logo
logo bip
 

Nazwa sprawy:
 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom 2014/2015 
 Podstawa prawna:  ·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
·         Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
·         Uchwała nr XXVI/284/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kórnik (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2012 r., poz. 4333)
 
 Kto może otrzymać pomoc   o charakterze socjalnym   1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,którzy: znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. "0")
 Formy stypendium szkolnego    
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, muzyki, komputerowych  lub w innych zajęciach edukacyjnych, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, opłat czesnego w szkołach niepublicznych.
ważna uwaga: stypendium szkolne udzielone w w/w formie, będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. Refundacja wydatków zgodnie z tą formą - nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Faktury i rachunki będą uwzględniane z datą ich wystawienia od 1 lipca  2014 r. winny być także  przedłożone w sposób uporządkowany (wg załączonego wzoru). Abonament internetowy - od września 2014 r. do czerwca 2015 r.Bilety miesięcznie, internat, bursa - od września 2014 r. do czerwca 2015r.
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. 
  • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.
Stypendium szkolne udzielone w w/w formie, będzie realizowane przez zakup i przekazanie na terenie szkoły do której uczeń uczęszcza lub w Urzędzie Miejskim w Kórniku  (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.  w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty, a także w jednej lub kilku formach jednocześnie. Należy podkreślić, iż obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych - pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.
 Kto może złożyć wniosek   
  • Rodzice/opiekunowie prawni albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.
 
 Kryterium dochodowe:   
  • Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie  nie może przekroczyć  456,00 zł. netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2013, poz. 182, ze zm.)
Definicja rodziny: w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. 2013, poz. 182, ze zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
 Wymagane dokumenty:    (załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/248/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 września 2012 r.)  
 Załączniki do wniosku:
  • zaświadczenia o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu -
    z miesiąca w którym wniosek jest składany:
1)   zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto łącznie z innymi dochodami oprócz wartości świadczeń w naturze;2)  oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy – (miesięczny  dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 250 zł);3)  zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem  tzw. "jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego";
lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń;
4) zaświadczenia lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna oraz wysokość pobieranego zasiłku (netto);5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;6) oświadczenie, w przypadku braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie ucznia (wg załączonego druku);      7) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
 8) zaświadczenia o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji;
9) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach   ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie, (wg załączonego wzoru oświadczenia) zawierające informacje o wysokości: przychodu,   kosztów uzyskania przychodu, dochodów innych niż działalność gospodarcza,   należnych zaliczek na podatek dochodowy, odliczonych składek na ubezpieczenia   zdrowotne i społeczne, Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j.w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.Jeżeli natomiast podatnik nie prowadził działalności w poprzednim roku kalendarzowym, to na tą okoliczność przedkłada oświadczenie.10) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;11) inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione. 
 Pozostałe dokumenty do pobrania      
 Termin złożenia oświadczenia:    ·         do 15 września 2014 r. ·         do 15 października 2014 – słuchacze kolegiów
 Miejsce złożenia oświadczenia:  Urząd Miejski w Kórniku – Biuro Obsługi Mieszkańca, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik
 Jednostka odpowiedzialna:  Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik, pokój nr 3 (tel. 61- 8- 301- 014)
 
 Tryb odwoławczy:  W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji - za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kórnik – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu,
Al. Niepodległości 16/18.