logo
logo bip

Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół

 Nazwa sprawy:  Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół 
 Podstawa prawna:  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z póżń. zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 
 Informacje o obowiązku nauki: ·         Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa (Art. 70 ust. 1 Konstytucji)·         Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia
(Art. 15 ust. 1 u.s.o.)
·         Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:
(Art. 16  ust. 5a u.s.o.)
1)  przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,2) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach   pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację, o której mowa w art. 68b u.s.o.,3)  przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2, dla której osoby te uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b u.s.o.,4)   przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami,przygotowania zawodowego u pracodawcy,
  • Obowiązek nauki może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły: (Art. 16 ust. 5b)
            1)   za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;2)   przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa
w Polsce.
  • Uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej (Art. 16 ust. 5c u.s.o.)
  • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie
    (Art. 18 ust. 2 u s.o.)
  • Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy (Art. 19 ust. 1 u.s.o.)
  • Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
    (Art. 20 ust. 1 u.s.o.)
 Wymagane dokumenty:   

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o formie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Aby pobrać plik kliknij na nazwę formatu:

DOC

PDF

 
 Termin złożenia oświadczenia:   do 30 września  każdego roku kalendarzowego 
 Miejsce złożenia oświadczenia:  Urząd Miejski w Kórniku – Biuro Obsługi Mieszkańca, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
 Jednostka odpowiedzialna: Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik, pokój nr 3 (tel. 61- 8- 301- 014)