logo
logo bip

KARTA USŁUG WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH

DOWODY OSOBISTE

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

I DOWÓD OSOBISTY ? wniosek o wydanie dowodu ? obowiązuje od 1 marca 2015r.

 

Kategoria sprawy: Dowód osobisty

Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich.

1. Wymagane wnioski i dokumenty:

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy OSOBIŚCIE, wypisany własnoręcznie drukowanymi literami lub w postaci elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.epuap.gov.pl.

UWAGA: Osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W WERSJI PAPIEROWEJ:

- 1 FOTOGRAFIĘ - wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonaną na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorową, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:

 - w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,

- w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

- dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,

- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu).

WZÓR FOTOGRAFII : https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W WERSJI EELEKTRONICZNEJ PRZEZ EPUAP:

- Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl - osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Adres skrytki ePUAP Gminy Kórnik:/sw4qo9y19h/skrytka - osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

- 1 FOTOGRAFIA kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczająca 2,5 MB, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej - JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.

Dokument o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

Załącznik ? wniosek o wydanie dowodu osobistego ? pobierz (należy wydrukować dwustronnie na jednej kartce)

 

2. Miejsce i godziny złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU

ul. Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

parter ? pokój nr 10

tel. 61 8-170-411 w. 660

 

Godziny składania wniosków na dowód osobisty:

poniedziałki 8.30-15:30
od wtorku do piątku 8:00-15:00

3. Termin załatwienia sprawy:
30 dni

4. Sposób załatwienia sprawy:
W Urzędzie Miejskim w Kórniku wniosek składa:

- osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

- rodzic/opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,

- kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

UWAGA! Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

- niezwłocznie w przypadku:

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

UWAGA! Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

II ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO:

- dowód osobisty odbiera się w urzędzie, w którym został złożony wniosek,

- dowód odbiera: wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),

- rodzic/opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej, osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu albo nie ukończyła 5 roku życia.

UWAGA! Dowód dla małoletniego odbiera tylko ten rodzic, który wcześniej składał wniosek.

- pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).

III ZGŁOSZENIE UTRATY / USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO:

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

 - posiadacz dowodu osobistego,

- rodzic/opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 

Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

 - w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie

- osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie,

- w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,

Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza. Zaświadczenie  o utracie lub uszkodzeniu ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

 

Załącznik ? formularz zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego ? pobierz

 

IV OBOWIĄZEK/PRAWO POSIADANIA DOWODU OSOBISTEGO:

- każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód osobisty,

- osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty,

- obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego,

- w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

V PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA DOWODÓW OSOBISTYCH:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.).

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015  poz. 212)

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz.U. 2014 poz. 1709 z późn.zm.).

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm. ),

- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ),

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014r. Nr 1114 )

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r. Nr 1182 - tekst jednolity ).

                                                                                        Wydział Spraw Obywatelskich

Dowody Osobiste