logo
logo bip

Podatek od środków transportowych - uchwała 2012

Na stronie znajdziesz: 

 Uchwała nr XLV / 452 / 2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 roku 

NOWELIZACJA UCHWAŁA nr XIV / 171 / 2011 Rady Miejskiej w Kórnikuz dnia 29 listopada 2011 roku  

SUPLEMENT  UCHWAŁA nr XLVI / 467 / 2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2009 roku  

Załączniki

Uchwała nr XLV / 452 / 2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 roku 
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych.                 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się na terenie gminy Kórnik stawki podatku od środków transportowych
w następującej wysokości:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  1)       powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 691,00 zł;
  2)       powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.152,00 zł;
  3)       powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.384,00 zł.
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.614,00 zł.
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 691,00 zł.
 6. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1)  mniejszej niż 30 miejsc – 1.153,00 zł;
  2)   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.901,00 zł. 
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik. 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/322/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
od podatku od środków transportowych oraz uchwała nr XXXIII/344/2008 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2010.                                                                                                        

Przewodnicząca Rady Miejskiej    
 Irena Kaczmarek 
NOWELIZACJA UCHWAŁA nr XIV / 171 / 2011 Rady Miejskiej w Kórnikuz dnia 29 listopada 2011 roku  
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych.                

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
       
§ 1.
 W załączniku Nr 2 do uchwały nr XLV/452/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień od podatku od środków transportowych, zmienionej uchwałą nr XLVI/467/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych, o którym mowa w § 1 pkt 4 uchwały, stanowiącym tabelę określającą stawki podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawkę podatku dla innych systemów zawieszenia osi jezdnych, dla pojazdów o liczbie osi: dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa, nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie, stawkę 1.960,00 zł zastępuje się stawką 2.023,00 zł.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2012.

Maciej Marciniak 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

SUPLEMENT  UCHWAŁA nr XLVI / 467 / 2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2009 roku  
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych.                
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
       
§ 1.
 W załączniku Nr 2 do uchwały nr XLV/452/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych, o którym mowa w  § 1 pkt 4 uchwały, stanowiącym tabelę określającą stawki podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w wierszu trzecim licząc od dołu tabeli po wyrazach „Trzy osie” dopisuje się wyrazy „i więcej”.          
§ 2.
W załączniku  Nr 3 do uchwały nr XLV/452/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych, o którym mowa w § 1 pkt 6 uchwały, stanowiącym tabelę określającą stawki podatku od środków transportowych przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w wierszu trzecim licząc od dołu tabeli po wyrazach „Trzy osie” dopisuje się wyrazy „i więcej”.  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2010.

Irena Kaczmarek 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


      Załącznik nr 1

                                                                                           do uchwały nr XLV / 452 / 2009

    Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 października 2009 roku


Stawki podatku od środków transportowych dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita     (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.614,00

1.728,00

13

14

1.728,00

1.844,00

14

15

1.844,00

1.959,00

15

1.959,00

2.077,00

Trzy osie

12

17

1.881,00

1.990,00

17

19

1.959,00

2.074,00

19

21

1.990,00

2.102,00

21

23

2.074,00

2.190,00

23

2.074,00

2.420,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.212,00

2.323,00

25

27

2.305,00

2.420,00

27

29

2.420,00

2.478,00

29

2.536,00

2.786,00

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Kaczmarek
  

      Załącznik nr 2

                                                                                           do uchwały nr XLV / 452 / 2009

    Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 października 2009 roku

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa      (w tonach)

  

Stawka podatku (w złotych)

 

od

 

do

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

nie mniej niż 12

36 włącznie

1.770,00

1.960,00

powyżej 36

1.770,00

2.153,00

Trzy osie

nie mniej niż 12

36 włącznie

2.017,00

2.039,00

powyżej 36

2.593,00

2.786,00

 

      Załącznik nr 3

                                                                                           do uchwały nr XLV / 452 / 2009

    Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 października 2009 roku

Stawki podatku od środków transportowych przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

  

Stawka podatku (w złotych)

 

od

 

do

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

nie mniej niż 12

mniej niż 18

690,00

864,00

nie mniej niż 18

mniej niż 25

775,00

884,00

nie mniej niż 25

36 włącznie

806,00

921,00

powyżej 36

921,00

959,00

Dwie osie

nie mniej niż 12

mniej niż 28

846,00

921,00

nie mniej niż 28

mniej niż 33

864,00

978,00

nie mniej niż 33

36 włącznie

978,00

1.499,00

powyżej 36

mniej niż 38

1.272,00

1.881,00

nie mniej niż 38

1.326,00

1.959,00

Trzy osie

nie mniej niż 12

36 włącznie

1.160,00

1.439,00

powyżej 36

1.160,00

1.659,00

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

 Irena Kaczmarek