logo
logo bip

UCHWAŁA nr LII / 570 / 2014

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 24 września 2014 roku

 

w sprawie:     określenia stawek podatku od nieruchomości

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie gminy Kórnik stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:

1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m² powierzchni;

2)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;                     

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem  siewnym  – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;                

5) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/425/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2015. 


Przewodniczący Rady Miejskiej   

Maciej Marciniak  

 

Pobierz wersję PDF