logo
logo bip
 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
  
Sprawa dotyczy  -

„ zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie  przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym- także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia”.- „ zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia”
  
Wymagana dokumenty 
1). Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, przedszkola lub ośrodka.
2). Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
3). Aktualne orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
4). Zaświadczenie ze szkoły.
5). Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego do danej placówki. 
opłata nie podlega 

Termin składania wniosków  wg  potrzeby
 
Miejsce złożenia wniosku  Biuro Obsługi Mieszkańca- Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, tel. 61-8-170-411. Wnioskodawcy przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15,30.
  
 Termin załatwienia sprawy 
W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 
 Jednostka prowadząca sprawę 
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku, siedzibaRatusz Kórnik –Bnin, ul. Rynek 1, tel. 61-8-301-014