logo
logo bip

Podatek od nieruchomości ZWOLNIENIA - uchwała 2012/3

UCHWAŁA nr XIII / 146 / 2011
Rady Miejskiej w Kórnikuz dnia 25 października 2011 roku  
w sprawie:           określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.                  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  2. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do przestrzegania prawa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  3. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez świetlice wiejskie zajmowane na cele kulturalno-oświatowe, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  4. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  5. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  6. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie doradztwa rolniczego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  7. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  8. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  9. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie organizowania oraz prowadzenia działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  10. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele promenady wzdłuż Jeziora Kórnickiego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik. 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2012.                                                                                                       

Przewodniczący Rady Miejskiej   
 
 Maciej Marciniak