logo
logo bip

Uchwała nr XXXVIII / 494 / 2017

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 27 września 2017 roku

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 716 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się na terenie Miasta i Gminy Kórnik stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

  1. od gruntów:

1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni;

2)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni;

3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni;

4)      niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1023 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 mpowierzchni.

  1. od budynków lub ich części:

1)      mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,40 zł od 1 mpowierzchni użytkowej;

5)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

  1. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/304/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik           

 Adam Lewandowski  

 

Pobierz wersje PDF