logo
logo bip
  
 Nazwa sprawy:  Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 
 Podstawa prawna:  
  • Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.
 
 Wymagane dokumenty:  ·         Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, przedszkola lub ośrodka.·         Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka·         Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.·         Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).·         Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka). 
 Termin odpowiedzi:   w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku
 Miejsce załatwienia:    Urzędu Miejski w Kórniku -Biuro Obsługi Mieszkańca, pl Niepodległości 1. 
 Jednostka odpowiedzialna:   Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
ul. Rynek 1, (tel. 61-8-301-014)
 Tryb odwoławczy:  Zgodnie z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.