  b) Komendanta Straży Miejskiej w Kórniku,
 4. pracowniku - oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie wyboru, mianowania, powołania oraz umowy o pracę.
§ 3.
 
Każdy nowy pracownik, przed dopuszczeniem do pracy, musi zapoznać się z regulaminem pracy, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu z datą i podpisem pracownika, zostaje dołączone do akt osobowych.
 
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY
 
§ 4.
 
Pracodawca ma w szczególności następujące prawa:
 1. do korzystania z wyników pracy wykonywanej przez pracowników zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę,
 2. do wydawania pracownikom, w ramach uprawnień kierowniczych, wiążących poleceń służbowych i zarządzeń dotyczących pracy, które nie powinny być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
 3. do ustalania zakresu obowiązków, zadań i czynności pracowników oraz ich egzekwowania.
§ 5.
 
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
 1. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy oraz pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 2. zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodnie z treścią stosunku pracy i zakresem czynności,
 3. zapoznać pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz z jego podstawowymi uprawnieniami,
 4. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 5. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie za pracę,
 6. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 7. zaspakajać w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,
 8. przeciwdziałać mobbingowi,
 9. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu,
 10. udostępniać pracownikom, w trybie wskazanym w § 30 Regulaminu:
  a) tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
  b) informacje o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony- o wolnych miejscach pracy.
OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
 
§ 6.
 1. Kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest zaznajomić pracowników podejmujących pracę w danej komórce z zakresem ich obowiązków, przepisami BHP. i p.poż., podstawowymi uprawnieniami i odpowiedzialnością oraz ze sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych w szczególności:
  a) koordynują pracę podległych im pracowników w sposób zapewniający pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy,
  b) sprawują bezpośredni nadzór nad porządkiem i dyscypliną pracy w kierowanej komórce organizacyjnej,
  c) dbają o bezpieczeństwo i higieniczny stan pomieszczeń i urządzeń oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej.
§ 7.
 1. Przed rozpoczęciem pracy kierownik komórki organizacyjnej ma obowiązek przydzielić pracownikowi miejsce pracy i urządzenia (narzędzia) niezbędne do wykonywania powierzonej pracy.
 2. W razie nieobecności kierownika zastępuje go zastępca, a w przypadku braku zastępcy pracami kieruje upoważniony przez kierownika pracownik.
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
 
§ 8.
 
Pracownik ma w szczególności następujące prawa:
 1. do zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 2. do godziwego wynagrodzenia za pracę,
 3. do wypoczynku przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy w zakładzie oraz korzystania z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,
 4. do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
§ 9.
 
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracownik ma obowiązek rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia, a także przekazać całą posiadaną dokumentację dotyczącą prowadzonych przez niego spraw.
 
§ 10.
 1. Pracownik ma obowiązek w pełni wykorzystywać czas pracy na wykonywanie zadań wynikających ze stosunku pracy.
 2. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności wynika z karty stanowiska pracy, którą pracownik podpisuje w obecności bezpośredniego przełożonego.
 3. Do podstawowych obowiązków pracownika w szczególności należy:
  a) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  b) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
  c) stosowanie się do poleceń przełożonych w czasie pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub treścią stosunku pracy,
  d) przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
  e) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
  f) podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności pracy,
  g) dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowywanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  h) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  i) utrzymywanie z innymi pracownikami poprawnych stosunków interpersonalnych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego,
  j) dbanie o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,
  k) należyte zabezpieczenie miejsca pracy po zakończeniu pracy.
 4. Pracownik zobowiązany jest informować pracodawcę o wszelkich zmianach dotyczących:
  a) miejsca zamieszkania lub stałego pobytu,
  b) danych niezbędnych do nabycia lub utraty prawa do zasiłku rodzinnego, a także innych praw pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów.
CZAS PRACY
 
§ 11.
 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
 2. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 3. Za porę nocną przyjmuje się czas między godz. 22.00 wieczorem a godz. 6.00 rano, a za pracę w niedziele i święta - pracę w godzinach od 7.00 rano w dzień świąteczny lub niedzielę do 7.00 rano dnia następnego.
 4. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, określonym w § 12.
§ 12.
 
Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:

1. Administracja, Biuro Rady

 • w poniedziałek praca rozpoczyna się o godz. 8:00, kończy się o godz. 16:00 
 • od wtorku do piątku praca rozpoczyna się o godz. 7:30, kończy się o godz. 15:30

2. Sprzątaczki w siedzibie Urzędu Miejskiego

I zmiana
 • od poniedziałku do piątku praca rozpoczyna się o godz. 8:00, kończy o godz. 16:00.
II zmiana
 • od poniedziałku do piątku praca rozpoczyna się o godz. 14:00, kończy o godz. 22:00.

