logo
logo bip
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 
    Urząd Miejski w Kórniku prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 • baz adresowych
 • czasu pracy pracowników
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • delegacji służbowych
 • dzierżaw
 • godzin nadliczbowych
 • indywidualnych kart ewidencyjnych wyposażenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej
 • interpelacji i wniosków radnych
 • kontroli
 • korespondencji i przesyłek
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian
 • nałożonych mandatów karnych
 • ogłoszeń na tablicach w Urzędzie Miejskim
 • oświadczeń majątkowych
 • pieczęci urzędowych
 • poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
 • podatników podatku od nieruchomości - osób fizycznych
 • podatników podatku od nieruchomości - osób prawnych
 • podatników podatku rolnego - osób fizycznych
 • podatników podatku rolnego - osób prawnych
 • podatników podatku od posiadania środków transportowych - osób fizycznych
 • podatników podatku od posiadania środków transportowych - osób prawnych
 • podatników podatku od posiadania psów
 • podmiotów gospodarczych (rejestr przedsiębiorców)
 • prawa lokalnego
 • protokołów sesji Rady Miejskiej i posiedzeń jej organów
 • skarg i wniosków
 • szkoleń i kursów
 • szkół i placówek niepublicznych
 • uchwał Rady Miejskiej
 • umów i zleceń
 • urlopów
 • wniosków komisji Rady Miejskiej
 • wydanych licencji na świadczenie usług przewozowych
 • wyjść prywatnych
 • wyjść służbowych
 • zamówień publicznych
 • zarządzeń Burmistrza
 • zasobu archiwalnego

    Dane zawarte w ewidencjach, rejestrach i archiwum udostępniane są w dniach i godzinach pracy w Urzędzie Miejskim, z zastrzeżeniem ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.