logo
logo bip

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 - pobierz PDF


 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt. 

Zatem podatek rolny na rok podatkowy 2018 wynosił będzie:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 52,49 zł x 2,5 = 131,225 zł,
  2. od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 52,49 zł x 5 = 262,45 zł.

Prosimy o niezaokrąglanie stawek podatku rolnego do dwóch miejsc po przecinku
(dotyczy tylko i wyłącznie gruntów gospodarstw rolnych).


Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 lutego 2008 r. /Prawidłowe naliczanie stawek podatku rolnego i leśnego/, sygn. K-0542-14/BS/08.

Jednostkowe stawki podatku rolnego i leśnego mogą być określane w częściach niższych od 1 grosza, a więc w dowolnej liczbie cyfr po przecinku. Powyższy pogląd wyraził NSA w wyroku z dnia 14 września 1995 r. (sygn. akt SA/Lu 446/95), stwierdzając, iż żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie zakazuje ustalenia stawek podatku od nieruchomości w kwotach niższych od 1 grosza.

Innym zagadnieniem jest wymiar podatku, zasady zaokrąglania kwot podatków określa art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym kwoty podatku zaokrągla się do pełnych złotych.