logo
logo bip

 

UCHWAŁA nr XIV / 144 / 2015

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 października 2015 roku

 

 

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się na terenie gminy Kórnik stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

  1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m² powierzchni;

  1. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

  1. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/570/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej                

 

Przemysław Pacholski  

 

 

 

 

Pobierz wersję PDF

 

UCHWAŁA nr XV / 156 / 2015

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 25 listopada 2015 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 roku, poz. 6352) dokonuje się następującej zmiany:

- w § 1 w pkt 1 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

„4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni;”.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

     

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej                

 

Przemysław Pacholski 

 

Pobierz wersję PDF