3. Sprzątaczki w siedzibie Biura Rady

 • od poniedziałku do piątku praca rozpoczyna się o godz. 14:00, kończy o godz. 22:00.

4. Straż Miejska

  a) komendant

  • od poniedziałku do piątku praca rozpoczyna się o godz. 7:00, kończy o godz. 15:00.

  b) strażnicy

  I zmiana
  • od poniedziałku do piątku praca rozpoczyna się o godz. 7:00, kończy o godz. 15:00.
  II zmiana
  • od poniedziałku do piątku praca rozpoczyna się o godz. 14:00, kończy o godz. 22:00.
  § 13
  1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z § 11 ust. 3 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie:
   a) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,
   b) szczególnych potrzeb pracodawcy
  2. Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą pracodawcy.
  PORZĄDEK PRACY
   
  § 14.
  1. Pracownicy wykonujący swoją pracę w Urzędzie Miejskim fakt przybycia oraz opuszczenia zakładu pracy potwierdzają na liście obecności poprzez złożenie swojego podpisu a z chwilą wprowadzenia elektronicznego systemu rozliczania czasu pracy, poprzez odbicie karty magnetycznej na czytniku magnetycznym połączonym z systemem komputerowym.
  2. Pracownicy wykonujący swoją pracę w Biurze Rady i Straży Miejskiej fakt przybycia potwierdzają na liście obecności poprzez złożenie swojego podpisu.
  3. Po zakończeniu pracy, pracownik ma obowiązek uporządkować i zabezpieczyć miejsce pracy przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą.
  4. Ostatni z wychodzących pracowników zobowiązany jest zamknąć okna, wyłączyć urządzenia elektryczne, zamknąć pomieszczenia i oddać klucz w Referacie Organizacyjnym lub innym wskazanym przez pracodawcę miejscu.
  § 15.
  1. Nieobecność pracownika w pracy musi być usprawiedliwiona poprzez przedstawienie pracodawcy odpowiednich zaświadczeń.
  2. Pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
  3. Pracownik ma obowiązek przedstawienia dokumentów usprawiedliwiających jego spóźnienie lub nieobecność w pracy niezwłocznie, osobiście lub przez inną osobę, do referatu organizacyjnego.
  § 16.
  1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu w stanie po użyciu alkoholu oraz innych środków odurzających jak również ich wnoszenie na teren zakładu jest zabronione.
  2. Pracownik ma obowiązek stosować się do zarządzeń zakazujących lub ograniczających palenie tytoniu. Na terenie zakładu pracy - w tym szatniach, jadalniach i toaletach - za wyjątkiem miejsc wydzielonych do palenia, odpowiednio oznakowanych i wyposażonych, obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
  § 17.
  1. Pracownik może opuścić stanowisko pracy w godzinach pracy tylko za zgodą bezpośredniego przełożonego i jest obowiązany dokonać wpisu w "Ewidencji wyjść" w godzinach służbowych.
  2. Czas pracy poświęcony na załatwianie spraw osobistych podlega odpracowaniu do czasu pracy w ciągu miesiąca.
  3. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości, niż określona treścią stosunku pracy , jest rozliczany na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.
   WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
   
  § 18.
  1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji, a także jakości i ilości świadczonej pracy.
  2. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów
  3. Wynagrodzenie zasadnicze, łącznie z dodatkami, wypłacane jest co miesiąc z dołu w dniu 28 każdego miesiąca.
  4. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
  5. Pracodawca na wniosek pracownika ma obowiązek udostępnić mu dokumentacje płacową do wglądu.
  § 19.
  1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy we wskazanym przez pracownika banku, chyba że pracownik w sposób wyraźny w terminie pierwszej wypłaty zastrzegł wypłatę do rąk własnych.
  2. Dopuszcza się wypłatę wynagrodzenia w kasie zakładu pracy dla osób zatrudnionych w systemie robót publicznych i prac interwencyjnych.
  § 20.
  1. Z wynagrodzenia potrąceniu podlegają:
   a) sumy egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
   b) sumy egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne,
   c) zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi,
   d) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy,
   e) inne należności, na potrącanie których pracownik wyraził zgodę.
  2. Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest kwota wynagrodzenia wskazana w przepisach kodeksu pracy. Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu tylko należności wskazane w kodeksie pracy i w wysokości tam określonej.
  URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY
   
