logo
logo bip

Opłata od posiadania psów - uchwała 2012

Uchwała  nr XIII / 148 / 2011

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 25 października 2011 roku  
w sprawie: opłaty od posiadania psów       

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje: 
§ 1
Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Kórniku:
1)       wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów,
2)       określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
3)       określa zasady ustalania i poboru opłaty oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.
 § 2 
1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł za psa.                
2. Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
 
§ 3 
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
       
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 
§ 4 Wpłaty opłaty dokonuje się bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Kórnik.  
§ 5 Zwalnia się od opłaty od posiadania psów posiadanie każdego psa zabranego ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Podstawą przedmiotowego zwolnienia jest dokument wydany przez schronisko dla bezdomnych zwierząt potwierdzający  fakt zabrania psa ze schroniska. 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.
 
§ 7 Traci moc uchwała Nr XLV/453/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 
§ 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2012.                                                                                                            

 Przewodniczący Rady Miejskiej       
Maciej Marciniak