logo
logo bip
UCHWAŁA nr XXVIII / 312 / 2012
Rady Miejskiej w Kórnikuz dnia 28 listopada 2012 roku  
w sprawie:           określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od  podatku od środków transportowych     

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 

§ 1. Określa się na terenie gminy Kórnik stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  1)       powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 691,00 zł;
  2)       powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.152,00 zł;
  3)       powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.384,00 zł;
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.614,00 zł.
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 691,00 zł.
 6. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1)    mniejszej niż 30 miejsc – 1.153,00 zł;
  2)   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.901,00 zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej.  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.  
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/452/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych, uchwała Nr XLVI/467/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych oraz uchwała Nr XV/171/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych.   
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2013.                                                                                                    

Przewodniczący Rady Miejskiej      
Maciej Marciniak   


      Załącznik nr 1

                                                                                           do uchwały nr XXVIII / 312 / 2012

    Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 listopada 2012 roku

 

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita     (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.614,00

1.728,00

13

14

1.728,00

1.844,00

14

15

1.844,00

1.959,00

15

1.959,00

2.077,00

Trzy osie

12

17

1.881,00

1.990,00

17

19

1.959,00

2.074,00

19

21

1.990,00

2.102,00

21

23

2.074,00

2.190,00

23

2.074,00

2.420,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.212,00

2.323,00

25

27

2.305,00

2.420,00

27

29

2.420,00

2.478,00

29

2.536,00

2.786,00


 

      Załącznik nr 2

                                                                                           do uchwały nr XXVIII / 312 / 2012

    Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 listopada 2012 roku

 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa      (w tonach)

  

Stawka podatku (w złotych)

 

od

 

do

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

nie mniej niż 12

36 włącznie

1.770,00

2.023,00

powyżej 36

1.770,00

2.153,00

Trzy osie i więcej

nie mniej niż 12

36 włącznie

2.017,00

2.039,00

powyżej 36

2.593,00

2.786,00

 

      Załącznik nr 3

                                                                                           do uchwały nr XXVIII / 312 / 2012

    Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 listopada 2012 roku

 

Stawki podatku od środków transportowych przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

  

Stawka podatku (w złotych)

 

od

 

do

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

nie mniej niż 12

mniej niż 18

690,00

864,00

nie mniej niż 18

mniej niż 25

775,00

884,00

nie mniej niż 25

36 włącznie

806,00

921,00

powyżej 36

921,00

959,00

Dwie osie

nie mniej niż 12

mniej niż 28

846,00

921,00

nie mniej niż 28

mniej niż 33

864,00

978,00

nie mniej niż 33

36 włącznie

978,00

1.499,00

powyżej 36

mniej niż 38

1.272,00

1.881,00

nie mniej niż 38

1.124,00

1.959,00

Trzy osie i więcej

nie mniej niż 12

36 włącznie

1.160,00

1.439,00

powyżej 36

921,50

1.659,00