logo
logo bip

Uchwała nr XXVII / 294 / 2012
Rady Miejskiej w Kórnikuz dnia 30 października 2012 roku  
w sprawie: opłaty targowej  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku poz. 749 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje: 
§ 1 Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.  
§ 2 Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:1. na wyznaczonych targowiskach:
1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5    tony – 22,00 zł;
2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy od samochodu osobowego    o ładowności do 1,5 tony włącznie – 20,00 zł;
3) od sprzedaży ze straganu lub w innej formie, nie wyszczególnionej:a) do 1 m² powierzchni – 10,00 zł, b) powyżej 1 m², za każdy kolejny rozpoczęty 1 m² powierzchni 10,00 zł,4) od sprzedaży z domku – pawilonu kiermaszowego 2,2x3,0x2,5m (z dopuszczeniem zajęcia powierzchni do 1 mb przed domkiem) – 28,00 zł.               
2. w innych miejscach niż wyznaczone targowiska:
1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5    tony  – 81,00 zł;
2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy oraz samochodu osobowego  o ładowności do 1,5 tony włącznie – 66,00 zł;
3) od sprzedaży ze straganu lub w innej formie, nie wyszczególnionej:a) do 1 m² powierzchni – 28,00 zł,b) powyżej 1 m², za każdy kolejny rozpoczęty 1 m² powierzchni 28,00 zł,
4) od sprzedaży z domku – pawilonu kiermaszowego 2,2x3,0x2,5m (z dopuszczeniem zajęcia powierzchni do 1 mb przed domkiem) – 7,00 zł. 
§ 3 Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
1.  Powierza się obowiązki inkasenta opłaty targowej spółce: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK Spółka z o.o., z siedzibą w Kórniku przy ul. Poznańskiej 71c, KRS nr 0000006806 Sąd Rejonowy w Poznaniu, REGON 630283964, NIP 785-10-04-711.
2.       Inkasent – Spółka, jest obowiązana wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie opłaty targowej oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. Inkasent – Spółka, ma obowiązek zgłosić Burmistrzowi Gminy Kórnik imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inna osobę.
3.       Określa się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) od zainkasowanej opłaty.
4.       Zobowiązuje się inkasenta do rozliczania opłat, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.  § 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik. 
§ 5 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kórniku Nr XIII/147/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie opłaty targowej.  
§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2013.  

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                    
  
Maciej Marciniak