logo
logo bip

Podatek rolny - uchwała 2012

Uchwała nr XIV / 170 / 2011Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 29 listopada 2011 roku  
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala,  co następuje:
§ 1 Obniża się z kwoty 74,18 zł za 1 dt. do kwoty 50,00 zł za 1 dt. średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku (Monitor Polski z 2011 r. Nr …., poz. …), przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kórnik na 2012 rok. 
§ 2 Stawka podatku rolnego na 2012 rok wynosi 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku 2012.  

Przewodniczący Rady Miejskiej             
Maciej Marciniak