logo
logo bip

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

PRZEPISY DOTYCZĄCE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

Wydział/Jednostka prowadząca: 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek na wycinkę drzew i krzewów  

Pobierz:

- wniosek na wycinkę drzew i krzewów dla osób fizycznych i firm ? PDF    - DOC

- wniosek na wycinkę drzew i krzewów dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych ? PDF    - DOC

- zgłoszenie na wycinkę drzew  ? PDF    - DOC

 

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić:

-   Posiadacz/właściciel/współwłaściciel nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną.

-   Właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

-  Spółdzielnia mieszkaniowa jeżeli poinformuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. - (kopię takiego ogłoszenia należy dołączyć do wniosku) .

-  Użytkownik działki ROD (wymagany podpis prezesa ROD-u pod wnioskiem)

Załączniki do wniosków:

- Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew i krzewów (załączniki nr 1 do wniosku)

- Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości 
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na nieruchomości;

- Projekt planu:

nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub

przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informującego o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania a środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

- zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane;

W  razie stwierdzenia braków formalnoprawnych we wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wzywa  wnioskodawcę w trybie art. 64  § 2 KPA (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pok. 9

Opłaty:

Uzyskanie pozwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku lub dokonać opłatę przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kórniku: 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

 Termin załatwienia sprawy:

30 dni, 60 dni w przypadkach skomplikowanych.

 Sposób załatwienia sprawy:

Oględziny terenu.

Decyzja administracyjna - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów lub odmowa zezwolenia.

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

 

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew:

- Osoby fizyczne mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

a) 80cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

- Zamiar usunięcia drzewa, należy zgłosić w tut. urzędzie - druk zgłoszenia jest dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie

- W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów organ nakłada obowiązek uzupełnienia go w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

- Po otrzymaniu zgłoszenia tut. organ zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin drzew w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia.

Z oględzin sporządza się protokół, który będzie ważny 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nie usunięcia drzew w tym terminie, konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

- Organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw, co do zamiaru usunięcia drzewa, jeśli uzna to za zasadne. Wydanie takiej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

- Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której usunięto drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek dokonania opłaty za usunięcie drzew.

- Usunięcie drzew bez zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów:

Pozostałe podmioty, a także osoby fizyczne usuwające drzewa i krzewy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 80 cm dla wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych, powyżej

65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i powyżej 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów:

Wysokość stawek zależy od poszczególnych rodzajów, gatunków drzew oraz obwodu pnia mierzonego drzewa na wysokości 130 cm. Karę pieniężną za nielegalne usunięcie drzewa ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzew. W myśl ustawy o ochronie przyrody uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane na usunięcie:

- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2,

- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i  doboru  gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 201, II piętro, nr tel. (61) 8170 411 wew. 698.