logo
logo bip

 

KOMUNIKAT 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 
 z dnia 19 października 2018 roku
 

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. -Pobierz dokument PDF


Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1821 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres, o którym mowa powyżej.

Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2019 wynosił będzie 191,98 x 0,220 = 42,2356 zł.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa powyżej, ulega obniżeniu o 50%.


Prosimy o niezaokrąglanie stawek podatku leśnego do dwóch miejsc po przecinku.


Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 lutego 2008 r. /Prawidłowe naliczanie stawek podatku rolnego i leśnego/, sygn. K-0542-14/BS/08.

Jednostkowe stawki podatku rolnego i leśnego mogą być określane w częściach niższych od 1 grosza, a więc w dowolnej liczbie cyfr po przecinku. Powyższy pogląd wyraził NSA w wyroku z dnia 14 września 1995 r. (sygn. akt SA/Lu 446/95), stwierdzając, iż żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie zakazuje ustalenia stawek podatku od nieruchomości w kwotach niższych od 1 grosza.

Innym zagadnieniem jest wymiar podatku, zasady zaokrąglania kwot podatków określa art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym kwoty podatku zaokrągla się do pełnych złotych.