logo
logo bip
Informacje o środowisku

Informacje o środowisku

Coroczna analiza stanu gospodarki
 Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ust. 10 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Gmina Kórnik zobowiązana jest do dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy KÓRNIK za rok 2014 pobierz 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r. Miasto i Gmina Kórnik - pobierz

System informacji o środowisku - www.kornik.sios.pl