logo
logo bip

Uchwała nr L / 673 / 2018

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 26 września 2018 roku

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1445) Rada Miasta
i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie Miasta i Gminy Kórnik stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:

  1. od gruntów:

1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,93 zł od 1 m? powierzchni;

2)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych ? 4,71 zł od 1 ha powierzchni;

3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,49 zł od 1 m? powierzchni;

4)      niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1398),
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego ? 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.

  1. od budynków lub ich części:

1)      mieszkalnych ? 0,79 zł od 1 m? powierzchni użytkowej;

2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 23,47 zł od 1 m? powierzchni użytkowej;

3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym ? 10,98 zł od 1 m? powierzchni użytkowej;

4)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ?
4,50 zł od 1 m? powierzchni użytkowej;

5)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 7,62 zł od 1 m? powierzchni użytkowej.

  1. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ? 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
    o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/494/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia
27 września 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik    

                                                            Adam Lewandowski  

 

Plik do pobrania PDF