logo
logo bip

Podatek od nieruchomości - uchwała 2014

UCHWAŁA
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 października 2013 roku


w sprawie:  określenia stawek podatku od nieruchomości


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie gminy Kórnik stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:


1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1 m² powierzchni;


2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;         
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem  siewnym  – 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;                
5) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.


3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/293/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2014.


 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Maciej Marciniak 


Uchwałę przygotowała:
Hanna Kmieciak


Pobierz PDF - Kliknij TUTAJ