logo
logo bip

 

   Uchwała nr XV / 157 / 2015

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 25 listopada 2015 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXVII/294/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 roku, poz. 5188), zmienionej uchwałą nr XLIII/461/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 roku, poz. 849) oraz zmienionej uchwałą nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 roku, poz. 2183) dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Kórnik.”,

2) dotychczasowe zapisy §§ 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oznacza się odpowiednio jako §§ 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

     

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej                

 

          Przemysław Pacholski

 


Pobierz wersję PDF 

 

 

Opłata targowa - w roku 2016 obowiązuje uchwała z roku 2012 - zmieniona w roku 2015 (patrz powyżej)

Uchwała nr XXVII / 294 / 2012
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 października 2012 roku  

w sprawie: opłaty targowej  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku poz. 749 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:
§ 1 Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.  
§ 2 Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:1. na wyznaczonych targowiskach:
1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5    tony – 22,00 zł;
2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy od samochodu osobowego    o ładowności do 1,5 tony włącznie – 20,00 zł;
3) od sprzedaży ze straganu lub w innej formie, nie wyszczególnionej:a) do 1 m² powierzchni – 10,00 zł, b) powyżej 1 m², za każdy kolejny rozpoczęty 1 m² powierzchni – 10,00 zł,4) od sprzedaży z domku – pawilonu kiermaszowego 2,2x3,0x2,5m (z dopuszczeniem zajęcia powierzchni do 1 mb przed domkiem) – 28,00 zł.               
2. w innych miejscach niż wyznaczone targowiska:
1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5    tony  – 81,00 zł;
2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy oraz samochodu osobowego  o ładowności do 1,5 tony włącznie – 66,00 zł;
3) od sprzedaży ze straganu lub w innej formie, nie wyszczególnionej:a) do 1 m² powierzchni – 28,00 zł,b) powyżej 1 m², za każdy kolejny rozpoczęty 1 m² powierzchni – 28,00 zł,
4) od sprzedaży z domku – pawilonu kiermaszowego 2,2x3,0x2,5m (z dopuszczeniem zajęcia powierzchni do 1 mb przed domkiem) – 7,00 zł.
§ 3 Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
1. Powierza się obowiązki inkasenta opłaty targowej spółce: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK Spółka z o.o., z siedzibą w Kórniku przy ul. Poznańskiej 71c, KRS nr 0000006806 Sąd Rejonowy w Poznaniu, REGON 630283964, NIP 785-10-04-711.
2. Inkasent – Spółka, jest obowiązana wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie opłaty targowej oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. Inkasent – Spółka, ma obowiązek zgłosić Burmistrzowi Gminy Kórnik imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inna osobę.
3. Określa się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) od zainkasowanej opłaty.
4. Zobowiązuje się inkasenta do rozliczania opłat, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.  § 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.
§ 5 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kórniku Nr XIII/147/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie opłaty targowej.  
§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2013.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                    
Maciej Marciniak