logo
logo bip

  

 Nazwa sprawy:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
w roku szkolnym 2018/2019
 

 Podstawa prawna:

art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) 

 Wymagane dokumenty:

Wniosek rodziców - pobierz -PDF -DOC

(opiekunów prawnych) w sprawie dowozu dziecka/ucznia do placówki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 

Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych)

Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły lub ośrodka

Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC/NW

Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem

Pisemne upoważnienie dla opiekuna od rodziców lub opiekunów prawnych ucznia niepełnosprawnego do realizacji dowożenia 

 Termin odpowiedzi: 

 w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku 

 Miejsce załatwienia: 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik  - Biuro Obsługi Mieszkańca,
Plac Niepodległości 1 

 Jednostka odpowiedzialna: 

 Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 ul. Rynek 1, (tel. 61-8-301-014) 

 Tryb odwoławczy:

 Zgodnie z zapisami ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego 

 

 

Termin składania wniosków:

Wniosek, dotyczący zapewnienia dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówki w roku szkolnym 2018/2019 transportem zorganizowanym należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - Biurze Obsługi Mieszkańca, Plac Niepodległości 1, w terminie do 31.07.2018 r. Wniosek dotyczący zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna (na podstawie umowy) należy złożyć do końca sierpnia 2018 r.