logo
logo bip
KOMUNIKAT 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 
 z dnia 20 października 2017 roku
 

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. - pobierz PDF


Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1821) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres, o którym mowa powyżej.

Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2018 wynosił będzie 197,06 x 0,220 = 43,3532 zł.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa powyżej, ulega obniżeniu o 50%.


Prosimy o niezaokrąglanie stawek podatku leśnego do dwóch miejsc po przecinku.


Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 lutego 2008 r. /Prawidłowe naliczanie stawek podatku rolnego i leśnego/, sygn. K-0542-14/BS/08.

Jednostkowe stawki podatku rolnego i leśnego mogą być określane w częściach niższych od 1 grosza, a więc w dowolnej liczbie cyfr po przecinku. Powyższy pogląd wyraził NSA w wyroku z dnia 14 września 1995 r. (sygn. akt SA/Lu 446/95), stwierdzając, iż żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie zakazuje ustalenia stawek podatku od nieruchomości w kwotach niższych od 1 grosza.

Innym zagadnieniem jest wymiar podatku, zasady zaokrąglania kwot podatków określa art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym kwoty podatku zaokrągla się do pełnych złotych.