logo
logo bip

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan   zaległości". 
Pobierz: - PDF   |  - .DOC  

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3. KRS w przypadku osób prawnych.

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

21 zł - od każdego egzemplarza zaświadczenia,

17 zł - upoważnienie do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej 
na rachunek bankowy Urzędu Miasta  i Gminy Kórnik

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy Kórnik - Krystian Kazyaka Tel. 618170411 wew.692  

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy  Kórnik w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku lub przesłać na adres Urzędu.