logo
logo bip

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wydział/Jednostka prowadząca:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Podstawa prawna:

-         Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 tekst jedn.),


-         Uchwała Nr XLV/456/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Kórnik należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartegow dniu 07 października 2008r.

 
Wymagane dokumenty:

 

- wniosek - druk dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub na stronie internetowe Urzędu (pobierz PDF  | DOC )

  1. - załączniki:

-       Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.? 

  • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
  • Kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym mają być świadczone wnioskowane usługi.
  • Dokument potwierdzający prawo władania bazą poprzez przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi wieczystej lub umowy najmu bądź dzierżawy.
  • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej.
  • Dokument potwierdzający częstotliwość mycia i dezynfekcji pojazdów, a w razie wykonywania  tych czynności poza własną bazą, dołączenie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz przedstawienie faktur.
  • Zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien być podpisany:

  1. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ? przez przedsiębiorcę
  2. w przypadku przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną ? przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, zgodnie z KRS.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pok. 9.

Informacje udzielane są przez pracowników wydziału, pokój 201 oraz 204,  II piętro,  nr tel. (61) 8170 411 wew. 590.

Czas rozpatrzenia wniosku:

Do 30 dni. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Wysokość opłaty:

- 107 zł - za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  - 50 % stawki - za zmianę w/w zezwoleń.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca (BOM).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.