logo
logo bip

Uchwała nr XV / 158 / 2015

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 25 listopada 2015 roku

 

 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku

        rolnego

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Kórniku uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Obniża się z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 53,00 zł za 1 dt średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku (Monitor Polski z 2015 roku, poz. 1025), przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kórnik na 2016 rok.

 

§ 2. Stawka podatku rolnego na 2016 rok wynosi 132,50 zł za 1 ha przeliczeniowy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                  Przemysław Pacholski

 

  

Pobierz w formacje PDF