logo
logo bip
Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna:

- Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Gospodarki Żywieniowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

 Wymagane dokumenty:
  • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będących przedmiotem rozgraniczenia
  • wypisy z rejestru gruntów (dla działek rozgraniczanych i sąsiednich)
  • wskazanie przez strony geodety uprawnionego mającego dokonać pomiaru w terenie
  • kopia mapy ewidencyjnej
 Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miejskiego w Kórniku, pok. 9

 Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 Termin i sposób załatwienia sprawy:
  • Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego  - do 30 dni od złożenia wniosku
  • Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości ? do 30 dni od złożenia przez geodetę zatwierdzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatu rozgraniczeniowego
 Tryb odwoławczy:
  • Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie
  • Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z ustalenia granic może wystąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, o przekazanie sprawy Sądowi.
  • Od decyzji umarzającej postępowanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), pok. 2

 Inne informacje:

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.

 

Wniosek o rozgraniczenie - .doc  |  PDF