  § 21.
  1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Wymiar i zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych określa Kodeks pracy.
  2. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z tym że udzielenie pracownikowi urlopu w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
  3. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
  4. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach. Przynajmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  § 22.
  1. Termin urlopu ustala pracodawca po porozumieniu z pracownikiem, mając na względzie pozostałe wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, w terminie nie późniejszym niż do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego. W wypadku braku porozumienia w tej sprawie po upływie wyżej wymienionego terminu termin urlopu ustala pracodawca.
  2. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.
  3. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu do pracodawcy lub pracownika odpowiedzialnego za sprawy kadrowe.
  § 23.
  1. Na wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
  2. Udzielenie urlopu bezpłatnego nie może spowodować zakłócenia normalnego toku pracy.
  3. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonania pracy w innym zakładzie.
  4. Udzielenie urlopu bezpłatnego zgodnie z ust. 3 może nastąpić tylko przez okres ustalony w porozumieniu między pracodawcami.
  5. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 3 i 4, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.
  § 24.
   
  Pracownikom przysługują zwolnienia od pracy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).
   
  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
   
  § 25.
  1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
  2. Pracodawca jest zobowiązany:
   a) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami przeciwpożarowymi,
   b) prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie przepisów i zasad, o których mowa w ust. 1,
   c) organizować pracę uwzględniając zasady bhp i przepisy przeciwpożarowe,
   d) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
   e) oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
   f) informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
   g) konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  3. Pracownik zobowiązany jest:
   a) znać przepisy bhp, brać udział w szkoleniach, poddawać się wymaganym egzaminom,
   b) poddawać się badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym,
   c) wykonywać pracę zgodnie z zasadami BHP, dbać o należyty stan maszyn i urządzeń,
   d) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby.
  § 26.
  1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega wstępnemu szkoleniu w zakresie zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych.
  2. Fakt przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
  OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH
   
  § 27.
  1. Nie wolno zatrudniać kobiet i młodocianych przy pracach im wzbronionych, określonych odrębnymi przepisami.
  2. Wykaz prac wzbronionych młodocianym zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Wykaz prac wzbronionych kobietom zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.
  4. W przypadkach nieuregulowanych w załącznikach obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 204 Kodeksu pracy.
  § 28.
  1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej.
  2. Kobiety w ciąży, nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
  3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat czterech nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
  § 29.
  1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy.
  2. Pracownica karmiąca piersią więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch czterdziestopięciominutowych przerw, wliczonych do czasu pracy.
  3. Na wniosek pracownicy przerwy określone w ust. 1 i 2 mogą być udzielane łącznie.
  4. Przerwy na karmienie nie przysługują pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż cztery godziny dziennie.
  5. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza sześciu godzin dziennie, przysługuje jedna przerwa na karmienie.
  § 30.
  1. Zatrudnienie młodocianych przez pracodawcę odbywa się zgodnie z przepisami Działu Dziewiątego Kodeksu Pracy (art. 190-206) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie.
  2. W zakładzie pracy zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła szesnastu lat.
  3. Wolno zatrudniać tylko młodocianych, którzy:
   a) ukończyli co najmniej gimnazjum;
   b) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że podejmowana praca nie zagraża ich zdrowiu.
  4. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniany jedynie w celu przygotowania zawodowego.
  5. Młodociani mogą być zatrudniani tylko na warunkach i zasadach przygotowania zawodowego oraz zasadach wynagradzania określonych w odpowiednich przepisach.
  DYSCYPLINA PRACY
   
  § 31.
  1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
   a) karę upomnienia,
   b) karę nagany.
  2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w pracy - stosuje się również karę pieniężną.
  3. Kara pieniężna zarówno za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu ustawowych potrąceń z art. 87 § 1 pkt. 1-3 Kodeksu pracy.
  4. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
  5. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
  6. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
  7. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
  8. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
  § 32.
  1. Kary stosuje pracodawca i zawiadamia o tym pracownika na piśmie.
  2. Odpis pisma o ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika.
  3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. Pracodawca może, z własnej inicjatywy uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
  4. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.
  5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   
  § 33.
  1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
  2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników poprzez przekazanie egzemplarza regulaminu kierownikom referatów i pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska tj. od dnia 01 stycznia 2005 roku. Z tym dniem przestaje obowiązywać dotychczas obowiązujący regulamin z dnia 30.12.1997 r. Z treścią nowego regulaminu pracownicy dodatkowo mogą się zapoznać w Referacie Organizacyjnym.
  3. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, jaki był stosowany przy wprowadzaniu regulaminu.
  § 34.
  1. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują pracodawca oraz sekretarz.
  2. Kontrolę przestrzegania regulaminu pracy sprawuje osoba prowadząca sprawy kadrowe.
  § 35.
   
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi do Kodeksu Pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych.