logo
logo bip

Podstawa prawna: art. 24-30 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz.504 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej"  - PDFDOC.
 2. Załączniki do wniosku (obowiązkowe):
  1. Opinie, z zastrzeżeniem pkt VI:
   a) Komendanta Policji w Kórniku,
   b) Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kórniku,
   c) Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
   d) Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
  2. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
   a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
   b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
  3. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
  4. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
  5. Informację o:
   a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
   b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  6. Osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
  7. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
  8. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy.
  9. Informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej oraz informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
  10. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Inspektora Sanitarnego.
  11. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
  12. Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (o ile organizator imprezy masowej przewiduje sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu) ? dopuszcza się formę graficzną.
  13. Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest radca prawny, adwokat lub rzecznik patentowy - poświadczony przez nich odpis pełnomocnictwa) ? w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
  14. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydaną decyzję oraz 17 zł za dołączone pełnomocnictwo.

   Załączniki (fakultatywne) ? dołączane do wniosku na żądanie organu rozpatrującego wniosek:
  15. Kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  z późn. zm.).
  16. Dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej.
  17. Pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za wydaną decyzję - 82,00 zł,
 • za pełnomocnictwo - 17,00 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kórnik - Bank Spółdzielczy w Kórniku  26 9076 0008 2001 0000 0215 0002 za pośrednictwem Banków bądź Poczty

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania nastąpi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Promocji, kultury i Sportu

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (w przypadku złożenia odwołania osobiście powinno ono być złożone w Biurze Obsługi Mieszkańców ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

VI. UWAGI:
Organizator imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Gminy Kórnik z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Opinie: Komendanta Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.