logo
logo bip

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 ze. zm.);2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm);3.Uchwała nr XL/452/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 kwietnia 2005r.  w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2005 r. Nr 91, poz. 2618), zmieniona uchwałą nr XXVII/269/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 września 2008 r. ((Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2008 r. Nr  180, poz. 2998).4. W przygotowaniu projekt nowej uchwały w sprawie przyjęcia     regulaminu     udzielania    pomocy   materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy  Kórnik  przekazany do Biura Rady Miejskiej w Kórniku  

Kto może otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym :

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
którzy: znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. "0").

Kryterium dochodowe:
miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie  nie może przekroczyć  351 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.).
ważna uwaga: od 1 października 2012 r. kryterium dochodowe  ulega zmianie i wynosić będzie 456 zł w przeliczeniu na osobę.

Definicja rodziny:
w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kto może złożyć wniosek:
rodzice/opiekunowie prawni albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

Załączniki do wniosków:

,zaświadczenia o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca w którym wniosek jest składany:

1)       zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto łącznie z innymi dochodami oprócz wartości świadczeń w naturze;
2)  oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy – (miesięczny     dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się aktualnie w wysokości 207 zł);
3)  zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem     tzw."jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego"; lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń;
4) zaświadczenia lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub     innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
6) oświadczenie, w przypadku braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie ucznia     (wg załączonego druku);     
7)postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
8) zaświadczenia o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji;
9) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach   ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie,   (wg załączonego wzoru oświadczenia) zawierające informacje o wysokości: przychodu,   kosztów uzyskania przychodu, dochodów innych niż działalność gospodarcza,   należnych zaliczek na podatek dochodowy, odliczonych składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne


Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j.w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.
Jeżeli natomiast podatnik nie prowadził działalności w poprzednim roku kalendarzowym, to na tą okoliczność przedkłada oświadczenie.

10) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
11) inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione. 

Formy stypendium szkolnego: 
1/całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, muzyki, komputerowych  lub w innych zajęciach edukacyjnych, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, opłat czesnego w szkołach niepublicznych. ważna uwaga: stypendium szkolne udzielone w w/w formie, będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. 

2/ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. 

3/ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.Stypendium szkolne udzielone w w/w formie, będzie realizowane przez zakup i przekazanie na terenie szkoły do której uczeń uczęszcza lub w Urzędzie Miejskim w Kórniku  (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. 

4/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty, a także w jednej lub kilku formach jednocześnie. Należy podkreślić, iż obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.


Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych - pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny. Refundacja wydatków zgodnie z informacja podana w pkt 1  - nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
Faktury i rachunki będą uwzględniane z datą ich wystawienia od 1 lipca  2012 r, winny być także  przedłożone w sposób uporządkowany ( wg załączonego wzoru). Abonament internetowy - od września 2012r. do czerwca 2013 r.
Bilety miesięcznie, internat, bursa - od września 2012 r. do czerwca 2013 r.
 

Zasiłki szkolne:

1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia  uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. Zasiłek szkolny przyznawany jest na podstawie złożonego wniosku , do którego należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie  zdarzenia losowego. 


Miejsce składania wniosków:

Biuro Obsługi Mieszkańców  w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Termin składania wniosków: do 17 września 2012 r., słuchacze kolegiów - do dnia 15 października 2012 r.
 

Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów: - w Biurze Obsługi Mieszkańców  w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, - w Wydziale Oświaty  i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku, ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik- lub można pobrać ze strony internetowej www.bip.kornik.pl , zakładka edukacja
 

Do pobrania

- wniosek o stypendium

-  oświadczenie o braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie ucznia

- oświadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą (pozarolniczą)

- wniosek przedłożenie  faktur/rachunków