logo
logo bip

Podstawa prawna:

Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.).
Zgodnie z art. 306a § 1  Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zaświadczenia, który musi zawierać dane: imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, numer telefonu.

- uzasadnienie ubiegania się o zaświadczenie : podstawa prawna lub interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia;
- cel uzyskania zaświadczenia;
- informację o sposobie odbioru zaświadczenia;
- podpis osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.
  

Opłaty: 

Opłata skarbowa:
od wydanego zaświadczenia - 17 zł

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, złożenie pełnomocnictwa m.in. w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego, płatności bezpośrednich dla producentów rolnych oraz wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 ze zm.). 

Termin odpowiedzi: 

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.  

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

- Katarzyna Modrzejewska
- Sebastian Wlazły
  

Tryb odwoławczy: 

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Kórniku lub przesłać na adres Urzędu. 

Uwagi: 
 

Odbiór zaświadczeń:

- osobiście; osoba ubiegająca się o zaświadczenie lub osoba upoważniona przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia wraz z pełnomocnictwem,

- za pośrednictwem Poczty Polskiej 

Wniosek o wydanie zaświadczenia - PDF | -.doc