logo
logo bip

Podstawa prawna: na podstawie art. 34 - 37 ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U .z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
"Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej".

Tu pobierz wniosek w dogodnej wersji:   
 PDF   lub   DOC

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
  2. Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Promocji, Kultury i Sportu.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

  1. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców.