logo
logo bip
Programy realizacji zadań publicznych

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KÓRNIK NA ROK 2013

pobierz program - tutaj

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik

pobierz program - tutaj

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KÓRNIK NA LATA 2012"2017

pobierz program - tutaj

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK

pobierz program - tutaj

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KÓRNIK NA LATA 2010 - 2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014 - 2019

pobierz program

część 1-  tutaj

część 2 -  tutaj

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 oraz wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla 17 gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego

pobierz program - tutaj

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015

pobierz program -  tutaj

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015

pobierz program -   tutaj

Projekt "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kórnik"

 
 
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KÓRNIK - PROJEKT
 
 
 

Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik"

 
 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KÓRNIK - PROJEKT
 
 
 

Program ochrony środowiska gminy Kórnik

 
Uchwała Nr XXIX/352/2001
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 07 lutego 2001r.
 
w sprawie: przyjęcia programu ochrony środowiska gminy Kórnik
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym /jedn. Tekst Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./ w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /jedn. Tekst Dz. U. z 1994r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm./ Rada miejska w Kórniku uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje się program ochrony środowiska gminy Kórnik, będący załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Zatwierdza się program działań na rzecz ochrony środowiska gminy Kórnik na lata 2001-2004, będący załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Zobowiązuje się Zarząd Miejski do przedstawiania sprawozdań z realizacji Programu za rok ubiegły w I kwartale roku następnego.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie miejskim w Kórniku.
 
 
Ze względu na zbyt dużą objętość na stronie nie umieszczono Załącznika nr 1 - z Programem Ochrony Środowiska Gminy Kórnik można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. 5, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 2 - Program działań na rzecz ochrony środowiska (2001-2004)
 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004r.

 
Uchwała nr XVIII/262/2003
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 grudnia 2003r.
 
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004.
 
    Na podstawie art. 41 ust.1, 2 i 5 w związku z art. 41 ust. 1 z dnia 26 października 1982r. - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz.1231 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 201 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. - o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjmuje się na rok 2004 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik, Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kórniku oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003r.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.
 
 
UZASADNIENIE
Do uchwały nr XVIII/262/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku
 
    Ustawa nakłada na Gminę zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym. Ustawa wskazuje również Gminie źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
    Środki finansowe wnoszone co roku do kasy gminy przez wszystkie handlujące napojami alkoholowymi podmioty gospodarcze, mogą być wykorzystane w y ł ą c z n i e na realizację wspomnianego programu.
    Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy, powinno w istotny sposób przyczynić się do wdrażania działań profilaktycznych i leczniczych, a co za tym idzie, do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
 
Załączniki:
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 do realizacji w Gminie Kórnik
Plan dochodów i wydatków stanowiący załącznik do harmonogramu zadań do realizacji w 2004r.