logo
logo bip

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Termin i sposób płatności: 

Stawka roczna opłaty od posiadania psa za rok 2018 wynosi 40,00 zł od jednego psa.

 

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 15 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Wpłaty opłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Kórnik: Bank Spółdzielczy Kórnik  26 9076 0008 2001 0000 0215 0002 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Niezapłacona  w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.)
  2. Uchwała Rady Miejskiej w Kórniku nr XXVII/295/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów ( Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2012, poz. 5189)

 

Z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności

2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa

3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego

4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa

5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów

 

Na podstawie uchwały zwalnia się od opłaty od posiadania psów posiadanie psa zabranego ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Podstawą przedmiotowego zwolnienia jest dokument wydany przez schronisko dla bezdomnych zwierząt potwierdzający fakt zabrania psa ze schroniska.

 

Informacji udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych -  tel. 61 8170 411 wew. 666 - pok. 109