logo
logo bip
Uchwała nr XXVIII / 313 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje: § 1 Obniża się z kwoty 75,86 zł za 1 dt. do kwoty 60,00 zł za 1 dt. średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku (Monitor Polski z 2012 r. poz. 787), przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kórnik na 2013 rok. § 2 Stawka podatku rolnego na 2013 rok wynosi 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku 2013. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Marciniak