logo
logo bip

Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych - informacje ogólne

Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych – informacje ogólne


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 59 z  późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657) w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1625) w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej;

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.).

 

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik zgodnie z ustawą obejmuje niepubliczne:

- przedszkola,

- punkty przedszkolne,

- zespoły wychowania przedszkolnego,

- szkoły podstawowe.


Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

- osoby prawne, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,

- osoby fizyczne pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Wpis do ewidencji 

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonywany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia. Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić szkoły lub placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia szkoły/placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub wysłać pocztą.


Formularz zgłoszenia do ewidencji powinien zawierać: 

1. Określenie nazwy szkoły lub placówki,

2. Określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki,

3. Informację o siedzibie placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego oraz numer telefonu kontaktowego);

4. Informację o miejscu prowadzenia  placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego oraz numer telefonu kontaktowego);

5. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

6. Określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;

7. Dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) – wzór formularza do pobrania.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie 

z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, który ma być realizowany w danym punkcie lub zespole przedszkolnym.

Statut powinien określać:

a) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;

b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;

c) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;

d) organizację szkoły lub placówki;

e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;

f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;

g) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki;

2. Listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów);

3. Zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej - w przypadku szkoły podstawowej;

4. Informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone 

w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego dokumentami potwierdzającymi bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy mogą być wyłącznie opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z §2 rozp. MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania);

5. Pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (dotyczy tylko szkół niepublicznych;

6. Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.:

– kopia dokumentu tożsamości – osoba fizyczna,

– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna;

7. Formularz - dane szkoły lub placówki do nadania nr REGON (SIO-RSPO).


Informacje dodatkowe:

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta i Gminy Kórnik wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej:

1. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:

- realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę kształcenia zawodowego;

- realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

- stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych;

- prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

- zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

2. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na podstawie pozytywnej decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty


Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie osoba prowadząca składa w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub wysyła ją  pocztą - wzór formularza do pobrania.


Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym 

w zgłoszeniu do ewidencji;

2. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3. Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego te szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej – również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie dotyczące uprawnień szkoły publicznej - jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5. Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.


Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.


Likwidacja szkoły/placówki 

1. Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (pisemna informacja złożona 

w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub wysłać informację pocztą).

3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

Pliki do pobrania:

- Zgłoszenie placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - .doc   -PDF

- Wykaz załączników niezbędnych do zgłoszenia szkoły/placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - .doc  -PDF

- Informacja o warunkach lokalowych - .doc  -PDF

- Formularz do nadania REGON -.doc  -PDF

- Zgłoszenie zmiany wpisu - .doc  -PDF

- Pobierz opis procedury: Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych – informacje ogólne - PDF