logo
logo bip

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 listopada 2013 roku


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala,  co następuje:

§ 1 Obniża się z kwoty 69,28 zł za 1 dt. do kwoty 60,00 zł za 1 dt. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku (Monitor Polski z 2013 r. poz. 814), przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kórnik na 2014 rok.

§ 2 Stawka podatku rolnego na 2014 rok wynosi 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku 2014.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maciej Marciniak

 

Uchwałę przygotowała:
Hanna Kmieciak
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych