logo
logo bip
 Nazwa sprawy:  Przyznawanie zasiłków szkolnych uczniom 
 Podstawa prawna:  ·         Art. 90e - ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ·         Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 ·         Uchwała nr XXVI/284/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kórnik (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2012 r., poz. 4333)
 
 Informacje o zasiłku szkolnym:  
  1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
  2. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
  3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 Wymagane dokumenty:  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
(załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/248/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 września 2012 r.) 
 Termin odpowiedzi:   w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku
 Miejsce załatwienia:    Urzędu Miejski w Kórniku - Biuro Obsługi Mieszkańca,
plac Niepodległości 1.
 
 Jednostka odpowiedzialna:   Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
ul. Rynek 1, (tel. 61 8 301 014)
 Tryb odwoławczy:  W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji - za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kórnik – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18.