logo
logo bip

Podatek od nieruchomości - uchwała 2013

UCHWAŁA nr XXVII / 293 / 2012
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2012 roku  
w sprawie:  określenia stawek podatku od nieruchomości      

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Określa się na terenie gminy Kórnik stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

  1. od gruntów:
1)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni;2)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni;3)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,42 zł od 1 m² powierzchni;
  1. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;                                       
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem  siewnym  – 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;                
5) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

  1. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.  
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/145/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2013.                                                                                                    
Przewodniczący Rady Miejskiej    
 Maciej Marciniak