logo
logo bip

 

Uchwała nr LII / 708 / 2018

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 7 listopada 2018 roku

 

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. Obniża się z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku (Monitor Polski z 2018 roku, poz. 1004), przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok.

 

§ 2. Stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 

                                                                     Adam Lewandowski 

 

 Plik do pobrania PDF

 

Uwaga informujemy

 

 

 Podatek rolny na rok podatkowy 2019 wynosił będzie:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 52,00 zł x 2,5 = 130,00 zł,
  2. od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 52,00 zł x 5 = 260,00 zł.